5.4.1 Solcelleanlæg

Planlægning og placering af solcelleanlæg baseres på følgende retningslinjer:

 • Få, større parker - frem for mange små.
 • Solenergianlæg skal, som udgangspunkt, fremstå som en samlet enhed.
 • Udbygningen med solcelleparker skal ske i takt med en stigning i elforbruget.
 • Fokus på multifunktionalitet, så bl.a. natur-, fritids-og klimainteresser inddrages.
 • Lokalt medejerskab og proces for inddragelse af lokalområdet, både i forhold til placering, økonomi
  og rekreative muligheder mv.
 • Placering af solceller på fladt terræn skal så vidt muligt ske, hvor der ikke er indblik fra højtliggende
  naboarealer.
 • Solenergianlæg der kan vippe over en vertikal akse tillades som udgangspunkt ikke, da symmetrien i anlægget bliver påvirket.
 • Solceller må kun placeres inden for kystnærhedszonen, hvis der er en særlig planlægningsmæssig
  eller funktionel begrundelse, og hvis det ikke væsentligt forringer opfattelsen af kystlandskabet og kysten.
 • Solceller må kun placeres inden for værdifuldelandskaber (bevaringsværdige og større,
  sammenhængende landskaber), hvis det ikke væsentligt forringer de landskabelige værdier.
 • Solceller skal placeres minimum 50 meter fra boliger (gælder dog ikke ejeres bolig)
 • Solenergianlæg må ikke omkranse nabobebyggelse.
 • Solenergianlæg skal afskærmes af et tæt, levende hegn på alle sider.
 • Solcelleanlæg skal afskærmes med minimum 3 række beplantning bestående af egnstypiske træer og buske. Langs veje skal beplantningen have en bredde på minimum 10 meter og bestå af minimum 6 rækker egnstypiske træer og buske.
 • Der skal så vidt muligt etableres passende interne flora og faunapassager.
 • Der skal minimum være en afstand på 10 m til eksisterende beskyttet natur (§ 3 områder), både indenfor og udenfor projektområdet.
 • Arealerne skal reetableres, og solenergianlægget skal fjernes, senest et år efter at anlægget er taget ud af drift.

Ved prioritering af ønsker om etablering af solcelleparker, vægtes det højt at parken har en størrelse, der sikrer projektets realiserbarhed.

Geometrien af den samlede solenergipark have en relativ enkel form uden for mange sider.

Solenergianlæg skal fremstå som samlede enheder uden større afstand mellem de enkelte panelsektioner. Afstanden mellem de enkelte panelsektioner bør begrænses til faunapassager og interne køreveje. Afstanden mellem de enkelte rækker af paneler kan være ned til 3 meter.

Der planlægges løbende for solcelleanlæg i takt med at behovet for grøn strøm stiger, og der kan sikres nettilslutning. Hvis muligt, skal der forelægge aftale med Energinet om tilslutning, inden lokalplanlægning gennemføres. Der skal i planlægningen af områder til solcelleanlæg reserveres de fornødne korridorer for overordnede eltransmissionsanlæg gennem og til/fra områderne efter nærmere dialog med netselskaberne, herunder Energinet.

Naboejendomme bør ikke omkranses af solcelleanlæg, dvs. at der bør ikke etableres solceller på mere end 2 sider af en naboejendom. Det væsentlige er, hvordan anlægget opleves fra naboens beboelse og nære udendørsarealer. Den præcise udformning fastlægges i hvert enkelt tilfælde.

Fundamenter til paneler bør have et let udtryk. Synlige fundamenter af beton vil virke dominerende og tillades som udgangspunkt ikke.

Ved større parker skal natur-, fritids- og klimainteresse mv. indtænkes. Der skal etableres passende faunapassager og levevilkår for dyr og planter skal om muligt forbedres. Der skal minimum være en afstand på 10 m til eksisterende beskyttet natur (§ 3 områder), både indenfor og udenfor projektområdet. Fritidsinteresser kan tilgodeses ved anlæg af stier igennem eller i kanten af solcelleanlæg, og der kan indtænkes mulighed for ophold samt formidling af anlæg og lokation. Ved større projekter skal klimagevinsterne beskrives.

Hvor mange borgere og lodsejere bliver berørt af et projekt, er medejerskab og inddragelse af lokalområdet vigtigt. Inddragelse af lokale bør ske både i form af dialog, medtagning af lokale interesse i udformning af projekter og evt. mulighed for medejerskab.

Placering af solcelleanlæg bør ikke ske på skrånende terræn eller på fladt terræn, hvor der er indkig fra omkringliggende arealer. Solcelleanlæg skal afskærmes af et tæt, levende hegn på alle sider. Dog kan der indtænkes strategisk placerede indsigtskiler til projektområdet, evt. i forbindelse med formidling om anlægget.

Solcelleanlæg bør som udgangspunkt ikke placeres i kystnærhedszonen eller inden for bevaringsværdige landskaber eller større, sammenhængende landskaber. Placering af anlæg inden for kystnærhedszonen kan kun ske, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering af anlæg i landzone, jf. Planlovens §5 b, stk. 1, nr. 1.

Solcelleanlæg vil ofte blive placeret på landbrugsjord, hvor afvejning af interesser også sker i forhold til behovet for energiforsyning og fødevareproduktion. For nuværende lades det være op til den enkelte lodsejer.

Arealerne skal reetableres, og solenergianlægget skal fjernes, senest et år efter at anlægget er taget ud af drift.