Kulturarv

Kulturarven fortæller vores historie og er spor i landskabet, der afsættes ved menneskers aktiviteter både på landet og i byerne.

Historierne, som kan aflæses i landskabet såvel som bebyggelser, er et vigtigt element i forhold til at tiltrække turister. Men samtidig spiller kulturarven en vigtig rolle for befolkningens tilknytning til Nordjylland og til Jammerbugt Kommune.

Jammerbugt Kommune har gennem 2016-2017 deltaget i projektet "Screening af kulturmiljøer", der er udarbejdet af Arkitektskolen i Aarhus, som også ligger til grund for den nuværende udpegning af værdifulde kulturmiljøer i Helhedsplan17.

Med udpegningen af kuturmiljøer planlægges der for, at de kulturhistoriske værdier skal beskyttes inden for udpegningen. Det omfatter blandt andet, at byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb, der i væsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier, ikke må finde sted.

Kirkerne er en væsentlig del af kulturhistorien, som søges bevares. Det er hensigten med udpegning af beskyttelseszoner omkring kirkerne at bevare det kirkeomgivende landskab som et åbent agerdomineret landskab, som bidrager til synliggørelse af kirken. Der bør derfor tages hensyn til kirkernes indsigtslinjer ved udvikling af byggeri, anlæg eller beplantning inden for kirkelandskaberne.

Kirkernes omgivelser er i nogen grad beskyttet gennem fredninger. I 1950'erneblev der ved de fleste kirker gennemført såkaldte Provst Exner-fredninger, der har til formål at sikre kirkernes synlighed i landskabet. Kirkens fjerne omgivelser, hvori kirken opfattes som en markant bygning, er med kommuneplanerne udpeget som bevaringsværdige kirkeomgivelser, hvor hensynet til kirken skal varetages ved byggeri, anlæg mv. eller anden bebyggelsesmæssige forandring.