Manstrup

Bymiljø - landsby

Beskrivelse
Manstrup er en forteby, hvis bebyggelse ligger placeret omkring et stort, ubebygget engareal. Flere gårde omkranser forten, mens landsbyens småhuse og gamle skole er samlet i fortens sydøstlige hjørne.

Fortælling
Bebyggelsesbilledet synes ikke at have ændret sig meget før efter 1880’erne, hvor forten ud fra aftegningerne på kortet ser ud til at være påbegyndt drænet med kanaler. I hvert fald synes antallet af gårde at svare til situationen på optegnelserne til matrikelkortet i 1682. Mod sydøst langs Sigurdsholmsvej er der i det 20. årh. opført parcelhuse, således at ”støvlen” stort set er beklædt med bebyggelser hele vejen rundt.

I starten af 1800-tallet blev Manstrup udskiftet i en såkaldt stjerneformet udskiftning. Markerne nord, syd og vest for Manstrup har bibeholdt den karakteristiske stjerneformede udstykning.

Manstrup er en typisk forteby, hvor bebyggelserne samler sig om et åbent friholdt fællesareal. I Manstrups tilfælde består forten af et gadekær og et stort sumpet engområde.

Med placeringen omkring den store forte blev Manstrups bebyggelse ’strakt’ ud over et meget langt vejforløb. Gårdene danner derfor ikke de tætte husrækker, der kendes fra andre landsbyer.

Status
Fortebyens struktur, og til dels udstykningsfiguren omkring den, er bevaret, men fortens størrelse og den tætliggende bebyggelse på den sydlige del af Sigurdsholmsvej besværliggør aflæseligheden af det samlede kulturmiljø.

Manstrups gårde og huse er generelt ombyggede.

Flere af gårdene fremstår flot vedligeholdt, men der er en tendens til, at der ikke anvendes oprindelige byggematerialer og -stil ved renovering og nybyggeri.

Bærende bevaringsværdier
De bærende bevaringsværdier knytter sig til den velbevarede fortestruktur og indkig til forten fra omkransende veje.

Vejledning til beskyttelse af bærende bevaringsværdier
Den åbne forte vil miste sin værdi, hvis de nuværende gårde og huse udbygges ind mod centrum af forten, eller hvis der anlægges nye huse i forteområdet.

Ny bebyggelse søges placeret på yderkanten af forten, således at de indkig, der er til forten, bibeholdes. Det er vigtigt, at sigtelinjerne fra vejene ind over forten ikke bebygges (se kort).

Beplantning i forten har en uheldig indvirkning på helhedsindtrykket af forten. Dette gælder både læhegn og større beplantede arealer.

Sådan kan kulturmiljøet forstærkes

Ved rydning ind mod forten, så der sikres indkig fra omkransende veje og ved græsning frem for dyrkning af forten.

 

Fortestrukturen med bebyggelse langs vejen. Forten ligger til høje.

Fortestrukturen med bebyggelse langs vejen. Forten ligger til høje.

Indkig til forten fra syd.

Indkig til forten fra syd.

Indkig til forten fra vest.

Indkig til forten fra vest.