2.6 Vand

Forvaltning af Danmarks vandressourcer er bundet op i vandområdeplanerne, der i overensstemmelse med EU’s vandrammedirektiv skal sikre renere vand i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand.

Det generelle miljømål for både grundvand og overfladevand fra vandløb, søer, fjorde og kystvande er ”god tilstand”. Vandområdeplanerne beskriver mere konkret, hvilke miljømål de enkelte vandområder skal opfylde for at efterleve EU’s vandrammedirektiv, gennemgår påvirkninger og tilstand af såvel grundvand som overfladevand og beskriver overordnet hvilke indsatser, der skal til for at opnå miljømålet. De indsatsprogrammer der følger vandområdeplanerne, er mere specifikt fastlagt i forskellige bekendtgørelser og kommunerne er forpligtet til at gennemføre de fastlagte indsatser. Det skal desuden sikres, at kommunerne ikke i administrationen af anden lovgivning træffer afgørelser, der er i strid med opnåelsen af miljømålene. Vandområdeplanerne har en 6-årig planperiode, 2. planperiode løber frem til udgangen af 2021.

I Danmark har vi en generel målsætning om, at vores drikkevandsforsyning skal baseres på rent grundvand, som blot gennemgår en simpel vandbehandling, inden det sendes ud til forbrugeren. Derfor er ”god tilstand” i forhold til grundvand, at der er grundvand nok, og at det er af en tilstrækkelig god kvalitet. Rent grundvand er også vigtigt for vandløb og søer, som får vand fra grundvandet. Beskyttelse af grundvandsressourcen mod forurening er derfor et centralt element i vandplanlægningen. I vandområdeplanerne foretages der både vurdering af kvantiteten af grundvandsressourcen (er der nok?) og kvaliteten (er den ren nok?). Der foretages også en vurdering af hvilke indsatser, der er nødvendige for at sikre grundvandsressourcen.

I forhold til overfladevand fra vandløb, søer, fjorde og kystvande er det generelle miljømål opfyldt, når både den økologiske tilstand og den kemiske tilstand er god. Målet med vandområdeplanerne er derfor at opnå:

  • Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold
  • Bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof
  • Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor
  • Bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forurening fra f.eks. ukloakerede ejendomme i det åbne land, renseanlæg og kloakoverløb