5.2.3 Afstandskrav

Vindmøller må ikke placeres nærmere end 1 gange møllens totalhøjde (navhøjde + rotorens radius) fra eksisterende eller planlagte overordnede veje.

Vindmøller nær Energinets luftledningsanlæg bør som minimum placeres i en afstand af 1 gange vindmøllens totalhøjde fra respektafstanden langs luftledningsanlægget.

Vindmøller nær Energinets jordkabelanlæg bør som minimum placeres i en afstand på 50 m fra respektafstanden langs jordkabelanlæg.

Naturgasselskaberne skal orienteres, når vindmøller placeres nærmere end to gange møllens totalhøjde fra naturgasfordelingsledninger.

Vindmøller må ikke placeres nærmere beboelse end fire gange møllens totalhøjde. Afstandskravet gælder dog ikke for vindmøllejerens beboelse. Krav vedr. støj jf. bekendelse om støj fra vindmøller skal dog altid være opfyldt.

Ved planlægning af nye vindmøller skal det så vidt muligt sikres, at boliger til helårsbeboelse ikke udsættes for skygge i mere end 10 timer (realtid) om året.

Hensigten med at fastlægge en minimumsafstand fra det overordnede vejnet er primært at undgå forstyrrelser for trafikken.
Ved eventuel opstilling i planlægningsområdet fra 1 til 1,7 x vindmøllehøjden fra overordnede veje skal visualisering af og nærmere redegørelse for projektet sendes til Vejdirektoratet til nærmere vurdering.

Naturgasselskabet informeres så de kan foretage en vurdering af, hvorvidt jordingsanlægget for vindmøllerne er tilstrækkeligt eller skal suppleres. Jordingsanlæg etableres for at imødegå gener fra lynnedslag i møller placeret tæt på naturgasledningerne.

Der er ikke indført danske normer for, hvor meget en vindmølle må skygge, men det anbefales, at nabobeboelser ikke påføres skyggekast i over 10 timer om året, beregnet som reel skyggetid. Ved anvendelse af reel skyggetid tages der hensyn til, at skyggekast forekommer oftere om sommeren end om vinteren.

Herudover beskyttes naboer mod gener fra vindmøller gennem vindmøllebekendtgørelsen.