Sammenhængende turistpolitiske overvejelser

Formålet med turistpolitiske overvejelser
Sammenhængende turistpolitiske overvejelser er Kommunalbestyrelsens vurdering af, hvor og i hvilket omfang ferie- og fritidsanlæg kan lokaliseres i kystnærhedszonen. Det retslige grundlag findes i Lov om Planlægning § 5b, der fastsætter, at ferie- og fritidsanlæg inden for kystnærhedszonen skal lokaliseres efter sammenhængende turistpolitiske overvejelser og kun i forbindelse med eksisterende bysamfund eller større eksisterende ferie- og fritidsbebyggelser.

Det er en politisk proces og beslutning at afveje de forskellige interesser i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens turismestrategi. De kommunale turistpolitiske overvejelser skal tage udgangspunkt i både nationale forventninger til turismeudviklingen og de regionale vurderinger af udviklingsmuligheder.
Planlægning for nye anlæg og udviklingsmuligheder for eksisterende anlæg skal medvirke til:

 • at øge og forbedre områdets attraktivitet,
 • at gøre Jammerbugt Kommune attraktiv for turismeinvesteringer og
 • at forbedre beskæftigelsesmulighederne i kommunen.

Nye investeringer i ferie- og fritidsanlæg skal også bidrage til, at allerede foretagne investeringer i sommerhuse, infrastruktur mv. udnyttes bedre og gerne i et samspil med kulturtilbud, sports- og uddannelsesaktiviteter, naturoplevelser mv.

Statslige interesser i kystnærhedszonen
Det er en statslig interesse, at de åbne danske kyster bevares. Det er ligeledes en statslig interesse, at det i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder gælder, at landets kystområder skal søges friholdt for anlæg og bebyggelse der ikke er afhængig af kystnærhed. Tilfredshedsmålinger blandt turister i kystområderne, herunder Jammerbugt Kommune, viser i den sammenhæng, at netop kystområderne og den særegne natur er en væsentlig faktor for at vælge Vestkysten som feriemål. Derfor er en afbalanceret udvikling, hvor ferie- og fritidsanlæg eller andre anlæg, der indebærer et stort besøgstal, planlægges ud fra strategiske overvejelser, der sikrer en sammenhæng mellem natur, bysamfund og de forskellige turistanlæg kystnærhedszonen.
Udvidelse og nyanlæg i kystnærhedszonen uden for udviklingsområder kan, i henhold til de statslige interesser, kun lokaliseres, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering.
Med ændringen af Planloven i juli 2017 blev der åbnet op for, at Ministeren på baggrund af ansøgninger fra kommunerne kunne udpege udviklingsområder i kystnærhedszoner, hvor kommunalbestyrelsen får mulighed for at planlægge for udvikling af byer og landsbyer og give tilladelse til anlæg svarende til de generelle regler i landzone. Jammerbugt Kommune har flere områder, der har turisme- og øvrige erhvervsmæssige potentialer i forhold til at bidrage til at skabe øget omsætning og nye jobs i kommunen. Derfor ansøgte Jammerbugt Kommune – via et tillæg til Planstrategi15 – i oktober 2017 om:

 • at der udlægges 6-7 udviklingsområder,
 • at der sker en overførsel af sommerhus i landzone til sommerhuszone, og
 • at der åbnes op for omdannelse af 2 campingarealer sommerhusområde.

Ansøgningen blev delvist imødekommet, og derfor er der ved landsplandirektiv (bek. nr. 968 af 18-09-2019) udpeget 5 udviklingsområder inden for kystnærhedszonen. Udpegningen af udviklingsområder i kystnærhedszonen ses under retningslinjerne 2.4.3 - 2.4.7.

Den nationale strategi for dansk turisme
Den nationale turismestrategi fra september 2016 udpeger turismen som et væksterhverv, hvor der er behov for investeringer og kvalitetsløft.

”Den stærke internationale konkurrence peger på et fortsat behov for at udvikle dansk turisme, så Danmark kan få del i den globale vækst i turismen til gavn for vækst, velstand og udvikling i hele Danmark. Der er derfor fastsat de pejlemærker for Danmark som turismeland frem mod 2025, at antallet af turister i Danmark skal vokse med en tredjedel målt på overnatninger, og at turismeomsætningen skal nå 140 mia. kr. Samtidig skal de udenlandske turister være lige så tilfredse med ferieoplevelsen i Danmark som gennemsnittet for Nordeuropa.

