9 - Boligområde, Vesterhavsparken, Hune

Formål
Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge en ny kommuneplanramme 19.B12 samtidig med at ændre afgrænsningen i eksisterende ramme til boligområde 19.B11.

Ændringer med dette tillæg for rammeområde 19.B11 og 19.B12

Hele lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 19.B11.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelse 19.B11, idet rammen kun muliggør åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse.

Inden for delområde II planlægges der for etageboliger i 2 plan, hvortil der udlægges et nyt rammeområde 19.B12, som muliggør etageboliger i 2 plan. Med et nye rammeområde aflyses den del som omfatter delområde II i rammeområde 19.B11.

Kommuneplantillægget omfatter ikke samme område end lokalplanen, jf. kortet på siden.

Forhold til retningslinjer i Kommuneplan 21

Arealer til byudvikling - retningslinje 1.1.5
Lokalplanområdet ligger i området udpeget til byudvikling og understøtter en byudvikling, som sker i direkte tilknytning til eksisterende byområder efter princippet indefra og ud.

Beskyttelseszoner langs overordnede veje - retningslinje 1.1.10
Lokalplanområdet ligger i byzone og retningslinjen gælder som udgangspunkt ikke inden for byzone.

Beskyttelseszonen omfatter arealerne i en afstand af 150 meter fra overordnede veje og har til formål at fastholde en klar afgrænsning mellem land og by samt at værne om landskabelige værdier og bykvaliteter.

Lokalplanområdet holder naturligt en afstand til Vesterhavsvej ved en vejbyggelinje på 15 meter og samtidig er udlagt et beplantningsbælte ud mod Vesterhavsvej og Stenmarksvej som visuel afskærmning ind mod boligområderne.

På baggrund af ovenstående vurderes den fremtidige byudvikling at være holdt på afstand til de overordnede veje, men samtidig ikke at forhindre almindelig udvidelse af byer, der er udviklet omkring eller tæt på de overordnede veje med en tæt og sammenhængende bystruktur.

Kirkebeskyttelseszone - retningslinje 3.3.2
En del af lokalplanområdet er beliggende i en af indsigtskilerne til Hune Kirke. Inden for nær- og fjernbeskyttelseszonerne omkring kirken kan der ikke udarbejdes lokalplan, meddeles landzonetilladelse eller opføres byggeri, medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i landskabet og (lands-)bymiljøet ikke herved tilsidesættes.

Det fremgår af aftaleplanen for Hune Kirke, at kirkens fremtræden i landskabsbilledet er ret beskeden på grund af plantager, læhegn og at kirkens tårn ikke er særligt højt.

Den planlagte bebyggelse i lokalplanområdet vurderes ikke at ville påvirke indblikket til kirken fra Stenmarksvej og sommerhusområdet sydøst for lokalplanområdet i væsentlig grad, idet der allerede i dag er eksisterende bebyggelse foran kirken.

Bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen - retningslinje 2.4.1
En mindre del af lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens bestemmelser om planlægning i kystområderne.

Byzoneområderne indenfor afgrænsningen af kystnærhedszonen er ikke en del af kystnærhedszonen, men der skal stadig redegøres for, hvordan en plan kan påvirke kysten indeholdende en vurdering af bygningshøjder og indblik fra vandsiden.

Redegørelsen har til hensigt at sikre en bevidsthed om, hvordan byggeri og anlæg i den kystnære del af byzonen kan påvirke kystens udtryk. Ny bebyggelse skal således indpasses i den kystlandskabelige helhed, og der skal tages hensyn til eventuelle naturinteresser på de omgivende arealer.

Størstedelen af Hune By ligger indenfor kystnærhedszonen hvortil lokalplanområdet er placeret i udkanten af kystnærhedszonen. Udbygningen af Hune by sker i takt med en stigende efterspørgsel på helårshuse henvendt til en blandet målgruppe. Bebyggelserne må max opføres i 2 etager og bygningshøjden over terræn må ikke overstige 8,5 meter. En stor del af området er allerede udbygget og påvirkningen mellem kystlandskabet og lokalplanområdet vurderes derfor at blive begrænset. Desuden adskiller Blokhus Plantage lokalplanområdet visuelt fra kysten.

