13 - Rekreativt område, Strandvejen, Blokhus

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at udlægge en ny kommuneplanramme 19.R15 til rekreative formål. Dette sikrer, at rammerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold samt Lokalplan 19-038.

Ændringer med dette kommuneplantillæg

Lokalplan 19-038 ligger uden for et område der er omfattet af kommuneplanrammer i dag, på trods af at lokalplanområdet i forvejen er omfattet af Lokalplan 161.

Der udlægges derfor en ny kommuneplanramme 19.R15 til rekreative formål, som muliggør en flytning af det eksisterende sømærke i Blokhus samt etablering af en boardwalk (rekreative formål). Kommuneplanrammen omfatter samme område som Lokalplan 19-038, hvilket også fremgår af kortet herunder:

Forhold til retningslinjer i Kommuneplan 21

Beskyttelseszoner omkring overordnede veje - Retningslinje 1.1.10

Lokalplanområdet er omfattet af en beskyttelseszone omkring over­ordnede veje. Beskyttelseszonen ligger omkring Strandvejen.

I beskyttelseszonen kan der normalt ikke ske arealudlæg til byudvik­ling. Ved den konkrete vurdering af beskyttelseszonens udstrækning skal der tages hensyn til de øvrige arealinteresser i det åbne land, samt til trafiksikkerheden.

Lokalplanen og den nye kommuneplanramme vurderes ikke at være i strid med retningslinje 1.1.10 idet planlægningen ikke giver mulighed for aktiviteter og anlæg, der adskiller sig væsentlig fra eksisterende forhold. Ligeledes vurderes det, at trafiksikkerheden ikke påvirkes væsentligt ved en realisering af planernes indhold.

Særligt værdifulde naturområder - Retningslinje 2.1.3

Lokalplanområdet er beliggende i udpeget særligt værdifuldt naturom­råde. De særligt værdifulde naturområder i Jammerbugt Kommune, jf. kortet, udgør en væsentlig del af det Grønne Danmarkskort. Her vejer hensynet til naturen og biodiversiteten tungt, og eventuelle større ændringer i eksisterende arealanvendelse skal være positivt for udviklingen af biodiversitet og naturkvaliteten.

I de særligt værdifulde naturområder må der ikke ske ændringer i arealanvendelse, der påvirker biodiversiteten og de naturlige processer i negativ retning eller begrænser fremtidige muligheder for udvikling af biodiversiteten.

Rekreative anlæg og stier skal så vidt muligt etableres som perifere støttepunkter til de særligt værdifulde naturområder. Disse skal etab­leres i generel overensstemmelse med bevarelse af områdernes biodiversitet.

Det vurderes, at selve flytningen af sømærket til en placering inden for lokalplanområdet ikke vil have en uændret påvirkning af det sær­ligt værdifulde naturområde. Den planlagte placering er tæt ved den eksisterende placering, og de landskabelige/naturmæssige forhold vurderes at være de samme. Området indenfor og omkring lokalpla­nområdet er velbesøgt, og etableringen af en boardwalk kan bidrage til mindre slid på klitnaturen idet der vil være lettere adgang til og fra sømærket ved færdsel på boardwalken. Ved at boardwalken kan bidrage til mindre slid på klitnaturen, vil biodiversiteten blive påvirket i en positiv retning.

Med baggrund i ovenstående vurderes det, at planlægningen ikke vil være i strid med retningslinje 2.1.3.

Større sammenhængende landskaber - Retningslinje 2.2.2

Lokalplanområdet er beliggende inden for det større sammenhæn­gende landskab langs Jammerbugt-kysten. Indenfor de større sam­menhængende landskaber skal beskyttelse og udvikling af landskabs­værdierne vægtes højt.

De større sammenhængende landskaber skal så vidt muligt friholdes for tekniske anlæg, der kan påvirke landskabet. Der kan ske byudvikling i respekt for landskabsværdierne. Øvrigt byggeri og anlæg, herunder erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri for jordbrug, skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabets skala og karakter­træk. Terrænregulering, som råstofgravning og jordvolde, der ændrer den landskabelige karakteristik, må ikke finde sted.

Det vurderes, at sømærkets historie og nuværende placering i høj grad knytter sig til kystlandskabet, og fungerer som et naturligt var­tegn/pejlemærke i kystnære landskaber. Boardwalkens placering og omfang vurderes ikke at være nævneværdigt synlig i landskabet.

Det vurderes på baggrund af ovenstående, at planlægningen ikke vil være i strid med retningslinje 2.2.2.

Skovrejning uønsket - Retningslinje 2.3.2

Lokalplanområdet er beliggende i et område, hvor skovrejsning er uønsket. I henhold til retningslinjen gælder, at skovrejsning er ufor­eneligt med andre hensyn, og at etablering af skov vil derfor som udgangspunkt ikke være tilladt.

Idet planlægningen ikke gives mulighed for skovrejsning, vurderes planlægningen ikke at være i strid med retningslinje 2.3.2.

Natura 2000

Projektarealet er beliggende i en afstand af ca. 7 km fra nærmeste Natura 2000 områder, jf. habitatområde nr. 248 – Saltum Bjerge (ca. 7 km øst for projektarealet) og habitatområde nr. 193 – Ejstrup Klit og Egvands Bakker (ca. 7 km syd for projektarealet).

