1.1.2 Udvikling i landsbyer

Statisk kort

1.1.2 Udvikling i landsbyer

I landzone kan boligbyggeri, byggeri til service og erhverv bortset fra byggeri til jordbrugserhverv som hovedregel kun ske i landsbyerne. I landsbyerne kan der planlægges for byggemuligheder til boliger samt lokale service- og erhvervsformål ved udfyldning i eller afrunding af byen.

Lokalplaner for landsbyer skal normalt omfatte hele byen og tage hensyn til retningslinjerne om kulturhistorie, hvis dette er aktuelt.

Afgrænsning af landsbyer jf. kortet.

Det kan være ønskeligt at sikre planlagte afrundinger og udfyldninger i landsbyer i landzone. Der er en efterspørgsel efter boliger i landsbyer, hvor landsbymiljøets mange kvaliteter stadig trives. For at imødekomme denne interesse for bosætning i landsbyer gives der en mulighed for et begrænset boligbyggeri. Udfyldning i eller afrunding af en landsby betyder, at ny bebyggelse skal placeres i tæt tilknytning til eksisterende bebyggelse og således, at den fortsætter det bebyggelsesmønster og gadeforløb, der er karakteristisk for byen.

Et beskedent byggeri i en planperiode vil ca. være 5-6 boliger og/ eller enkelte lokale virksomheder med et samlet arealforbrug til udfyldning eller afrunding af landsbyen på op til ca. 1 ha. Bevarelse af landsbymiljøernes kvaliteter bør derfor sikres i planlægningen.
I landsbyer med bevaringsværdig bebyggelse eller miljø bør disse interesser udgøre en væsentlig del af planlægningens forudsætninger, og forholdene bør integreres i lokalplaner eller landzonetilladelser. Der henvises til retningslinjerne i afsnittet om kulturarv.

Ved udarbejdelse af lokalplaner for landsbyer bør der tages stilling til, om eksisterende landbrug på sigt kan opretholdes, herunder om driftsbygninger bør kunne udvides. Der bør endvidere tages hensyn til, at andre eksisterende, mindre erhvervsvirksomheder kan bevares.