2.1.3 Særligt værdifulde naturområder

Statisk kort

2.1.3 Særligt værdifulde naturområder

De særligt værdifulde naturområder i Jammerbugt Kommune, jf. kortet, udgør en væsentlig del af det Grønne Danmarkskort. Her vejer hensynet til naturen og biodiversiteten tungt, og eventuelle større ændringer i eksisterende arealanvendelse skal være positivt for udviklingen af biodiversitet og naturkvaliteten.

I de særligt værdifulde naturområder må der ikke ske ændringer i arealanvendelse, fx ændringer i landbrugsdrift og skovbrug, der påvirker biodiversiteten og de naturlige processer i negativ retning eller begrænser fremtidige muligheder for udvikling af biodiversiteten.

Veje, større tekniske anlæg og byggeri skal som udgangspunkt undgås i de særligt værdifulde områder. Etablering af disse kan i sjældne tilfælde kun ske hvis de har en større samfundsmæssig betydning og vil ofte kræve dispensation fra lovgivning. Alternative muligheder for placering uden for de særligt værdifulde naturområder skal altid undersøges.

Rekreative anlæg og stier skal så vidt muligt etableres som perifere støttepunkter til de særligt værdifulde naturområder. Disse skal etableres i generel overensstemmelse med bevarelse af områdernes biodiversitet.

De særligt værdifulde naturområder består bl.a. af:

  • Natura 2000-områderne
  • Udvalgte § 3-naturområder, herunder udvalgte vandløb
  • Udvalgte områder med fredskov
  • Udvalgte fredninger med særligt naturindhold
  • Levesteder for særligt beskyttede, fredede eller rødlistede arter

De særligt værdifulde naturområder rummer den højeste biodiversitet samt større, sammenhængende naturområder. I Jammerbugt Kommune er en stor del af disse naturområder af både regional og national betydning, og særlige områder som fx højmosenaturen i Store Vildmose er af international betydning.
I udpegningen er udvalgt de største og mest værdifulde naturområder, herunder alle Natura 2000-områder, og således indgår ikke alle § 3-arealer i kommunen i udpegningen. Der er desuden lagt vægt på de største vandløb i kommunen, hvorfor mange mindre vandløb og grøftesystemer ikke er udvalgt. En samlet oversigt over de opdaterede § 3-naturtyper samt vandløbene i kommunen kan findes på Arealinformation på Danmarks Miljøportal.
Jammerbugt Kommuner har mange fredede områder, som enten er udpeget på baggrund af landskab, kulturhistorie eller forekomst af særlige arter. En stor del af disse fredninger indgår i udpegningen af særligt værdifulde naturområder, da de ofte har et højt naturindhold med en lang kontinuerlighed. Hertil beror de ofte på en landskabelig karakter, som afføder et særligt naturindhold, der er værd at beskytte.
Særligt beskyttede, fredede og rødlistede arter
På Habitatdirektivets bilag IV er der opført en række plante- og dyrearter, der er strengt beskyttede i EU. Beskyttelsen omfatter arterne i alle livsstadier samt deres levesteder, uanset om de forekommer inden for eller uden for Natura 2000-områderne. Dette betyder i praksis, at der skal tages særlige hensyn, hvis der planlægges projekter, som kan påvirke bilag IV-arterne eller deres levesteder.
I Jammerbugt Kommune findes bl.a. bilag IV-arterne løgfrø, stor vandsalamander, spidssnudet frø, strandtudse, markfirben, odder samt flere flagermusarter.
Naturen i Jammerbugt Kommune huser også flere arter, som er omfattet af en særlig fredning. Disse er omfattet af artsfredningsbekendtgørelsen, som administreres af Miljøstyrelsen. og må således ikke indsamles, slås ihjel eller fjernes fra det område, hvor de lever. Dette gælder fx alle danske arter af orkideer, hvor der i Jammerbugt bl.a. forekommer purpur-gøgeurt, maj-gøgeurt, bakkegøgelilje m.fl.
I Jammerbugt Kommune findes desuden en høj andel af arter, som er anført på Den Danske Rødliste, såkaldt rødlistede arter, som er i fare for at uddø fra den danske natur. Disse kan også være omfattet af fx Habitatdirektivets bilag IV eller fredning, men en stor del af arterne er ikke omfattet af en særlig lovgivning. Dette er fx en stor andel af dagsommerfuglene.
De særligt beskyttede, fredede og rødlistede arter befinder sig oftest inden for områder, som i forvejen er omfattet af en beskyttelse som fx Naturbeskyttelseslovens § 3-naturtyper. Enkelte arter kan ligeledes forekomme i Natura 2000-netværket, hvor de kan være en del af udpegningsgrundlaget. Viden om disse arters forekomst i Jammerbugt Kommune er inddraget i udpegningerne til Grønt Danmarkskort. Således er levestederne for disse arter udpeget som fx særligt værdifulde naturområder, således den fremtidige planlægning for disse områder tager hensyn til disse arter.