5.5.5 Tekniske anlæg i Grønt Danmarkskort

I natur- og landskabsområder må veje, energiforsyningsanlæg og øvrige regionalt betydende tekniske anlæg kun etableres, hvis de er optaget i kommuneplanen eller fremmer kommuneplanens overordnede målsætninger. Ved etablering af tekniske anlæg skal de berørte interesser i videst muligt omfang respekteres.

På trods af ønsket om at friholde natur- og landskabsområder er der i kommuneplanen reserveret arealer til tekniske anlæg, der er planlagt på nuværende tidspunkt. Hvis der i planperioden opstår ønsker om nye anlæg, vurderer Kommunalbestyrelsen, om de er så betydningsfulde, at det bør føre til en nedprioritering af åben-land interesserne.

Retningslinjeafsnit vedr. Grønt Danmarkskort ses her.