Oxholm Herregård

Magt og tro – kloster, herregård

Beskrivelse
Oxholm Herregård er beliggende syd for Oxholm Skov og er meget markant for området. Oxholm Herregård består af det tidligere nonnekloster, Ø. Kloster, hvis bygninger og klosterkirke er bevaret. Senere er funktioner i form af udlænger, smedie, mølle, elektricitetsværk, gartner- og inspektørbolig fra 1916 tilføjet anlægget. De hører ligeledes til kulturmiljøet Oxholm. Herregårdens bebyggelse er solitært beliggende på Øland og forbindes internt af alléer, som sammen med det store parkanlæg med sø indgår i kulturmiljøet.

Fortælling
Kulturmiljøets fortælling strækker sig tilbage til år 1175, hvor Ø. Kloster blev anlagt på Øland. De bevarede klosterbygninger og kirken er formentligt opført i begyndelsen af 1500-tallet, og ved reformationen blev klosteret med tilhørende gods underlagt den danske konge. Kirken er privatejet og fungerer i dag som sognekirke for Øland sogn, mens herregården drives som landbrug med planteavl og skovdrift.

Status
Såvel bygninger som herregårdslandskabet på Oxholm er i særdeles god bevaringsstand, men anlæggets forbindelse til det omkringliggende landskab kan styrkes ved hjælp af genetablering af alléer ved ankomstvejene, som tidligere har været flankeret af vejtræer.

Bærende bevaringsværdier
Kulturmiljøets bevaringsværdier knytter sig til de bevarede klosterbygninger og klosterkirke, inspektørboligen fra 1916 med tilhørende udbygninger, den gamle smedie, gartnerboligen, møllen og det tidligere elektricitetsværk. Endvidere knytter værdierne sig til herregårdslandskabet med det store parkanlæg, alléerne og Oxholm Skov nord for herregården.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Det er vigtigt, at den visuelle forbindelse i kulturmiljøet opretholdes, således at der ikke placeres høj beplantning og bygninger, der kan skærme for indsigten til kulturmiljøet fra Urbakken.

Ved byggesager skal de oprindelige bygningers stilart respekteres, så bygningsmassen fremstår som et samlet hele. Såfremt der bygges til en eksisterende bygning anvendes samme materiale.

Det er væsentligt, at stensætningen mod Vesterskovvej opretholdes og fortsat er synlig fra vejen. Det betyder, at der ikke må ændres i tilstanden eller plantes foran denne.

Sådan kan kulturmiljøet forstærkes
Forstærkning af kulturmiljøet kan f.eks. ske ved at genetablere allébeplantningen langs Vesterskovvej fra indkørslen til Oxholm kirke mod nord til Oxholm Skov og ved formidling.

Oxholm Herregård set fra vejen. Her ses klosterkirken og muren som omkranser kirkegården. Til venstre i billedet ses de store klosterhovedbygninger.

Her ses inspektørboligen, som hører med til kulturmiljøet, og fortællingen om klosteret.Her ses inspektørboligen, som hører med til kulturmiljøet og fortællingen om klosteret.

Den gamle smedje.Den gamle smedje.

Oxholm Mølle.Oxholm Mølle.