7 - Solcelleanlæg, Kaasholm, Pandrup

Redegørelse

Formål
Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed for etablering af solenergianlæg ved Kaasholm og medfører, at der udlægges et nyt rammeområde 18.T1. Kommuneplantillægget er udarbejdet sideløbende med lokalplan nr. 18-003.

Jammerbugt Kommune ønsker at bidrage til udviklingen af vedvarende energiproduktion og herigennem nedbringe udledningen af drivhusgasser. Arealerne anvendes i dag til landbrug, og en konvertering af disse arealer til produktion af grøn vedvarende energi vil bidrage til en reduktion af emissioner fra fossile brændstoffer og vil dermed imødekomme kommunens ønsker.

For-debat i forbindelse med kommuneplantillæg nr. 4 for vind, sol og biogas
”§ 23 c. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe forslag til ændringer af kommuneplanen, der ikke er truffet beslutning om i en strategi, der er vedtaget og offentliggjort efter reglerne i § 23 a. Før udarbejdelsen af sådanne forslag skal kommunalbestyrelsen indkalde ideer og forslag m.v. med henblik på planlægningsarbejdet. Ved mindre ændringer i en kommuneplans rammedel, der ikke strider mod planens hovedprincipper, samt ved uvæsentlige ændringer i planens hovedstruktur kan kommunalbestyrelsen dog undlade at indkalde ideer og forslag m.v.”

Jammerbugt Kommune vedtog allerede i 2020 at den kommende revision af Kommuneplan21 ikke skulle indholdet temaet ”Sol, vind og biogas”. Dette tema skulle behandles i et særskilt kommuneplantillæg i 2022/23. Formålet med dette var at der kunne blive en grundig særskilt debat om disse emner.

Temarevisionen af kommuneplanen vedrørende solceller, vindmøller og biogas blev igangsat af Økonomiudvalget i juni 2022. her blev det bestemt, at følgende skulle lægges til grund for for-debatten:

 • Strategien for vedvarende energi frem til næste kommuneplanrevision i 2025 er, at fokus lægges på solceller og biogas. Der sker ingen ny planlægning af vindmøller. Ved den næstkommende kommuneplanrevision laves ny vurdering af energibehov og kapacitet på elnettet, og derfra træffes beslutning om fremtidig planlægning.
 • En række principper for placering af solcelleparker. Principperne har to formål. For det første angiver de retningen for fremtidig planlægning og indarbejdes i kommuneplanen som en retningslinje. For det andet danner de grundlag for vurdering af indkomne ansøgninger om solcelleparker.

Principper for solceller

 • Få, større parker - frem for mange små.
 • Udbygningen med solcelleparker skal ske i takt med en stigning i elforbruget.
 • Der skal foreligge en nettilslutningsaftale inkl. tidsplan ved startredegørelse, dvs. tidsplan for tilslutning til transmissionsnettet.
 • Fokus på multifunktionalitet, så bl.a. natur-, fritids- og klimainteresser inddrages.
 • Lokalt medejerskab og proces for inddragelse af lokalområdet, både i forhold til placering, økonomi og rekreative muligheder mv.
 • Placering af solceller på fladt terræn skal så vidt muligt ske, hvor der ikke er indblik fra højtliggende naboarealer.
 • Solceller må ikke placeres i kystnærhedszonen.
 • Solceller må ikke placeres inden for værdifulde landskaber (bevaringsværdige og større, sammenhængende landskaber).
 • Placering på kulstofrige lavbundsjorde tæller hverken positivt eller negativt i vurdering af projekter, men kan udløse forskellige krav om synergi.

For-debatten havde i første del fokus på indsamling af projektansøgninger og på baggrund af ansøgningerne at få en debat om de enkelte projekter i forhold til de principper, der blev fastsat af Økonomiudvalget.

Der indkom i alt 13 ansøgninger om VE-projekter i for-debatten. De indkomne ansøgninger om solcelleparker blev vurderet på baggrund af de opstillede principper. I vurderingerne blev parkernes størrelse vægtet højt, og samlet set blev ansøgningerne ligeledes vurderet på, hvor realiserbarheden af projekterne, og hvor langt i processen, projektansøgerne var. Det skyldes, at formålet med kommuneplantillægget er at igangsætte konkret planlægning i 2023 med henblik på at få etableret de planlagte VE-anlæg inden for de kommende år.

Den præcise afgrænsning af projektområdet sker i lokalplanlægningen. Dermed er der ikke taget stilling til den endelige projektafgrænsning i kommuneplantillæg nr. 4 for vind, sol og biogas.

Ansøgningerne blev fremlagt til orientering på Kommunalbestyrelsens temamøde den 1. september 2022.

Der blev afholdt et stort fælles borgermøde 30. januar 2023, med ca. 250 deltagere. Derudover har opstiller afholdt et borgermøde d. 10. januar 2023.

Resultatet af for-debatten blev, at der skal arbejdes videre med en konkret planlægning for 3 solcelleparker og 2 biogasanlæg. Der blev i for-debatten kun udpeget interesseområder – ingen konkrete rammeområder. Derfor er det nødvendigt at den konkret planlægning inden for hvert interesseområde bliver fuldt op af et kommuneplantillæg med konkrete rammer.

De interesseområder der blev udpeget i kommuneplantillæg nr. 4

De interesseområder der blev udpeget i kommuneplantillæg nr. 4

Ændringer med dette tillæg
I kommuneplantillægget nr. 7 udlægges nyt rammeområde 18.T1 til tekniske anlæg i form af solenergianlæg. Planområdet er i kommuneplan21 udpeget som interesseområde for solcelleanlæg med kommuneplantillæg nr. 4 Temarevision for Vind, Sol og Biogas.

