2.4.5 Udviklingsområdet for Området Slette Strand - Hjortdal

Statisk kort

2.4.5 Udviklingsområdet for Området Slette Strand - Hjortdal

Inden for det udpegede udviklingsområde "Området Slette Strand - Hjortdal" kan der planlægges for bebyggelse og anlæg uden en planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for nærheden til kysten, som det ellers gør sig gældende for kystnærhedszonen.

Formålet med udviklingsområdet "Området Slette Strand - Hjortdal" er at skabe bedre muligheder for attraktiv byudvikling omkring Hjortdal og mere fleksible rammer for en lokal forankret udvikling.

Udviklingsområdet "Området Slette Strand - Hjortdal" aktiveres ikke sin helhed, da dele af området er omfattet af kommunale natur-, miljø- og/eller landskabsinteresser. Udviklingsområdet aktiveres således kun i det omfang, det ikke er omfattet af kommunale udpegninger af bevaringsværdige landskaber, større sammenhængende landskaber og Grønt Danmarkskort.

For arealer som til en hver tid er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 om beskyttede naturtyper, gør udviklingsområdets mere lempelige regler sig ikke gældende.

Området Slette Strand - Hjortdal er udpeget til udviklingsområder igennem "Bekendtgørelse om landsplandirektiv 2019 for udviklingsområder i kystnærhedszonen".

Jammerbugt kommune udarbejdede i 2017 et tillæg til Planstrategi 2015: Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder. Dette var udgangspunktet for ansøgningen om udviklingsområder hos erhvervsstyrelsen. Heri fremgik således også området "Området Slette Strand / Hjortdal" som kommunen senere, i tilrettet omfang, blev tildelt.

Udviklingsområder er områder i kystnærhedszonen, hvor kravet om at der kun må inddrages arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzonen, hvis kommunen kan argumentere for en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for nærheden til kysten, fraviges. Inden for disse områder gælder således i stedet de umiddelbare rettigheder i planloven, og der er mulighed for at planlægge for byudvikling og anlæg, og give tilladelse til anlæg, svarende til de regler som gælder i den øvrige landzone.

Udviklingsområder kan ikke indeholde særlige natur-, miljø, eller landskabsinteresser, og der er derfor dele af udviklingsområdet Området Slette Strand - Hjortdal som ikke ønskes aktiveret. De dele af udviklingsområdet Området Slette Strand - Hjortdal som ikke aktiveres, vil, hvis de ikke aktiveres inden, bortfalde som muligt udviklingsområde pr. d. 19. september 2024.