11 - Erhvervsområde, Industrivej, Fjerritslev

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at ændre rammen for eksisterende erhvervsområde ved Industrivej i Fjerritslev.

Ændringer med dette tillæg

Lokalplanen ligger inden for kommuneplanens rammeområde 04.E3.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelse 04.E3, idet højden på den nye akkumuleringstank overstiger den højde rammen fastlægger.

Rammen 04.E3 indskrænkes, så matr.nr. 10bh ikke er en del af denne ramme.
Rammen 04.E5 udvides og ændre, så matr.nr. 10bh indeholdes i denne ramme. Til rammen tilføjes, at der kan opføres en akkumuleringstank på matr.nr. 10 bh, som kan have en totalhøjde på 30,0 meter.

Kommuneplantillægget omfatter et større område end lokalplanen, jf. kortet på siden

Forhold til retningslinjer i Kommuneplan21

Beskyttelseszone ved overordnede veje

Langs med Industrivej er der udpeget en beskyttelseszone 150 m fra vejmidten jf. kommuneplanens retningslinje 1.1.10. Beskyttelseszonen dækker hele rammeområdet.

Arealudlæg til byudvikling, herunder erhverv, tekniske anlæg m.v., kan normalt ikke ske indenfor beskyttelseszonen. Tilsvarende gælder for byggeri og anlæg, der ikke er led i en egentlig byudvikling.

Hele rammeområdet er i dag planlagt til erhvervsområde, og arealet er ligeledes beliggende i byzone.
på denne baggrund vurderes det ikke at være i strid med retningslinjen, at der planlægges for en ændring af et eksisterende rammeområde.

Lavbund og potentielle vådområder
En del af lokalplanområdet ligger i et område, som er udpeget til lavbundsareal. Arealer, hvor der er udpeget lavbund, så vidt muligt friholdes for større anlæg.

Jammerbugt Kommune er historisk set formet af hav og fjord, og mange områder er naturligt lavtliggende. De udgøres ofte af enge og moser, men kan også være områder, der i dag er intensive landbrugsarealer, som tidligere har været natur. En del af disse lavbundsjorde er naturligt tørveholdige, og derfor vil de, når de drænes og dyrkes, udlede drivhusgasser til atmosfæren, som leder til en klimabelastning.

Nødvendigt byggeri og anlæg på lavbundsarealer, skal udformes på en sådan måde, at det tager hensyn til en eventuel fremtidig vandstandshævning, såfremt genopretning af området kan blive aktuel.

Det vurderes, at udpegningen ikke forringes for at udnytte potentialet for fremtidig etablering af vådområder eller lavbundsprojekter i nærområdet.

Arealer i fare for oversvømmelse
Der er risiko for opstuvning fra kloak ved industrivej, som ikke vurderes problematisk i forbindelse med etablering af den nye akkumuleringstank på arealet.

Retningslinje 2.5.5 Område 5, Brovst-Fjerritslev
Lokalplanområdet ligger inden for et udpeget landbrugsområde, nr. 5 Brovst-Fjerritslev.

I dette område må der ikke etableres anlæg eller ske arealinddragelser, der på væsentlig måde begrænser muligheden for landbrugsdriften.

Da området er beliggende i byzone i et område med udbygget by, vurderes et areal til opførelse af en akkumuleringstank ikke at være i strid med kommuneplan, og det vurderes ikke at være en hindring for udbygning af landbrugsdriften i området.

Natura 2000

Lokalplanområder ligger uden for Natura 2000-områder. Lokalplanområdet ligger ca. 5 km syd for Natura 2000-området nr. 13 - " Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand" samt ca. 7 km nord for Natura 2000-området nr. 16 - " Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg".

Det vurderes, at erhvervsområdet ikke vil påvirke fugle- og dyreliv og de sjældne planter i Natura 2000-områderne samt at Natura 2000-områderne ej heller vil påvirke realiseringen af nærværende lokalplan.

Bilag IV arter i forhold til EF-habitatdirektivet, Rødliste eller fredning

Dyre- og plantearter i forhold til EF-habitatdirektivet, rødliste eller fredning er i henhold til direktivet særligt beskyttet, uanset om de forekommer inden for eller uden for et af de udpegede Habitatområder (Natur 2000-område)

En række dyr og planter, der er omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i lokalplanområdet eller umiddelbart udenfor.

På baggrund af faglig rapport nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV fra Danmarks Miljøundersøgelser samt kommunens øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at der ved eller på og omkring arealet kan være:

- Odder
- Markfirben
- Spidssnudet frø
- Vandflagermus
- Stor vandsalamander

Odder er optaget på rødlisten 1997 som sårbar. Rødlisten 1997 er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akut truede, sårbare eller sjældne i den danske natur. Jammerbugt Kommune har ikke konkret kendskab til registrering af nogle af de nævnte arter på og omkring arealet. Jammerbugt Kommune er ikke bekendt med forekomster af andre planter eller dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på, eller umiddelbart op til, arealet.

Jammerbugt Kommune vurderer herefter, at projektet inden for lokalplanområdet ikke vil have negativ indflydelse på de nævnte arter, fordi der ikke ændres på vandhuller, vandløb, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder og krybdyr.

Der fjernes ikke gamle bygninger i lokalplanområdet, som evt. kan være levested for flagermus. Der fældes ikke meget store træer inden for området. Det vurderes derfor, at der ikke sker fysiske ændringer i forbindelse med projektet inden for lokalplanområdet, der kan være til skade for Bilag IV-arter.

Planen vurderes derfor ikke at have negativ indflydelse på de nævnte arter.

Miljøvurdering af planer og programmer

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Lokalplanen er omfattet af lovens § 8, stk. 1.

Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af lokalplanen i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 8, stk. 2 og § 10.

Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på;

  • Der er tale om en naturlig udvikling af Fjerritslev Fjernvarmes anlæg.
  • Lokalplanområdets anvendelse og tæthed harmonerer med den eksisterende arealanvendelse mod vest, nord og øst.
  • Planen ikke påvirker landskabelige, miljømæssige, naturmæssige eller kulturelle interesser.
  • Eventuelle arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser og
  • Området ikke er omfattet af lovmæssige bindinger, der påvirkes af virkeliggørelsen af lokalplanens indhold.

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

04.E3 - Syd for Mågevej
04.E5 - Fjerritslev Fjernvarmeværk

Rammer, der aflyses ved tilllæggets vedtagelse:

04.E3 - Syd for Mågevej
04.E5 - Fjerritslev Fjernvarmeværk