Dette kan kun ske, hvis dansk turisme, såvel de private som offentlige aktører, arbejder for og sammen om at gøre de danske turismeprodukter attraktive og nærværende, og via markedsføring øger kendskabet til Danmark som turistdestination.”

I relation til behovet for investeringer i turismeproduktet i kystdestinationerne uddyber strategien videre, at:

”Det fremgår samtidig af internationale sammenligninger, at der er et oplevelses-og kvalitetsefterslæb i dansk turisme, hvilket er et billede, der generelt bekræftes af turismeaktørerne. Der peges også på, at der allerede i dag er en kapacitetsudfordring på de mest populære kystferiedestinationer i højsæsonen, hvor efterspørgslen efter moderne og attraktive faciliteter overstiger kapaciteten. I takt med den forventede vækst i den internationale turisme vil Danmark gå glip af vækstmuligheder, medmindre kapaciteten af tidssvarende og attraktive overnatningsmuligheder øges. Der er derfor behov for at øge kapaciteten både ved tilførsel af ny overnatningskapacitet, modernisering af den eksisterende kapacitet og ved at udnytte den eksisterende kapacitet bedre.”

Regionale mål for nordjysk turisme
Den regionale Turismestrategi 2018-2022 for Nordjylland uddyber omkring turisme:

”Turisme er et vigtigt nordjysk erhverv og spiller især en vigtig rolle i yderområderne. Både i forhold til beskæftigelse og værditilvækst har turisterhvervet størst betydning i Nordjylland sammenlignet med de øvrige danske regioner.
De nordjyske kvaliteter ligger i vid udstrækning i kystferieturismen, men regionens attraktioner spænder lige fra naturoplevelser over rekreative cykelruter og musikfestivaler til byer med oplevelser eller landdistrikter med ro for sjælen.
Danmark og Nordjylland har siden 2019 oplevet en markant fremgang på antallet af overnatninger. Udviklingen skyldes især at kystturisme er populær som aldrig før og derfor er Jammerbugt Kommune meget fokuseret på at indfri ambitionen om vækst jf. Udviklingsplanen for Vestkysten og den nationale turismestrategi. Nationalt skal Danmark have en tredjedel flere turister i 2025, svarende til 17 mio. flere overnatninger i forhold til 2025.
En udvidelse af overnatningskapaciteten er derfor afgørende for at realisere vækstmålene, ligesom der skal arbejdes med produkter, der går på tværs af de klassiske overnatningsformer."

Den nordjyske turismestrategi for 2018-2022 uddyber videre:

”Nordjylland skal konkurrere på kvalitet og stærke oplevelser, så gæsterne oplever, at de får fuld valuta for deres penge. Dette sikres ved at styrke produkt-, kompetence- og forretningsudvikling i turisterhvervet og brobygningen til videns- og uddannelsesmiljøerne og til eksperter, så turismeerhvervets innovationskapacitet øges.”

Sammenhængende turistpolitiske overvejelser i Jammerbugt Kommune
Jammerbugt Kommune er Nordjyllands største turistkommune målt på overnatninger (1.715.242 mio. kommercielle overnatninger i 2020), og turismeomsætningen udgør ca. 1,6 mia. kr. årligt og 10 % af den samlede beskæftigelse. Globalt er turisme og oplevelsesøkonomi en vækstbranche og den nationale turismestrategi har store ambitioner for udvikling af turismen. Turismesektoren rummer med andre ord et erhvervsmæssigt potentiale såfremt overnatnings- og oplevelsesprodukterne udvikles med afsæt i gæsternes ønsker til kvalitet, autenticitet og service.
Erhvervs- og Vækststrategien 2021-2024 for Jammerbugt Kommune udpeger turisme som et særligt indsatsområde, hvor det er målsætningen, at:

”Jammerbugten er Nordjyllands største turistdestination målt på antal overnatninger. Jammerbugten skal fortsat være Nordjyllands største turistdestination – med fokus på udvikling af bæredygtige oplevelsesmuligheder.”

