Det særlig behov for udlæg i OSD og indvindingsoplande

Udpegningen tager udgangspunkt i, at der skal findes et passende udbud af erhvervsgrunde i de enkelte byer. Analysen af rummeligheden i kommunens byer viser, at der kun er et lille behov for at udvide eller udlægge nye arealer til erhvervsformål i denne planrevision.

Der planlægges for et erhvervsområde på ca. 10 ha vest for Nørhalne. Området ligger i område med drikkevandsinteresser. Det vurderes, at grundvandet ikke trues af det udlagte erhvervsområde.