På den baggrund vurderes det ikke nødvendigt at gennemføre en visualisering for at afdække sammenspillet mellem lokalplanområdet og kysten.

Lokalplanområdet vurderes at være i overensstemmelse med retningslinjen og ikke nødvendigt at gennemføre en visualisering for at afdække sammenspillet mellem lokalplanområdet og kysten.

Landbrug - retningslinje 2.5
Lokalplanområdet ligger inden for landbrugsområde nr. 6, Blokhus.

I dette område skal landbruget underordne sig de væsentlige natur-, ferie- og fritidsinteresser. Lokalplanen udlægger området til boliger og vurderes at være i overensstemmelse hermed.

Områder, hvor skovrejsing er uønsket - retningslinje 2.3.2
Lokalplanområdet ligger i et område, der er uønsket til skovrejsning.    Lokalplanen udlægger boliger og vurderes at være i overensstemmelse hermed.

Større, sammenhængende landskaber - retningslinje 2.2.2
Lokalplanområdet ligger inden for større sammenhængende landskaber, som skal beskyttes og udvikles. Hertil skal byudvikling ske i respekt for landskabsværdierne.

Hele Hune by er udpeget som større sammenhængende landskaber og udpegningen har til formål at sikre landskabsperspektivet i større skala og sammenhænge.

En stor del af lokalplanområdet er allerede udbygget og udvidelsen af området indgår som en naturlig del af byområdet og skaber en klar og tydelig afgræsning af boligområdet og Hune. Langs afgræsningen ud til Vesterhavsvej og Stenmarksvej er der udlagt beplantning som afskærmning til områderne. Udover støjafskærmende foranstaltninger langs Vesterhavsvej i form af beplantet støjvold må der ikke foretages større terrænregulering, som ændrer den landskabelige karakteristik. Der stilles krav om anvendelse af beplantning i en bestemt type og art afgørende i forhold til udtrykket af kystlandskabet ift. både fællesarealerne og levende hegn. Det vurderes, at lokalplanen sker i respekt for landskabsværdierne og er i overensstemmelse med retningslinjen.

Særligt værdifuldt naturområde - retningslinje 2.1.3
En del af lokalplanområdet, delområde III, er udpeget som særligt værdifuldt naturområde i grønt danmarkskort. Området er beliggende længst mod syd.

Inden for særligt værdifulde naturområder vejer hensynet til naturen og biodiversiteten tungt, og eventuelle større ændringer i eksisterende arealanvendelse skal være positivt for udviklingen af biodiversitet og naturkvaliteten, og byggeri skal som udgangspunkt undgås i de særligt værdifulde områder. Det udpeget naturområde er stort og omfatter både det åbne land, men også byzone.

Delområde III er i dag stort set udbygget og ændrer ikke anvendelsen med den nye lokalplan. Ud fra det vurderes udviklingen af biodiversitet og naturkvaliteten ikke at mindskes.

Herudover er hele lokalplanområdet udpeget som naturområde som en del af grønt danmarkskort. Naturområder er udpeget for at bidrage til andre formål, fx rekreation, friluftsliv og klimatilpasning og omfatter ligeledes byzone. Inden for lokalplanområdet er der hverken Natura 2000-områder, fredskov eller § 3-beskyttede naturtyper.

Det vurderes, at lokalplanen understøtter disse hensyn med etablering af nye grønne strukturer/grønne fællesområder og rekreative forbindelser der forbindes med byen og ud mod det åbne land. Samtidig etableres de grønne områder med hensyntagen til den omgivende natur og beplantning med henblik på at skabe en tydelig relation til naturen og stedet omkring.

