2.5.11 Område 11, Saltum

I dette område skal hensynet til jordbrugserhvervet varetages i balance med hensynet til de øvrige interesser i det åbne land.

Driftsbygninger og -anlæg til store husdyrbrug kan indpasses i området, indenfor de områder der er markeret med blå farve på ovenstående kort.

I området bør udvidelser, der kræver terrænreguleringer over 1 meter vurderes i forhold til, om det vil skabe ændringer i landskabet, der fremstår unaturlige og kunstige, eksempelvis skråninger og plateauer. Der kan stilles krav om dokumentation for, at bygninger og anlæg indpasses i det pågældende landskab, eksempelvis ved visualiseringer.

Jordbrugserhvervet er væsentligt i området, og der er gode udviklingsområder for jordbrugserhvervet. Der skal dog i driften tages højde for en lav frihedsgrad i forhold til afstrømning til Limfjorden jf. de nuværende statslige modelberegninger. Der er endvidere lav frihedsgrad i forhold til grundvandsinteresser, idet hele området er udpeget som OSD-område (Område med særlige drikkevandsinteresser) og der er flere vandværker. Der er ligeledes lav frihedsgrad ved Saltum Bjerge/erosionsdalene pga. Natura2000 og beskyttet natur (§3), da påvirkning fra ammoniak fra staldanlæg kan påvirke disse områder. Der er i henhold til de nuværende statslige modelberegninger middel udvaskning af nitrat fra området, da jordtypen primært består af morænesand og -grus. Området vest for hovedlandevejen er også vigtig for turismen, og landbruget skal fungere i samspil med turismeerhvervet.

Området rummer værdifulde landskabsområder, hvorfor kortet indeholder positiv-udpegninger for store driftsbygninger, som ikke er i konflikt med udpegningen af værdifulde landskabsområder.

Udvidelser og nyt byggeri, der kræver terrænreguleringer skal vurderes i forhold til om det vil skabe skråninger og lignende, der svækker landskabets eksisterende form.