Vand

Miljøvurderingen for emnet "vand" vedrører miljøpåvirkningen i forbindelse med ændring af retningslinjernes arealudpegninger og udlæg af nye rammeområder mv. for så vidt angår almene grundvandsforhold og drikkevandsinteresser, risiko for forurening af grundvandsressourcen og vandforsyning samt håndtering af overfladevand.

Miljøvurdering

Jammerbugt Kommune er omfattet af Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Jylland og Fyn. Kommunen er beliggende inden for henholdsvis hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat og Skagerrak og 1.2 Limfjorden. De statslige vandområdeplaner er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv.

Vandområdeplanen fungerer som det overordnede grundlag for dansk vandforvaltning, hvor der er målsætninger om vandområdernes økologiske og kemiske tilstand, der skal sikre nok og renere grundvand i Danmark.

Kommunerne skal gennem kommuneplanlægningen varetage de statslige interesser, herunder de statslige interesser i at sikre grundvandsbeskyttelsen inden for OSD og indvindingsoplande, og den fremtidige grundvandsdannelse.

Drikkevandsinteresser

Jordbundsforhold og geologi er afgørende for, hvor der sker grundvandsdannelse. En mindre del af kommunens areal er beliggende i områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) eller i indvindingsopland til vandværker, herunder også enkelte nye områder til boligformål og flere områder med ændret anvendelse samt enkelte områder, der udgår af planlægningen.

Planlægning i områder med drikkevandsinteresser er reguleret af "Bekendtgørelse om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse" (BEK nr. 1697 af 21/12/2016) og tilhørende vejledning.

Der planlægges generelt for, at byudvikling skal ske under hensyntagen til beskyttelsen af grundvandet og med fokus på, at nødvendige tekniske tiltag indtænkes i den efterfølgende detaljerede planlægning.  

I kommuneplanens nye arealudlæg planlægges der ikke for aktiviteter eller anlæg, der udgør en særlig risiko for forurening af grundvandsressourcen. Der planlægges desuden ikke for grundvandstruende virksomheder, men der vil kunne forekomme tekniske anlæg, oplag af olie mm. og andre typer risikofaktorer i områder med ændret planlægning.

Kommuneplanen inddrager i alt ca. 180 ha med nye arealer til byudvikling, der omfatter både nye rammeområder og udvidelser af eksisterende rammeområder. Desuden ændres anvendelsen for ca. 70 ha af allerede planlagte rammeområder. Af de samlede nyudlæg og arealer med ændret anvendelse ligger ca. 58 ha af arealerne indenfor OSD. Størstedelen af de nye arealudlæg og ændrede anvendelser planlægges til boligområder, rekreative- eller offentlige områder.

Det fremgår af "Vejledningen om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse", at ændringer af regler om privates pesticidanvendelse betyder, at regelret anvendelse af pesticider i villahaver generelt ikke vurderes at udgøre en væsentlig fare for grundvandet. På den baggrund er det vurderet, at arealanvendelse til boliger ikke udløser krav til kommunerne om grundvandsredegørelse og derfor ikke at udgøre en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

I de nye eller udvidede arealer inden for OSD er der en eksisterende ramme til erhvervsformål ved Gjøl, der udvides med ca. 1 ha. Rammeområdet er beliggende i OSD og delvist i BNBO.

Risikoen for grundvandsforurening afhænger af grundvandets naturlige beskyttelse i et område og områdets anvendelse. I erhvervsområder afhænger risikoen for grundvandsforurening af hvilke typer erhverv, der etableres og især af hvilke tekniske tiltag, der gennemføres for at forhindre grundvandsforurening.

Det pågældende areal udlægges til erhvervsformål i form af lettere erhverv, som ikke indebærer produktion, herunder kontorvirksomheder med tilhørende lager. Den konkrete anvendelse til kontor og andre lette erhverv vurderes ikke at udgøre en øget risiko for forurening af grundvand.

Foranstaltninger fastlagt før en aktuel virksomhed etablerer sig bør være overordnede, så der kan tages hensyn til virksomhedens mulighed for at indrette sig bedst muligt i forhold til at sikre mod grundvandsforurening. Det betyder, at der ved planlægning af nye erhvervsområder kan være særlige krav til lokalisering af forskellige typer virksomheder for at beskytte grundvandet, eller at der i kommuneplanens rammer indskrives tekniske tiltag, som skal følges op ved bestemmelser i kommende lokalplaner.

Principper for lokalisering og de tekniske tiltag skal bidrage til at sikre de statslige interesser med hensyn til beskyttelse af grundvandet. Men de konkrete konsekvenser for grundvandsinteresserne i forbindelse med udlæg af områder til erhverv eller blandet bolig/erhverv kan ikke vurderes på dette overordnede planniveau.

Beskyttelsesinteresserne følges op af konkrete tiltag i forbindelse med detailplanlægningen. Der bør i den videre planlægning sikres, at der ikke etableres virksomheder eller aktiviteter i OSD eller indvindingsoplande, der kan udgøre en risiko for grundvandet.

Kommuneplanen fastsætter desuden retningslinjer med tilhørende arealudpegninger af områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD), indvindingsoplande og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Retningslinjen skal sikre hensynet til grundvandet inden for disse områder og stiller bl.a. krav om, at der som udgangspunkt udarbejdes en grundvandsredegørelse forud for planlægning for byvækst inden for OSD og indvindingsoplande.

Arealudpegningen af OSD, indvindingsoplande og BNBO er en gengivelse af statens kortlægning, og de udpegede områder er desuden beskyttet i medfør af lovgivningen og vandområdeplanerne. Den nye retningslinje vurderes således ikke at have væsentlig indvirkning på grundvandet.

Afværgeforanstaltninger

Kommuneplanens retningslinjer for grundvand indeholder i sig selv afværgeforanstaltninger for beskyttelse af grundvandet, herunder krav om supplerende grundvansredegørelse i forbindelse med planlægning for byvækst inden for OSD og indvindingsoplande.

Der foreslås ikke yderligere afværgeforanstaltninger.

Overvågning

Vandforbrug og grundvandskvaliteten overvåges via indberetninger af indvundne vandmængder og kontrol med vandkvaliteten i indvindingsboringer.

Der foreslås ikke særskilt overvågning.