Oversigtskort over rammeområder med nyt rammeområde. 

Forhold til retningslinjer i Kommuneplan21

1.1.11 Støjbelastede arealer
Den østlige del af rammeområdet er beliggende indenfor udpegningen som støjbelastet areal, som er udpeget som et konsekvensområde omkring tekniske anlæg. Støjbelastede arealer må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener. Kommuneplantillægget giver ikke mulighed for støjfølsomme anvendelser, og vurderes derfor ikke at være i strid med retningslinjen i Kommuneplan21.

2.1.7 Lavbund og potentielle vådområder
Hele rammeområdet er beliggende indenfor lavbundsområder og et mindre areal mod nord inden for potentielle vådområder. Udpegningerne fastholdes. Arealanvendelsen forringer ikke muligheden for at udnytte potentialet for fremtidig etablering af vådområder eller lavbundsprojekter, hvorfor kommuneplantillægget vurderes at være i overensstemmelse med retningslinjen.

2.2.1 Bevaringsværdige landskaber
Rammeområdet placeres i tilknytning til arealer, der er udpeget som bevaringsværdige landskaber og berører desuden et mindre areal, der er omfattet af retningslinjen. Retningslinjen fastholdes. I bevaringsværdige landskaber skal hensynet til at beskytte eller forbedre landskabets karaktergivende strukturer og elementer vægtes højt. Rammeområdet er i dag dyrkede marker, der er delvist afgrænset af høj randbeplantning, der visuelt afskærer området fra de omkringliggende arealer og bidrager derfor ikke til landskabskarakteren. Rammeområdet er på grund af sin ensartethed i form af sammenhængende og regulære dyrkede agerjorde at betragte som en lukket enhed i forhold til det omgivende landskab. De egnskarakteristiske træk og landskabet vil ikke blive forringede eller udviskede i forhold til eksisterende forhold ved ændret arealanvendelse til solcelleanlæg. Planlægningen vurderes dermed at være i overensstemmelse med retningslinjen.

2.3.2 Områder, hvor skovrejsning er uønsket
Mindre dele af rammeområdet ligger indenfor områder, hvor skovrejsning er uønsket. Retningslinjen fastholdes. Rammen indeholder ikke bestemmelser om etablering af skov, hvorfor planlægningen vurderes at være i overensstemmelse med retningslinjen.

2.5.7 Område 7, Lundergård Mose
I dette område skal landbruget underordne sig de væsentlige naturinteresser. Retningslinjen fastholdes og med en forventet ekstensivering af landbrugsdriften (ved placering af solcelleanlæg) vurderes rammeområdet at udgøre en buffer i forhold til naturinteresserne i området. Planlægningen vurderes dermed at være i overensstemmelse med retningslinjen.

4.1.1 Afstand mellem forurenede aktiviteter og forureningsfølsom anvendelse
I kommuneplantillægget udlægges området til tekniske anlæg i form af solcelleanlæg på terræn og muliggør ikke støjfølsom anvendelse. Planlægningen vurderes derfor at være i overensstemmelse med retningslinjen.

5.1.1 Arealer i fare for oversvømmelse og 5.1.2 Håndtering af vand i lokalplanlægning
Rammeområdet er udpeget som areal i fare for oversvømmelse. Rammen indeholder særlige bestemmelser om at lokalplanlægningen skal indeholde bestemmelser om nødvendige afværgetiltag. Dermed vurderes planlægningen at være i overensstemmelse med retningslinjerne.

5.4.1 Solenergianlæg, placering og 5.4.2 Solenergianlæg, planlægning
En mindre del af rammeområdet er placeret inden for bevaringsværdige landskaber se under retningslinje 2.2.1. Iflg. retningslinjen kan solenergianlæg med fordel placeres på kulstofholdige lavbundsarealer. Jf. 5.4.1 skal der planlægges og placeres få, større parker frem for mange små. På baggrund af registrering af Tajgasædgås inden for den vestlige del af planområdet, er denne del udtaget og ikke en del af planområdet (se afsnit 11.2.1 og 11.3.1 i Miljørapporten for Kaasholm solcelleprojekt med beskrivelse og vurdering af Tajgasædgås). Planlægningen vurderes dermed at være i overensstemmelse med retningslinjerne.

 

Natura 2000-områder og Bilag IV arter

Natura 2000-områder:
Rammeområdet ligger ca. 2 km fra nærmeste Natura 2000-område (N21 Ejstrup klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien med Habitatområde H193 Ejstrup Klit og Engvands Bakker). Det vurderes, at planlægningen ikke vil påvirke fugle- og dyreliv og de sjældne planter i Natura 2000-områderne.

Bilag IV arter i forhold til EF-habitatdirektivet, Rødliste eller fredning:
Dyre- og plantearter i forhold til EF-habitatdirektivet, rødliste eller fredning er i henhold til direktivet særligt beskyttet, uanset om de forekommer inden for eller uden for et af de udpegede Habitatområder (Natur 2000-område). Der er ikke registreret arter på Habitatdirektivets bilag IV inden for rammeområdet. Det vurderes, at planlægningen ikke vil påvirke yngle- og rasteområder for bilag IV arter.

Bilag I arter i forhold til EF-habitatdirektivet:
Der er ikke registreret arter på Habitatdirektivets bilag I inden for lokalplanområdet. På arealer lige umiddelbart nord og vest for lokalplanområdet er der registreret Taiga Sædgås. Det vurderes, at realisering af lokalplanen ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget.

 

Miljøvurdering af planer og programmer

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Kommuneplantillægget er omfattet af lovens § 8, stk. 1.

Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af kommuneplantillægget i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at kommuneplantillægget er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen antages at kan få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 8, stk. 2 og § 10.

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

18.T1 - Solcellepark