Miljøvurdering

Det er for nogle miljøfaktorer generelt en begrænsning, at miljøindvirkningen ikke kan vurderes på det overordnede niveau som planen har, fordi indvirkningen alene afhænger af det konkrete indhold i den efterfølgende detaljerede planlægning. Den miljømæssige afgrænsning kan derfor ikke påvise indvirkning på sådanne specifikke forhold.

Miljøvurderingen af planforslagets indvirkninger er inddelt efter miljøfaktorer, hvor det i afgrænsningen, jf. ovenfor i afsnit 1.2.2, er vurderet, at planforslaget kan have væsentlig indvirkning på:

  • Vand (Drikkevandsinteresser, Håndtering af regnvand)
  • Befolkning - Materielle goder (Attraktive omgivelser)
  • Natur (Naturområder og biotoper, Biodiversitet, Sammenhænge)
  • Kulturarv (Kulturmiljøer, Kirkeindsigtsområder)
  • Landskab (Landskabelige værdier, Udsigt og visuelle forhold)

Miljørapporten vil således omfatte en vurdering af, hvordan planforslaget kan påvirke disse miljøfaktorer.