2.4.1 Bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen

Statisk kort

2.4.1 Bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen uden for udviklingsområder skal som udgangspunkt søges friholdt for yderligere bebyggelse og anlæg. Der må ikke udføres byggeri eller anlægsarbejder, som kan medføre en væsentlig forringelse af kysternes naturværdi og landskabelige værdi. Der kan kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig og/ eller funktionel begrundelse for den kystnær lokalisering.

Kystnærhedszonen er afgrænset i et bilag til planloven og omfatter landzone- og sommerhuszonearealer, der er beliggende fra kysten og op til 3 km ind i landet.

Formålet med kystnærhedszonen er at beskytte den særlige natur og de landskabelige og rekreative interesser, der knytter sig til kysterne ved generelt at begrænse byggeri og anlæg i kystnærhedszonen. Det er i den forbindelse væsentligt at pointere, at kystnærhedszonen ikke er en forbudszone, men en planlægningszone med særlige redegørelseskrav.

Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg, men de funktioner, der er afhængige af kystnærhed, skal dog stadig kunne indpasses.

Det betyder, at der ikke kan udlægges nye sommerhusområder inden for zonen, at inddragelse af nye arealer til byzone sker under særlig iagttagelse af den visuelle påvirkning af kystlandskabet, samt at udlæg af ferie og fritidsanlæg skal foretages på baggrund af kommunens samlede turistpolitiske overvejelser.

I Jammerbugt Kommune ligger flere landsbyer og byer indenfor kystnærhedszonen. Disse områder skal have mulighed for en nødvendig udvikling. Jammerbugt Kommune har derfor en vigtig rolle i forbindelse med at sikre den nødvendige udvikling i kystnærhedszonen, uden at det bliver på bekostning af de landskabelige kvaliteter.

I tilknytning til bysamfund indenfor kystnærhedszonen, hvor der kan ske byudvikling, er det nødvendigt at redegøre nøje for byudviklingens påvirkning på hele kystlandskabet og ikke kun på selve kysten. Et princip for byudviklingen er, at den skal ske i tilknytning til byerne og først og fremmest bagved eksisterende bebyggelse.

Nye arealudlæg inden for kystnærhedszonen

Med Kommuneplan21 udvides et eksisterende erhvervsområde inden for kystnærhedszonen. Herunder fremgår den særlige planlægningsmæssige begrundelse for dette udlæg.

Gjøl

Den eksisterende ramme 20.E1 til erhvervsformål ved Drøvten på Gjøl udvides med 1 ha mod nord.

Der er indkommet en forespørgsel om udvikling af erhvervsområdet, for at skabe plads til etablering af en kontor-/servicevirksomhed med tilhørende lager.

Der er ikke plads til etablering af virksomheden inden for de eksisterende rammer, og der vurderes derfor et behov for at skabe rammerne for udvikling af arbejdspladser i byen. Byen har behov for rammer til nye arbejdspladser, også set i lyset af det nedlukkede minkerhverv, der tidligere skabte mange arbejdspladser i området. Arealudlægget skal derfor også ses som et hensyn for opretholdelse eller udvikling af lokalsamfundet.

En alternativ placering uden for kystnærhedszonen er ikke mulig, idet hele byen med omkringliggende opland er beliggende i kystnærhedszone. 

En stor del af byen er i landsplandirektiv udpeget som udviklingsområde inden for kystnærhedszonen, men erhvervsområdet er ikke beliggende inden for udviklingsområdet. Erhvervsområde 20.E1 er det eneste rammeplanlagte erhvervsområde på Gjøl, og en udvidelse af erhvervsområdet væk fra kysten synes være en fornuftig løsning.

Ramme 20.E1 har i dag et areal på 4,8 ha, og vil fremover have et areal på 5,8 ha. Udvidelsen indebærer at erhvervsområdet vil række ca. 70 m længere mod nord. Arealudlægget er beliggende ca. 1 km fra kysten bag Gjøl By. Terrænet ved kysten på Gjøl stiger fra kote 1 til kote 13. Arealudlægget vil ikke ligge højere end det eksisterende erhvervsområde, og idet området i byen og erhvervsområdet er bebygget vurderes det ikke at påvirke  kystlandskabet.

Infrastrukturen i området er i forvejen dimensioneret til at håndtere trafik til og fra erhvervsområdet, og et nyt arealudlæg vil således ikke medføre væsentlige ændringer heraf.