Værdifulde kulturmiljøer

Statisk kort

7.1 Værdifulde kulturmiljøer

Inden for de udpegede værdifulde kulturmiljøer må der kun planlægges og udføres byggeri, anlæg mv., hvis der tages hensyn til kulturhistoriske bevaringsværdier, og når det kan godtgøres at de bærende bevaringshensyn ikke i væsentlig grad tilsidesættes.

Ved udarbejdelse af lokalplan skal der redegøres for betydningen af et værdifuldt kulturmiljø, der indgår i planområdet eller i samspil med området, og der skal tages stilling til, hvordan de kulturhistoriske bevaringsværdier kan sikres i dialog med Nordjyllands Historiske Museum. 

På kortet ses de udpegede værdifulde kulturmiljøer, som skal sikres såvel i byzone og sommerhusområder, som i landzone.

Et værdifuldt kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der i sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Det kan være bygninger, vejforløb, udstykninger, voldanlæg mv., det afgørende er, at kulturmiljøet er synligt.

I skemaet ses en oversigt over de udpegede værdifulde kulturmiljøer, og der linkes til mere uddybende beskrivelser af det enkelte kulturmiljø. Heri beskrives kulturmiljøets fortælling, status og bærende bevaringsværdier.

Kulturmiljø Type
Alsbjerg Fortidsminder
Attrup Bymiljø – landsby
Bejstrup Bymiljø – landsby
Birkelse Hovedgård Magt og tro - hovedgård
Blokhus By

Kystmiljø - skudehandel

Blokhus - badehusene Fritidsmiljø - kystturisme
Blokhus - Ferren Fritidsmiljø - sommerhuse
Bratskov Herregård Magt og tro - herregård
Brovst Arbejderby Bymiljø - boligkvarter
Bunkeranlæg Kettrup Bjerge Vej Militær anlæg / sommerhuse
Dige og pumpestation ved Attrup Landbrugsmiljø - landvinding
Dige og pumpestation ved Ulvedybet Landbrugsmiljø - landvinding
Fjerritslev Bymiljø - stationsby
Fosdal-Telling-Lerup Fortidsminde
Gammel Brovst Bymiljø - landsby
Gjøl By Bymiljø - landsby
Gjøl Havn Kystmiljø - havn
Hingelbjerge Fortidsminder
Husby Hole Fortidsminder
Janum Kjøt Fortidsminder
Kettrup Bjerge Fritidsmiljø - sommerhuse
Klim Bymiljø - landsby
Klim Bjerg Industrimiljø - fabrik og råstof
Kokkedal Slot Magt og tro - slot
Korsholm Fortidsminder
Kaas Briketfabrik Industrimiljø - fabrik
Lien Pirupshvarre Fritidsmiljø - sommerhuse
Manstrup Bymiljø - landsby
Moseby Bymiljø - landsby
Oxholm Herregård Magt og tro - kloster, herregård
Rødhus Klit Feriecenter Fritidsmiljø - feriecenter
Rødhus Klit sommerhusområde Fritidsmiljø - sommerhuse
Slettestrand Kystmiljø - skudehandel, fiskerleje
Skræm Fortidsminder
Store Vildmose Landbrugsmiljø / industri
Svinkløv Badehotel Fritidsmiljø - badehotel
Thorup Strand Kystmiljø - skudehandel, fiskerleje
Tranum Strand Fritidsmiljø - kystturisme
Ågård Voldsted Fortidsminder

 

Ved udpegning af et værdifuldt kulturmiljø er der ikke tale om en fredning, men et afgrænset geografisk område, hvor man skal være særligt opmærksom på de kulturhistoriske bevaringsværdier. Skal der ske byggeri eller ændring i anvendelsen indenfor et værdifuldt kulturmiljøs afgrænsning, skal der først ske en afvejning af de forskellige interesser i området. I konkrete sager kan det være relevant at inddrage Nordjyllands Historiske Museum, der kan bidrage med viden om de kulturhistoriske bevaringsværdier. 

Der kan fortsat ske udvikling inden for området, det skal blot sikres, at udviklingen sker med viden om og under hensyntagen til områdets kulturhistoriske værdier og spor. Bevaringshensynene skal indgå i den samlede afvejning af de forskellige interesser i området. Udpegningen forhindrer ikke, at der fortsat kan ske nybyggeri, udvidelse eller ændring af eksisterende bygninger samt ændring af anvendelsen mv.

Udpegningen som værdifulde kulturmiljøer er således en opmærksomhedszone, hvor borger, projektudviklere og kommunen i fællesskab i forbindelse med konkrete byggesager, projektudvikling og lokalplanlægning, skal arbejde for at finde løsninger, der tager højde for de kulturhistoriske værdier f.eks. særlige vejforløb, udsigter, visuelle sammenhænge, beplantninger eller en bestemt byggestil. Konkret vil kommunen være behjælpelig med at finde gamle bygningstegninger, kort mm. og bidrage i en dialog med faglige vurderinger og anbefalinger.

Ved udarbejdes af lokalplan inden for et af de udpegede værdifulde kulturmiljøer bør det sikres, at beskyttelsesinteresserne i de udpegede kulturmiljøer varetages. Af hensyn til muligheden for at bedømme, om lokalplanens mål og bestemmelser er forenelige med hensynet til kulturværdierne, er det vigtigt, at den foreliggende viden bliver inddraget i planlægningen, og det kan være relevant at inddrage Nordjyllands Historiske Museum. 

7.1 Beskyttede kulturværdier

Indenfor arealer omfattet af fredning eller af Naturbeskyttelseslovens og Museumslovens generelle beskyttelsesbestemmelser, skal hensynet til eksisterende kulturværdier respekteres.

