Befolkning

Miljøvurderingen for emnet "Befolkning" vedrører miljøpåvirkningen i forbindelse med nye/ændrede retningslinjer og arealudpegninger samt ændring af ramme-områder for byudviklingsformål mv. for så vidt angår materielle goder (Ejendomsforhold, Attraktive omgivelser og Begrænsninger for anvendelsen af naboarealer).

Miljøvurdering

Den kommunale planlægning fastlægger retningslinjer for mange aspekter af byudviklingen og etableringen af anlæg, ligesom for de hensyn som forskellige aktiviteter skal foregå under og den potentielle påvirkning af naboområder.

Materielle goder

Med planforslaget tilføjes nye retningslinjer for henholdsvis "Solenergianlæg, placering" og "Solenergianlæg, planlægning", som erstatter den eksisterende retningslinje for Solceller med tilhørende arealudpegning af et enkelt areal til større solcelleanlæg.

De ændrede retningslinjer, medfører en udvidelse af det regelsæt, som skal følges, når der planlægges for og placeres nye solenergianlæg, bl.a. krav om, at solenergianlæg ikke må omkranse nabobebyggelse og at nye solenergianlæg ikke må placeres på arealer til gene for overordnede veje og flyvepladser, som kan være sårbare overfor f.eks. refleksionsgener.

Der planlægges ikke for konkrete arealudlæg til anlæg for vedvarende energi, herunder for solenergi i kommuneplanforslaget.

Materialer og opstillingsmetoder for moderne anlæg vurderes ikke at have væsentlige refleksionsgener på naboarealer. Ændringerne i retningslinjerne vurderes at få positiv indvirkning i forhold til ejendomsforhold og attraktive omgivelser samt i forhold til begrænsning af anvendelsen af naboarealer.

Det forudsættes, at der i den detaljerede planlægning fastsættes krav til, at anlæg ikke må have indvirkning på flytrafik og flyvesikkerhed, jf. ovennævnte retningslinjer. Anden indvirkning fra refleksion og visuelle gener i nærområdet samt indpasning i landskabet afhænger af den efterfølgende detaljerede planlægning. Den konkrete effekt kan ikke vurderes nærmere på dette overordnede niveau.

Afværgeforanstaltninger

Der foreslås ikke afværgeforanstaltninger.

Overvågning

Der foreslås ikke særskilt overvågning.