Målsætningen understøttes af en årlig konkret handlingsplan, som udarbejdes af Erhvervs-og Turistrådet, der i 2021 fokuserer særligt på følgende indsatser:

 • I Destination Blokhus-Hune vil der være fokus på videreudvikling af eventhjulet med henblik på at fastholde og udvikle nuværende markedsposition samt bidrage til yderligere sæsonforlængelse på destinationen.
 • I Slettestrand-Thorup Strand vil der bl.a. være fokus på at skabe et stærkt lokalt netværk med det for øje at skabe synergi mellem de tilbud der allerede foreligger samt udvikle nye fælles initiativer og events på tværs af aktørerne, hvor også bæredygtighed har stort fokus.

Strategi for ferie- og fritidsanlæg generelt
En overnatningskapacitet, der matcher efterspørgslen, er en forudsætning for at få turister til området. Jammerbugt Kommune er bevidst om, at efterspørgslen skifter over tid, og kommunen vil via planlægning give mulighed for, at turisterhvervet også i fremtiden er gearet til at imødekomme efterspørgslen. Det er dog ikke det samme som, at alt skal kunne lade sig gøre.

Der er i lovgivningen mange rammer for, hvor og hvordan et ferie- og fritidsanlæg i kystnærhedszonen kan etableres, og disse rammer skal naturligvis overholdes. Ligeledes skal de enkelte tiltag inden for turismen passe ind i den samlede helhed, så turismen samlet set styrkes. Det skal med andre ord undgås, at de forskellige isolerede tiltag modarbejder hinanden.

Strategien er at have fokus på kvalitetsforbedring på eller omlægning af eksisterende anlæg som camping, hoteller, feriecentre, fritidshuse mv., ligesom der er behov for at etablere nye moderne overnatningsmuligheder, der kan tilføre kvalitet til det samlede overnatningsprodukt og samtidig styrke rentabiliteten i virksomhederne. Konkret vil der inden for en udviklingszone, jf. afsnittet om statslige interesser, være mulighed for at opbygge en volumen af ny og attraktiv overnatningskapacitet.

Den nationale strategi for dansk turisme fremhæver behovet for at udvikle attraktive destinationer med et bredt udbud af overnatnings- og servicefaciliteter samt gode oplevelses- og aktivitetsmuligheder som en forudsætning for at tiltrække turister. Jammerbugt Kommune har individuelt og som partner i Vestkystpartnerskabet, der omfatter de 11 kommuner langs den danske vestkyst, en interesse i at arbejde med destinationsudvikling, hvor eksisterende og nye faciliteter og aktiviteter udvikles i tråd med nationale og internationale turisters præferencer.

Jammerbugt Kommune er i den henseende begunstiget med en bred vifte af overnatningsmuligheder, herunder hoteller, vandrerhjem, campingpladser, sommerhuse og ”Bed & Breakfast”, hvilket giver mulighed for at skabe et varieret produktmiks inden for de forskellige destinationer og resorts*. Jammerbugt Kommune har i en årrække arbejdet med udvikling af Blokhus og Slettestrand-Svinkløv som destinationer, som sideløbende hermed ses der et behov for et udvikle sammenhængende områder ud fra en resort-tankegang. Det kan være gennem sammenhængende planer for Ingstrup-området, i Fårup-området og i Thorup Strand.

Ingstrupområdet:

 • Løkken Klit Camping
 • Camping Rolighed
 • Grøndhøj Strand Camping
 • Grønhøj Strand
 • Galleri Munken
 • Et nyt sommerhusområde
 • Fiskesø og fodboldgolf
 • Rideskole med overnatning

sammentænkes i en strategiplan med flydende grænser mellem de enkelte aktiviteter og overnatningsanlæg. Gode stiforbindelser indtænkes, og oplevelser i tværgående samarbejder herunder også med Løkken-området.

Det samme gør sig gældende i Fårup-området:

 • Fårup Sommerland
 • Jambo Feriepark
 • Golfbane
 • Mini-zoo
 • Rideskoler osv.

hvor der inden for kystnærhedszonen skal være fokus på de eksisterende anlæg og deres muligheder for udvikling - alene eller i et samarbejde. For at denne ”sammensmeltning” kan finde sted, skal der også fokus på adgangsmuligheder og stiforbindelser mellem de enkelte anlæg.

