1 - Aggersborg Vikingeborg fjernbufferzone

Formål

Formålet med dette tillæg til Kommuneplan21 er at udlægge en bufferzone til Aggersborg Vikingeborg, der ligger i Vesthimmerlands Kommune. Aggersborg Vikingeborg er på UNESCO’s tentativliste, og i sommeren 2022 skal det endeligt vurderes om vikingeborgen sammen med fire andre ringborge i Danmark optages på UNESCO’s Verdensarvsliste.

Tillægget er udarbejdet på baggrund af Planlovens § 11 a, stk.1, nr. 15, som fastlægger at kommunernes planlægning skal sikre de verdensarvssteder, som UNESCO har udpeget i Danmark, samt de steder, som Danmark har optaget på tentativlisten, så udpegningsgrundlaget ikke forringes.

Med kommuneplantillægget tilføjes Kommuneplan21 et nyt afsnit 3.4 om Aggersborg Vikingborg, og herunder en ny retningslinje 3.4.1, hvortil der udpeges en bufferzone.

Fremtidige planforhold

Afsnit 3.4 og retningslinje 3.4.1 nedenfor tilføjes i kommuneplanens afsnit 3.

 

Afsnit 3.4 Aggersborg Vikingeborg

Aggersborg Vikingeborg ligger i Vesthimmerlands Kommune. Aggersborg Vikingeborg er sammen med de fire andre danske ringborge fra vikingetiden optaget på den danske tentativliste til UNESCO Verdensarv. Det betyder at vikingeborgene har potentiale til at blive udpeget som Verdensarv. Der arbejdes på en serienominering med de fem danske ringborge Aggersborg, Fyrkat, Borgring, Nonnebakken og Trelleborg for at blive udpeget som Verdensarv.

For at sikre udpegningsgrundlaget for Aggersborg Vikingeborg, er der udpeget en nærbufferzone og en fjernbufferzone med tilhørende retningslinjer. Fjernbufferzonen rækker ind i Jammerbugt Kommune. Sammenhængen mellem Aggersborg Vikingeborg og modstående kyster sikres, således den primære visuelle oplevelse fra Aggersborg Vikingeborg fortsat vil være vandet og kysterne.

Ligeledes er Aggersborg Vikingeborgs beliggenhed i landskabet vigtig. Ringborgen fremstår tydeligt i forbindelse med landskabet og kysten, og man fornemmer at placeringen var et strategisk vigtigt punkt, da den blev opført. Ringborgene er på den danske tentativliste, fordi de er de mest exceptionelle anlæg fra vikingetiden i Skandinavien. Borgene er bygget omkring år 980 og vidner om et veludviklet politisk magtapparat. De er alle karakteriseret ved en ringvold med tilhørende voldgrav og fire overbyggede portåbninger.

Aggersborg, Borgring, Fyrkat, Nonnebakken og Trelleborg repræsenterer de mest fremtrædende arkæologiske vidnesbyrd og monumentale anlæg fra vikingetiden i det nuværende danske område. Med deres storslåede karakter og ensartede geometriske opbygning er de enestående og derfor verdensarvskandidater. Borgene spillede også en afgørende rolle i forbindelse med ’samlingen af riget’, der refereres til på Jellingstenen. De er derfor del af den langvarige proces, der førte til integrering af Norden i det europæiske kulturfællesskab og dannelsen af de skandinaviske stater.

Bufferzoner
For at sikre Aggersborg Vikingeborg som verdensarvssted, udlægges der bufferzoner i Jammerbugt og Vesthimmerlands kommuners kommuneplaner, så udpegningsgrundlaget ikke krænkes eller forringes.

Nærbufferzonen
Nærbufferzonen (dækker kun et areal i Vesthimmerlands Kommune) og fjernbufferzonen har forskellige retningslinjer og restriktioner.

Det er vigtigt, at det er oplevelsen af fjorden, som fortsat fremover er det primære blikfang, når man besøger ringborgen, da fjorden i vikingetiden var en hovedfærdselsåre, og placeringen af Aggersborg Vikingeborg var militært strategisk i forhold til denne. Stedet ligger ved den gamle forbindelse mellem Limfjorden og Jammerbugten, så man kunne sejle direkte fra Limfjorden ud i havet, og lige hvor Limfjorden bliver helt smal ved Aggersund, så man fra stedet let kunne kontrollere farvandet.

Fjernbufferzonen
Fjernbufferzonen er udpeget for at sikre, at den primære, fjerne visuelle oplevelse fra Aggersborg Vikingeborg, er Limfjorden og de modstående kyster. At disse fremstår uforstyrret, og klart opfatteligt uden forstyrrende elementer som vindmøller. I dag planlægges udelukkende for meget store vindmøller, som har en stor visuel påvirkning på meget store afstande, hvorfor arealudlægget til fjernbufferzonen er meget stort.

