Det særlig behov for udlæg i OSD og indvindingsoplande

Udpegningen tager udgangspunkt i, at der skal findes et passende udbud af erhvervsgrunde i de enkelte byer. Analysen af rummeligheden i kommunens byer viser, at der kun er et lille behov for at udvide eller udlægge nye arealer til erhvervsformål i denne planrevision.

Der planlægges for et erhvervsområde på ca. 10 ha vest for Nørhalne. Området ligger i område med drikkevandsinteresser. Det vurderes, at grundvandet ikke trues af det udlagte erhvervsområde.

På Gjøl udvides et eksisterende erhvervsområde på Drøvten med 1 ha. Det skal anvendes til etablering af en kontor-/ servicevirksomhed med tilhørende lager - Miljøklasse 2-4. Erhvervsområdet ligger i indvindingsopland til Gjøl Private Vandværk og i området med særlige drikkevandsinteresser. Det vurderies ikke, at virksomheden medfører en fare for forurening af grundvandet.