Udviklingsplanerne for disse tre turismeområder (Slettestrand- Thorup Strand, Ingstrupområdet, Fårupområdet) er centrale, idet de formulerer og skaber en fælles forståelse af de turistmæssige udviklingsmuligheder det givne lokalsamfund har, og samtidig skaber en balance i forhold til lokalbefolkning, foreninger, øvrige erhvervsinteresser samt gældende lovgivning og planlægningsgrundlag. Desuden giver det erhvervsdrivende og potentielle investorer et signal om, at Jammerbugt Kommune arbejder progressivt med at udvikle turismesektoren i balance med de øvrige interesser.

Der er desuden fokus på at udvikle den rekreative infrastruktur og gode basisfaciliteter i Jammerbugt Kommune:

 • Der arbejdes gennem en årrække på realiseringen af den 220 km. lange vandre- og cykelrute ”Kystsporet” i samarbejde med Thisted Kommune, Naturstyrelsen, lodsejere, lokalsamfund, erhvervslivet m.fl. Ruten forventes indviet i efterår 2021.
 • Forlængelse og forbedring af Sti100, et samarbejde mellem Hjørring Kommune, Realdania, Naturstyrelsen, Kaj Kjær Flora Fauna m.fl.
 • Kvalitetssikring af ruteafmærkningen på den nationale cykelrute 1 (Vestkystruten).
 • Kvalitetssikring af friluftsdata til naturstyrelsens platform www.udinaturen.dk.

---
*) Resort: Betyder afgrænset område med faciliteter for turister i form af indkvartering, indkøbsmuligheder og tilbud om aktiviteter.

Strategi for sommerhusudviklingen inden for kystnærhedszonen
Lov om Planlægning tillader ikke nye sommerhusområder inden for kystnærhedszonen, og med de mange ubenyttede byggemuligheder til nye sommerhuse, er dette forbud ikke en hindring for, at de kommunale målsætninger om altid at kunne tilbyde sommerhusgrunde kan indfries. Jammerbugt Kommune har tomme sommerhusgrunde i alle prisklasser og placeringer. Blokhus og nærområdet er i vid udstrækning bebygget med sommerhuse, og i dette område vil det være relevant at etablere flere sommerhusgrunde, såfremt dette viser sig muligt.

I flere sommerhusområder er der behov for at se på, om der er mulighed for at styrke kvalitet og attraktivitet med nye eller opgraderede fællesfaciliteter og grønne områder samt forbedrede stiforbindelser, så offentligheden får bedre adgang til kysten. Desuden skal der arbejdes med campingpladsers funktion som service- og oplevelsescenter for nærområdet. Forbedringerne skal ske i harmoni med de omgivende bebyggelser og landskabet, så områdernes præg af naturområder styrkes.

Stiforbindelser mellem sommerhusområder og nærliggende aktiviteter og servicetilbud er også et vigtigt element i at skabe sammenhæng mellem de forskellige ferie- og fritidsanlæg. Disse forbedringer ligger alle inden for den lovhjemmel, der er for planlægning i kystnærhedszonen.

Kvaliteten af de enkelte sommerhuse skal også forbedres og udvikles med udgangspunkt i det omkringliggende landskab. Jammerbugt Kommune har fra 2011 haft fokus på ”Fremtidens sommerhuse”, hvor der via planlægningen åbnes op for større sommerhuse, og for at de gamle planer (byplanvedtægter og lokalplaner) ændres, således at der kan bygges mere på de enkelte grunde. Ved at give denne mulighed for større sommerhuse på de eksisterende grunde, kommer der ikke et øget pres på, at der udlægges større grunde og dermed et øget arealforbrug inden for kystnærhedszonen. Ændringerne skal dog ske i respekt for særlige områders karakter, landskabet og de enkelte områders byggeskik.