Retningslinjen omhandler diger beskyttet iht. Museumsloven, arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens bygge- og byggebeskyttelseslinjer og fredninger - både generelle fredninger og fredninger af kirkeomgivelser – Provst Exner Fredninger. I administrationen af disse bestemmelser lægges der vægt på at tage et samlet hensyn til natur, landskab, geologi og de kulturhistoriske interesser.

7.2 Beskyttelse af de værdifulde kulturmiljøer

Inden for afgrænsningen af de udpegede områder skal de kulturhistoriske værdier beskyttes. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, må ikke finde sted i disse områder.

Ved udpegning af et værdifuldt kulturmiljø er der ikke tale om en fredning. I tilfælde af, at der skal ske byggeri eller ændret anvendelse inden for kulturmiljøets afgrænsning, skal der ske en afvejning af de forskellige hensyn, så kulturbeskyttelseshensynene varetages. F.eks. vil et borganlæg, der oprindeligt har ligget på en holm i et sumpområde, miste meget af sin karakter og oplevelsesværdi, hvis omgivelserne drænes og kultiveres, så det kommer til at ligge i et opdyrket tørbundsområde.

På kortet ses de udpegede værdifulde kulturmiljøer, som skal sikres såvel i byzone og sommerhusområder, som i landzone.

I skemaet ses en kort beskrivelse af de udpegede værdifulde kulturmiljøer, og der linkes til mere uddybende bekrivelser af det enkelte kulturmiljø. Heri fortælles om baggrunden for udpegningen, om sårbarhed og trusler for det enkelte kulturmiljø og hvilke beskyttelseshensyn, der skal varetages.

Nr.

Sted Beskrivelse
7d Ågård Voldsted
37 Store Vildmose Højkoncentrationer, agersystemer, tørvegravning, opdyrkning/afvanding, landbrug, "staldgård"
38 Moseby Landsby, slynget vejby, briketfabik
39 Birkelse Herregård
56 Gjøl Landsby, slynget vejby, firskerleje, lystbådehavn, ophalersteder, udskibningssted, herregård, minkavl
57 Øland Herregård, kloster, kirke, landsbyer
58 Kokkedal Slot Herregård
59 Alsbjerg Fortidsminder
60 Janum Kjøt Fortidsminder
61 Fosdal-Telling-Lerup Agersystemer, fortidsminder, landsby, kirke
62 Svinkløv Badehotel, kilde
63 Hingelbjerge Højkoncentrationer - flere perioder
64 Thorupstrand Skudehandel, fiskerleje, slæbested, redningsstation
65 Klim Bjerg Kalkindvinding
66 Klim Valgmeninghedskirke, friskole
67 Korsholm Fortidsminder
68 Husby Hole Fortidsminder - forhistorisk tid og middelalder
69 Skræm Fortidsminder
70 Bejstrup Randlandsby
71 Manstrup Landsby med forte

7.3 Sikring af kulturhistorien generelt

Udpegning af værdifulde kulturmiljøer er ikke udtømmende, og der vil være andre værdifulde kulturmiljøer og kulturhistoriske enkeltelementer, som skal sikres bevaret gennem planlægning og administration. Hertil hører også en sikring af de markante fortidsminder og de fredede bygningsanlæg, som tydelige kendingsmærker i landskabet.

Kommunen er opmærksomhed på også at beskytte de mange kulturmiljøer, der ikke er udpeget. Nogle af disse fremgår af museernes, Kulturstyrelsens og Naturstyrelsens registreringer.

I dag er opmærksomheden i høj grad rettet mod samlede kulturmiljøer. Det bør ikke føre til, at indsatsen for at beskytte de kulturhistoriske enkeltelementer og spor bliver svækket.

Hvad angår de kulturhistoriske elementers fremtræden i landskabet, har opmærksomheden været rettet mod kirkerne. Men en vigtig opgave er også at sikre de markante fortidsminder og de markante, fredede bygningsanlægs synlighed i landskabet.

Det kan ske ved gennem planlægning, administration og pleje at hindre skovtilplantning og tilgroning, byggeri, anlæg eller andre forhold, der visuelt kan sløre eller forringe oplevelsen af disse anlæg i landskabet. Eksempler er skovrejsning, telemaster, vindmøller eller højspændingsanlæg, der på lang afstand kan forstyrre herregårde, sømærker, fyr, gamle vind- og vandmøller, gravhøje og lignende.

7.4 Lokalplan i kulturmiljøer

Når der udarbejdes lokalplaner, der går ind i de udpegede kulturmiljøer, bør disse indeholde bevarende bestemmelser. Der bør foreligge en registrering af kulturværdierne, som er tilstrækkelig til at vurdere forhold, der skal reguleres i lokalplanen.

Retningslinjen skal forebygge, at lokalplaner for værdifulde kulturmiljøer udarbejdes på et for spinkelt grundlag, så bevaringsinteresserne reelt ikke sikres. Lokalplanernes formål vil ofte være opførelse af nyt byggeri eller lignende, men det bør sikres, at planerne også varetager beskyttelsesinteresserne i de udpegede kulturmiljøer. Af hensyn til muligheden for at bedømme, om lokalplanens mål og bestemmelser er forenelige med hensynet til kulturværdierne, er det vigtigt, at den foreliggende viden bliver inddraget i planlægningen.

Ifølge den reviderede Museumslov skal planmyndigheden inddrage vedkommende statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum, når der udarbejdes en lokalplan, der berører bevaringsværdier. Lokalplanlægning med bevarende sigte må ikke indeholde bindinger, som vil hindre fortsat landbrugsdrift efter tidssvarende metoder.