Eksisterende vindmøller inden for fjernbufferzonen kan blive stående og repareres/vedligeholdes, og der kan vedtages lokalplanlægning herfor, bl.a. til eventuel retlig lovliggørelse og regulering af de eksisterende vindmøller.

Zonen afgrænses af en cirkel på ca. 4,5 km fra Aggersborg Vikingeborg, Løgstørvej mod sydøst, Bjørnstrup Å mod syd og kystlinjen, samt Livø. Vandfladen mellem de to kyster er ligeledes inkluderet i udpegningen.

 

Retningslinje 3.4.1

 

Statisk kort

 

Retningslinje 3.4.1 fjernbufferzone til Aggersborg Vikingborg

Fjernbufferzonen til Aggersborg Vikingeborg skal friholdes for vindmøller på 25 meter og derover.

Eksisterende vindmøller inden for fjernbufferzonen kan blive stående og repareres/vedligeholdes, og der kan vedtages lokalplanlægning herfor, bl.a. til eventuel retlig lovliggørelse og regulering af de eksisterende vindmøller. Der kan ikke ske genopførsel med nye møller.

Redegørelse til retningslinje 3.4.1

Fjernbufferzonen er udpeget for at sikre, at den primære fjerne visuelle oplevelse fra Aggersborg Vikingeborg er Limfjorden og de modstående kyster. At disse fremstår uforstyrret, og klart opfatteligt uden forstyrrende elementer som vindmøller.

I dag planlægges udelukkende for meget store vindmøller, som har en stor visuel påvirkning på meget store afstande, hvorfor arealudlægget er meget stort.

Fjernbufferzonen skal friholdes for vindmøller på 25 meter og derover.

Eksisterende vindmøller inden for fjernbufferzonen kan blive stående og repareres/vedligeholdes, og der kan vedtages lokalplanlægning herfor, bl.a. til eventuel retlig lovliggørelse og regulering af de eksisterende vindmøller.

Tilstedeværelsen af de eksisterende møller, herunder en retlig lovliggørelse heraf, er således ikke i materiel strid med den konkrete beskyttelse af lokaliteten.

Zonen afgrænses af en cirkel på ca. 4,5 km fra Aggersborg Vikingeborg, Løgstørvej mod sydøst, Bjørnstrup Å mod syd og kystlinjen, samt Livø. Vandfladen mellem de to kyster er ligeledes inkluderet i udpegningen.

Retningslinjen omhandler kun nye vindmøller på 25 meter og derover, og medfører ikke en stramning i administrationen af de eksisterende retningslinjer i kommuneplanen inden for fjernbufferzonen.

Natura 2000-områder og Bilag IV-arter

Ifølge habitatbekendtgørelsen (Lovbekendtgørelse nr. 188 af 26/02/2016) kan et planforslag ikke vedtages, hvis gennemførelse af planen kan betyde:

  1. at planen skader Natura 2000-områder (fuglebeskyttelsesområder og habitatområder),
  2. at yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i Habitatdirektivets bilag IVa kan blive beskadiget eller ødelagt, eller at de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IVb i alle livsstadier, kan blive ødelagt (bilag IV-arter).

Ad 1) Natura 2000-områder
Arealudlægget i fjernbufferzonen omfatter dele af Natura 2000 område nr. 16. Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, og arealudlægget grænser op til samme Natura 2000-område langs hele kyststrækningen. Kun en meget lille del af bufferzonen i Jammerbugt Kommune overlapper med Natura 2000-området. På grund af de fastlagte retningslinjer for arealudlægget vurderes det, at udlægget af bufferzoner, hverken i sig selv eller sammen med andre planer og programmer, kan påvirke Natura 2000-området. 

ad 2) Bilag IV-arter
Inden for planområdet er der registreret beskyttede bilag IV-arter. På grund af de fastlagte retningslinjer for arealudlægget vurderes det, at udlægget af fjernbufferzonen, hverken i sig selv eller sammen med andre planer og programmer, påvirker bilag IV-arter.

 

Miljøvurdering

Kommunen har vurderet, at Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1 er omfattet af reglerne i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) ”Miljøvurderingsloven”, og at der skal foretages en screening efter lovens § 10.

Kommunen har udarbejdet en screening ud fra kriterierne i lovens bilag 3. Udfaldet af screeningen er, at kommunen vurderer, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Baggrunden herfor er bl.a. at:
Kommuneplantillægget har til formål at beskytte grundlaget for udpegningen af Aggersborg Vikingeborg til UNESCOs tentativliste. Retningslinjen tilføjer derfor beskyttelse og restriktioner i forhold til opførelse af tekniske anlæg.
Retningslinjen er ikke i strid med eksisterende planlægning eller nationale og internationale beskyttelsesformål i området. Der sker ikke negativ påvirkning af bilag IV-arter eller rødlistearter.

Afgørelse vedr. screeningen offentliggøres samtidig med offentliggørelse af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 1.