2.1.4 Potentielle naturområder

Statisk kort

2.1.4 Potentielle naturområder

De potentielle naturområder, jf. kortet, er udpeget på baggrund af potentialet for naturgenopretning. Her kan genskabes tidligere naturområder, genskabes tidligere forhold i eksisterende naturområder eller etableres helt nye naturområder.

I de potentielle naturområder må planlægning og administrationen af arealanvendelsen ikke forringe fremtidige muligheder for at udnytte potentialet for fremtidig naturgenopretning.

Inden for de potentielle naturområder, må der ikke etableres anlæg, planlægges aktiviteter eller ske indgreb, der begrænser muligheden for at opnå formålet med udpegningen.

Såfremt et anlæg, en aktivitet eller et indgreb ikke kan undgås i et område, hvor der er udpeget potentielle naturområder, skal der sikres kompenserende tiltag, der opretholder det potentiale, som er grundlag for udpegningen.

De potentielle naturområder, der er udpeget i Grønt Danmarkskort i Jammerbugt Kommune, udgør både eksisterende naturområder, hvor der kan ske en genopretning til tidligere omfang og naturkvalitet, samt områder, hvor der kan genskabes oprindelig natur eller udvikles ny natur. Eksempler herpå kan være genopretning af oprindelige, store søer, genslyngning af vandløb til deres oprindelige, naturlige forløb eller genopretning af oprindelige, dynamiske klitlandskaber.

Jammerbugt Kommune rummer et stort potentiale for at genoprette naturområder. I kraft af de eksisterende Natura 2000-områder og de særligt værdifulde naturområder har kommunen en høj biodiversitet, der kan tilgodeses gennem naturgenopretning. Ofte ligger de potentielle naturområder i tilknytning til eksisterende naturområder som fx i Store Vildmose eller i tilknytning til Limfjorden fx strandengene. Her kan naturgenopretning udvide og sammenbinde større naturarealer og gavne biodiversiteten. Visse steder kan naturgenopretningen ske i synergi med indsatser i forhold til lavbundsarealer og samtidig gavne de rekreative muligheder for borgerne.