Miljøstatus og eksisterende miljøproblemer

Jammerbugt Kommunes areal udgør ca. 864 km² og har i 2021 et indbyggerantal på i alt ca. 38.000 indbyggere (Danmarks Statistik). Opgørelser over befolkningsudviklingen samt prognoser for Jammerbugt Kommune viser, at befolkningstallet er stabilt frem mod 2030, men at der sker et fald i antallet af erhvervsaktive borgere i kommunen.

Mod vest grænser kommunen op til Thisted Kommune, mod øst til henholdsvis Brønderslev og Hjørring Kommuner. Mod syd og sydøst grænser kommunen op til Aalborg Kommune og den indre Limfjord, med Vesthimmerlands kommune umiddelbart syd for Limfjorden. Mod nordvest afgrænses kommunen af Jammerbugten og Skagerrak.

Cirka 60 % af Jammerbugt Kommunes areal er intensivt dyrket landbrugsareal. Men flettet ind i det åbne land, mellem landbrugsarealerne, findes naturområder, skove og småbiotoper, landskabselementer, kysten og vandområder med søer og vandløb.

I det følgende beskrives miljøstatus og målsætninger for planlægningen som referenceramme for miljøvurderingen.