Udpegningsgrundlaget for nævnte habitatområder er overvejende en række habitatnaturtyper som ikke kan tænkes påvirket af det ansøgte grundet den lange afstand. Dagsommerfuglen hedepletvinge (1065) er eneste art på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 193, og arten er ikke specielt mobil. Projektarealet har ikke en beskaffenhed der gør det relevant for arten og denne er ej heller registreret i nærområdet.

Generelt vurderes det ansøgte ikke at påvirke de relevante udpegningsgrundlag for nærliggende Natura 2000 områder negativt i anlægs- eller driftsfase, eller være til hindre for opnåelse af gunstig bevaringsstatus for habitat-naturtyper eller arter på udpegningsgrundlagene.

Bilag IV arter i forhold til EF-habitatdirektivet, Rødliste eller fredning

Der er i nærområdet af projektarealet potentielt forekommende bilag IV arterne spidssnudet frø, strandtudse, odder samt markfirben.

Projektarealet og dets nærområde vurderes ikke som værende aktuelt levested for spidssnudet frø og odder, som ej heller er registreret i området. Der er ikke væsentlige relevante vandforekomster og egnede fouragerings- eller yngle- og rasteområder for arterne i tilknytning til klitarealerne.

Strandtudse har potentielt levested i tilknytning til dynamiske klit-områder, særligt i områder med fugtige klitlavninger eller temporære ferske vandsamlinger. Der er ikke egnede potentielle yngleområder for strandtudse i projektområdet eller i umiddelbar tilknytning til dette. Projektområdet er karakteriseret ved dynamisk og forstyrret hvid og grå klit, hvor et stort delområde er helt dækket af den invasive rynket rose. Habitatet vurderes ikke som særligt velegnet fouragerings- eller rasteområde for strandtudse og der er ikke registreringer af arten i det umiddelbare nærområde.   

Markfirben er nært knyttet til lysåbne sandede arealer, typisk kystnært eller i forbindelse med klitnaturtyper. Arten vurderes generelt at være udbredt forekommende i de kystnære klitarealer langs hele Jammerbugten, herunder klitområderne omkring Blokhus/Rødhus og det konkrete projektareal. Den samlede udbredelse og bestandsstørrelse i Jammerbugt og specifik omkring Blokhus/Rødhus er ikke nærmere vurderet. De fleste konkrete registreringer på baggrund af aktiv eftersøgning (herunder NOVANA kortlægning) er i tilknytning klitarealerne ved Rødhus syd for projektområdet.

Markfirben lever generelt i familiegrupper eller større kolonier som er ret stedfaste, med en bestandstæthed på generelt optil 100 individer/ha på gode lokaliteter som bl.a. indbefatter de hvide dynamiske kystnære klitter. Særligt soleksponerede sydvendte lokaliteter i klitterne med sparsom vegetation er gode levesteder for arten. Arten kan dog i visse tilfælde vandre flere kilometer ved opsøgning af bedre levesteder.

Markfirben er ikke konkret eftersøgt i projektområdet eller det umiddelbare nærområde på et for arten relevant tidspunkt. Projektområdet har karakter af delvis hvid klit med sparsom karakteristisk naturlig klit-vegetation omkring sømærket og det påtænkte graveområde. Delområdet for anlæggelse af boardwalk er altovervejende domineret af tæt tilgroning med den invasive rynket rose med indslag af havtorn og generelt ingen yderligere karakteristisk klitvegetation.

Ud fra en generel levestedsvurdering for markfirben baseret på eksisterende viden og besigtigelse af lokaliteten vurderes det at delområdet karakteriseret som hvid klit ved sømærket er potentielt levested for markfirben mens det tilgroede parti med rynket rose ikke fremstår som egnet habitat for arten. Generelt er projektarealet inklusiv den hvide klit ved sømærket dog stærkt påvirket af omfattende rekreativ udnyttelse og forstyrrelser ved færdsel og bl.a. hundeluftning. Forstyrrelserne vurderes at være af en sådan karakter og omfang at projektarealets værdi som potentielt levested for markfirben er væsentligt forringet, og sandsynligheden for at der er en større bestand i området er lille. Dette skal særligt ses i lyset af, at der i de tilstødende og funktionel sammenhængende klitarealer henholdsvis nord og syd for projektarealet skønnes at være bedre potentielle levesteder for markfirben og med væsentlig mindre for arten skadelige forstyrrelser ved rekreativ brug af områderne.

Ved projektet udføres gravearbejde og anvendes et generelt arbejdsområde af beskeden karakter i en begrænset periode, hvorfor projektet ikke vurderes med overvejende sandsynlighed at medføre beskadigelse af væsentlige yngle- eller raste-områder for markfirben.

Øvrige fredede eller sjældne arter

Der er ikke kendskab til øvrige særlige, sjældne eller frede arter indenfor projektarealet eller i umiddelbar nærhed heraf.

Miljøvurdering af planer og programmer

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Forslag til kommuneplantillægget er omfattet af lovens § 8, stk. 1.

Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af kommuneplantillægget i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 8, stk. 2 og § 10.

Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på, at

- Planen påvirker ikke et internationalt naturbeskyttelsesområde.
- De eksisterende visuelle forhold ændres ikke væsentligt.
- Eksisterende miljøkvaltetsnormer overskrides ikke.
- Der er ikke fare for menneskers sundhed eller miljø.

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

19.R15 - Sømærke