2.5.17 Område 17, Aabybro

I dette område skal landbruget underordne de væsentlige byudviklingsinteresser.

I forbindelse med opførelse af store bygninger og anlæg skal det dokumenteres, at de indpasses i det pågældende landskab, eksempelvis ved visualiseringer.

Jordbrugserhvervet vil i de kommende år blive presset af den byudvikling, der er i områderne omkring Aabybro, Biersted og Nørhalne. I forhold til byudvikling vil landbrugserhvervet blive nedprioriteret. Ligeledes er der væsentlige grundvandsinteresser i området, og i de OSD-områder (Områder med særlige drikkevandsinteresser), der er udpeget omkring Aabybro og Biersted, skal en langsigtet grundvandssikring prioriteres højt. Endelig skal driften tager højde for en lav frihedsgrad i forhold til afstrømning til Limfjord i henhold til de nuværende statslige modelberegninger. Dog har området ved Nørhalne højere frihedsgrad, da dette område ikke er omfattet af nitratklasser.

Området er stærkt præget af by, med byerne Aabybro, Biersted og Nørhalne beliggende langs landevejen. Omkring byerne er den visuelle kontakt til det åbne land væsentlig. Samspillet mellem by og land og udsigterne skal derfor være i fokus, når der eksempelvis placeres byggeri og anlæg, der er nødvendige for den landbrugsmæssige drift. Det er vigtigt, at der ved etablering af nyt landbrugsbyggeri og -anlæg arbejdes målrettet med form, farver og materialevalg. Det anbefales generelt at etablere byggeri og anlæg lavt i terrænet.