Arealer i fare for oversvømmelse - retningslinje 5.1.1
En lille del af lokalplanområdet er udpeget som et areal i fare for oversvømmelse og skal som udgangspunkt friholdes for blandt andet ny bebyggelse og byudvikling. Det udpeget areal er allerede udbygget og belastes ikke yderligere. 

Udpegningen af området, der er i fare for oversvømmelse, er en opmærksomhedszone for dette areal og dets omgivende miljø, hvor der skal være særligt fokus på at håndtere kendte risici for oversvømmelse. Der er lavet løsninger med åbne grøfter og forsinkelsesbassiner, hvilket videreføres i udbygningen af området. 

Natura 2000
Lokalplanområdet ligger udenfor Natura 2000-områder. Lokalplanområdet ligger ca. 4,3 km sydvest for Natura 2000-området "Saltum Bjerge". Saltum Bjerge rummer et værdifuldt fugle- og dyreliv og en del sjældne planter.

Det vurderes, at fugle- og dyreliv og de sjældne planter i Natura 2000-området ikke vil blive påvirket af realiseringen af nærværende lokalplan på grund af afstanden alene.

Bilag IV arter i forhold til EF-habitatdirektivet, Rødliste eller fredning
Dyre- og plantearter i forhold til EF-habitatdirektivet, rødliste eller fredning er i henhold til direktivet særligt beskyttet, uanset om de forekommer inden for eller uden for et af de udpegede Habitatområder (Natur 2000-område).
En række dyr og planter, der er omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i lokalplanområdet eller umiddelbart udenfor.

På baggrund af faglig rapport nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV fra Danmarks Miljøundersøgelser samt kommunens øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at der ved eller på og omkring arealet kan være:

  • Odder
  • Markfirben
  • Spidssnudet frø

Odder er optaget på rødlisten 1997 som sårbar. Rødlisten 1997 er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akut truede, sårbare eller sjældne i den danske natur. Jammerbugt Kommune har ikke konkret kendskab til registrering af nogle af de nævnte arter på og omkring arealet. Jammerbugt Kommune er ikke bekendt med forekomster af andre planter eller dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på, eller umiddelbart op til, arealet.

Jammerbugt Kommune vurderer herefter, at projektet inden for lokalplanområdet ikke vil have negativ indflydelse på de nævnte arter, fordi der ikke ændres på vandhuller, vandløb, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder og krybdyr. 
Der fjernes ikke gamle bygninger i lokalplanområdet, som evt. kan være levested for flagermus. Der fældes ikke meget store træer inden for området. Det vurderes derfor, at der ikke sker fysiske ændringer i forbindelse med projektet inden for lokalplanområdet, der kan være til skade for Bilag IV-arter.

Planen vurderes derfor ikke at have negativ indflydelse på de nævnte arter.

Miljøvurdering af planer og programmer
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillæg er omfattet af lovens § 8, stk. 1.

Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af forslaget til kommuneplantillægget i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at forslag til kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 8, stk. 2 og § 10.
Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på;

  • Der er tale om at udvide boligområdet begrænset i et område, som allerede er lokalplanlagt, udlagt til boligområde og er næsten fuldt udbygget med boliger.
  • Anvendelsen ændres dermed ikke og udviklingen sker i respekt for de natur- og miljømæssige kvaliteter, der findes i området.
  • Samtidig forholder projektet sig til håndtering af vand inden for området og vurderes ikke at udgøre en væsentlig påvirkning af kysten og det visuelle udtryk heraf.
  • Området ligger i naturlig tilknytning til byen og vurderes ikke at medføre væsentlige indvirkninger på beskyttet natur og vurderes ikke som et levested for beskyttede arter.
  • Området ligger ikke i nærhed af et natura-2000 område.
  • de arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser.

 

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

19.B11 - Stenmarksvej
19.B12 - Vesterhavsparken

Rammer, der aflyses ved tilllæggets vedtagelse:

19.B11 - Stenmarksvej