Traditionelt er feriehuse i Jammerbugt Kommune anlagt langs Vestkysten. Jammerbugt Kommune er åben overfor, at nedlagte landbrugsejendomme omdannes til ferieboliger. Disse ferieboliger vil være attraktive for større grupper, såsom familier der holder ferie sammen samt for turister, der f.eks. holder ferie med heste.

Strategi for campingpladser
I Jammerbugt Kommune er der 14 campingpladser, som har ca. ½ mio. overnatninger om året. Campister stiller i dag store krav til campingpladsen, og de oplevelser som campingpladsen danner rammer for. Derfor er det nødvendigt, at den kommunale planlægning ændres, så campingpladser kan udvikle sig som resort. I første omgang bør der skabes mulighed for, at der kan udvikles 1 – 2 campingresorts i Jammerbugt Kommune.
Her er området med Jambo Feriepark og nærheden til Fårup Sommerland oplagt som ét resort. Men andre områder i Jammerbugt Kommune kunne også udvikle sig til minidestinationer eller resort.

I kraft af at campingpladserne bliver større, vil faciliteterne på campingpladserne også rette deres tilbud mod de omkringliggende lokalsamfund. Eksempelvis kan der blive tale om, at der på campingpladserne etableres større dagligvareforretninger, badeland, restauranter mv., der også kan benyttes af folk, der ikke bor på campingpladsen. Kommunalbestyrelsen ønsker at tilgodese mulighederne for, at de eksisterende campingpladser kan udvikle sig.

På baggrund af ovenstående skal der være mulighed for, at alle campingpladser kan udvides til 500 enheder, og der skal være gode byggemuligheder. I dag er flere af campingpladserne inden for kystnærhedszonen dog omgivet af bebyggede sommerhusområder, og derfor vil muligheden for at inddrage mere areal være begrænset for en del af campingpladserne. På disse pladser skal der tænkes på tværs af overnatningsmuligheder og evt. muliggøre etablering af vandrerhjem eller hoteller i forbindelse med campingpladsen. Konkret ligger der en ansøgning fra Klim Strand Camping om at en del af campingpladsen udlægges til hotelformål.

Udviklingen af campingpladserne i kystnærhedszonen skal ske, så det ikke forringer oplevelsen af kystlandskabet. Udvidelsesarealerne og tæt bebyggelse skal som udgangspunkt ligge bag eksisterende campingpladser (i forhold til kysten), og placeres således, at det ikke ses fra kysten.

Strategi for hoteller og feriecentre
Det er tendensen, at folk holder flere og kortere ferie, hvilket bl.a. betyder en større interesse for hotelophold. Hotelophold er i et beskæftigelsesperspektiv interessant, idet hotelgæster generelt har et højere døgnforbrug end eksempelvis camping- og feriehusgæster.

Jammerbugt Kommune er der 10 hoteller og feriecentre og de er omdrejningspunktet for denne overnatningsform i Jammerbugt Kommune. I 2016 og 2017 er der etableret nye hoteller i Fårup Sommerland og Blokhus, ligesom kapaciteten er udvidet på Hotel Søparken i Aabybro. Desuden er Svinkløv Badehotel genopført.

Efterspørgslen på hotelovernatninger forventes at stige fremover, og derfor vil Jammerbugt Kommune i den kommende planperiode se på, hvor yderligere udvidelser og etableringer af hotelkapacitet kan ske.

Strategi for havne
Jammerbugt Kommune har tre lystbådehavne, med i alt 430 pladser. Kapaciteten i de tre havne matcher pt. behovet, idet der arbejdes med at ændre mange små pladser til større pladser. Jammerbugt Kommune er positiv overfor en moderat udvidelse af kapaciteten i de enkelte havne.

Ved udvidelser er det nødvendigt at være opmærksom på, at Attrup Havn ligger i et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Omkring landanlæg er der primært fokus på Gjøl Havn. I de seneste år er der arbejdet med projekt ”Gjøl Havn - fra fiskeri til aktiv fritid”, hvor der er etableret natur- og kulturcafé, maritim scene og bedre faciliteter for badende, ro- og kajakklub og surfere mv. Der er planer om at skabe yderligere faciliteter til bl.a. autocampere. De berørte arealer på Gjøl er i byzonen, og derfor ses der ikke behov for at inddrage nye arealer i kystnærhedszonen.