2.4.1 Bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen

Statisk kort

2.4.1 Bebyggelse og anlæg i kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen uden for udviklingsområder skal som udgangspunkt søges friholdt for yderligere bebyggelse og anlæg. Der må ikke udføres byggeri eller anlægsarbejder, som kan medføre en væsentlig forringelse af kysternes naturværdi og landskabelige værdi. Der kan kun inddrages nye arealer i byzone og planlægges for anlæg i landzone, såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig og/ eller funktionel begrundelse for den kystnær lokalisering.

Kystnærhedszonen er afgrænset i et bilag til planloven og omfatter landzone- og sommerhuszonearealer, der er beliggende fra kysten og op til 3 km ind i landet.

Formålet med kystnærhedszonen er at beskytte den særlige natur og de landskabelige og rekreative interesser, der knytter sig til kysterne ved generelt at begrænse byggeri og anlæg i kystnærhedszonen. Det er i den forbindelse væsentligt at pointere, at kystnærhedszonen ikke er en forbudszone, men en planlægningszone med særlige redegørelseskrav.

Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse og anlæg, men de funktioner, der er afhængige af kystnærhed, skal dog stadig kunne indpasses.

Det betyder, at der ikke kan udlægges nye sommerhusområder inden for zonen, at inddragelse af nye arealer til byzone sker under særlig iagttagelse af den visuelle påvirkning af kystlandskabet, samt at udlæg af ferie og fritidsanlæg skal foretages på baggrund af kommunens samlede turistpolitiske overvejelser.

I Jammerbugt Kommune ligger flere landsbyer og byer indenfor kystnærhedszonen. Disse områder skal have mulighed for en nødvendig udvikling. Jammerbugt Kommune har derfor en vigtig rolle i forbindelse med at sikre den nødvendige udvikling i kystnærhedszonen, uden at det bliver på bekostning af de landskabelige kvaliteter.

I tilknytning til bysamfund indenfor kystnærhedszonen, hvor der kan ske byudvikling, er det nødvendigt at redegøre nøje for byudviklingens påvirkning på hele kystlandskabet og ikke kun på selve kysten. Et princip for byudviklingen er, at den skal ske i tilknytning til byerne og først og fremmest bagved eksisterende bebyggelse.

Nye arealudlæg inden for kystnærhedszonen

Med Kommuneplan21 udvides et eksisterende erhvervsområde inden for kystnærhedszonen. Herunder fremgår den særlige planlægningsmæssige begrundelse for dette udlæg.

Bejstrup

Den eksisterende ramme 06.E1 til erhvervsformål ved Bejstrup Maskinstation udvides med 5,74 ha mod syd og øst.

Der er indkommet en forespørgsel om udvikling af erhvervsområdet.

Der er ikke plads til etablering af virksomheden inden for de eksisterende rammer, og der vurderes derfor et behov for at skabe rammer for udvikling af arbejdspladser i byen. Byen har behov for rammer til udvikling for at fastholde erhvervet og arbejdspladser i byen. Arealudlægget skal derfor også ses som et hensyn for opretholdelse eller udvikling af lokalsamfundet.

En alternativ placering uden for kystnærhedszonen er ikke mulig, idet den eksisterende virksomhed også er beliggende i kystnærhedszone og en flytning uden for kystnærhedszonen vil være uhensigtsmæssig i forhold til byens struktur. 

Ramme 06.E1 har i dag et areal på 5,09 ha, og vil fremover have et areal på 10,8 ha.

En del af udvidelsen omfatter ramme 06.BE1 der i forvejen anvendes til erhverv, og derfor reduceres 06.BE1 med 1,51 ha. Arealudlægget er beliggende ca. 2 km fra kysten.  Arealudlægget vil ikke ligge højere end det eksisterende erhvervsområde og udlægget vurderes ikke at påvirke  kystlandskabet.

Infrastrukturen i området er i forvejen dimensioneret til at håndtere trafik til og fra erhvervsområdet, og et nyt arealudlæg vil således ikke medføre væsentlige ændringer heraf.