5.1.3 Erosionstruede kyster

Statisk kort

5.1.3 Erosionstruede kyster

Ved planlægning af ny bebyggelse, tekniske anlæg og ændret arealanvendelse hvor der er moderat, stor eller meget stor risiko for erosion, skal der etableres foranstaltninger til sikring mod erosion. Kyster, som er truet af erosion, fremgår af kort.

Udpegningen af erosionstruede er gengivelse af data fra kystdirektoratets kystatlas.dk.

Kysterosion kan være kronisk og akut. Den kroniske erosion foregår ude i kystprofilet over en længere periode. Den akutte erosion sker under storme og højvande.

Der er i kommuneplanen vist kyststrækninger, hvor der er ”stor” eller ”meget stor” kronisk erosion. Den årlige erosionsrate for stor erosion er 0,75 meter, og for meget stor erosion er den 3 meter ved jyske kyster og 1 meter ved indre kyster.

Kategori Årlig erosion (meter)
Aflejring 0
Lille 0,05
Moderat 0,30
Stor 0,75
Meget stor (indre kyster)  1,00
Meter stor (jyske kyster) 3,00

Tabel fra Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion, maj, 2020

Der er ikke kystsikret på nogle af strækningerne i Jammerbugt Kommune.

Når havspejlsniveauet stiger og stormfloder kommer hyppigere, øges kysterosionen ift. erosionen i dag. Hvor meget kysten rykker tilbage i fremtiden afhænger af kystens eksponeringsgrad, landhævning, kystens profilhældning og den forventede klimaudvikling.

Baseret på erfaringer er der kun få steder i Jammerbugt Kommune, hvor kysterosion opleves som en udfordring. Sammenlignes udpegningen af erosionstruede kyster med den historiske kystlinje målt i 1883, ses det, at der på mange strækninger faktisk er lagt til kysten frem til i dag.