Ændring af kommuneplan rammerne som udgør en trussel for grundvandet

I Kommuneplan 2021 udlægges et nyt boligområde i Nørhalnes vestlige del. Området ligger i område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsopland til Nørhalne Vandværk, men ikke i BNBO (boringsnært beskyttelsesområde). I Aabybro udlægges 2 områder til boligområder. Et område vest for Thomasmindeparken og området ligger i  område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsopland til Aabybro Vandværk. Det andet ligger i den østlige del af Aabybro ved Knøsgaard. Området har tidligere været planlagt til område for en omfartsvej, men ændres nu til boligområde. Det er kun den nordligste del der ligger i område med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsopland til Aabybro Vandværk. Den sydligste del ligger i område med drikkevandsinteresser.

Da almindelige boligområder ikke opfattes som grundvandstruende, er der ingen nye trusler for grundvandet. 

Boligområde - Nørhalne

Boligområde Aabybro vest for Thomasmindeparken

Boligområde Aabybro ved Knøsgård

Der planlægges også for et nyt boligområde i Biersted. Området ligger i område med særlige drikkevandsinteresser, men ikke i indvindingsopland til vandværk eller BNBO (boringsnært beskyttelsesområde). Da almindelige boligområder ikke opfattes som grundvandstruende, er der ingen nye trusler for grundvandet. 

Boligområde ved Biersted

Derudover udlægges der boligområder eller sommerhusområder i Tranum, Grønhøj, Nørhalne, Kaas og Pandrup. Områderne ligger alle i områder med drikkevandsinteresser og udgør ikke en trussel mod grundvandet.

Udover boligområderne planlægges der også for en udvidelse af erhvervsområdet på Gjøl. Arealet er på ca. 1 ha og det kommer til at ligge i forlængelse af det nuværende erhvervsområde. I området kan kan der etableres virksomheder med miljøklasser fra 2-4. Der er altså tale om virksomheder som kun påvirker omgivelserne i ringe grad eller virksomheder som er noget belastende for omgivelserne og som naturligt bør placeres i et industriområde. Virksomheder af denne type udgør ikke en trussel mod grundvandet.

Udvidelse af erhvervsområde på Gjøl