5.4.2 Solvarmeanlæg

Større solvarmeanlæg må ikke placeres indenfor særligt værdifulde landskaber (bevaringsværdige landskaber og større, sammenhængende landskaber).

Solvarmeanlæg kan med fordel placeres i områder med ringe landbrugsjord og nærhed til infrastrukturanlæg, herunder el-infrastruktur, lavtliggende arealer i tilknytning til byer, ved eksisterende tekniske anlæg eller på kulstofholdige lavbundsarealer, hvis dette ikke tilsidesætter beskyttelseshensyn.

Solvarmeanlæg må kun placeres indenfor de udpegede geologiske interesseområder eller de udpegede kulturmiljøer, hvis landskabets eller nærmiljøets værdi kan fastholdes, og hvis bestående landskabstræk ikke forringes. Solvarmeanlæg må som udgangspunkt ikke etableres så de er meget synlige set fra rekreative støttepunkter, herunder friluftsfaciliteter og overnatningssteder.

Solvarmeanlæg må ikke placeres på arealer til gene for overordnede veje og flyvepladser. Ved lokalplanlægning skal det sikres:

  • Solvarmelæg skal, som udgangspunkt, fremstå som en samlet enhed.
  • Der skal så vidt muligt etableres passende interne flora- og faunapassager.
  • Solvarmelæg skal afskærmes af et tæt, levende hegn på alle sider.
  • Der skal minimum være en afstand på 10 m til eksisterende beskyttet natur (§ 3 områder), både
    indenfor og udenfor projektområdet.
  • Arealerne skal reetableres, og anlægget skal fjernes, senest et år efter at anlægget er taget ud af
    drift.

Det er vigtigt, at naturbeskyttelsesinteresser, kulturmiljøer, landskabelige og miljømæssige forhold varetages.

Nye solvarmeanlæg skal som udgangspunkt placeres så de ikke virker skæmmende for den rekreative oplevelse i kommunen. Der vil i forbindelse med etablering af solvarmeanlæg blive etableres
beplantningsbælte omkring anlægget, hvorved anlægget afskærmes fra omgivelserne.

Ved planlægning for større solvarmeanlæg skal det sikres, at der etableres passende faunapassager. Inden solvarmeanlæggene kan realiseres, skal der udarbejdes en miljøvurdering, evt. et tillæg til Kommuneplan21 indeholdende rammer for lokalplanlægningen og en lokalplan.

Lokalplanen for solvarmeanlæg indeholder bestemmelser for anlæggets præcise placering, størrelse, udseende mv.

Solvarmeanlæg skal fremstå som samlede enheder uden større afstand mellem de enkelte panelsektioner. Afstanden mellem de enkelte panelsektioner bør begrænses til faunapassager og interne køreveje. Afstanden mellem de enkelte rækker af paneler kan være ned til 3 meter.

Geometrien af det samlede solvarmeanlæg have en relativ enkel form uden for mange sider.

Fundamenter til paneler bør have et let udtryk. Synlige fundamenter af beton vil virke dominerende og tillades som udgangspunkt ikke.