4.2.6 Sommerhusområder

Udenfor kystnærhedszonen kan der planlægges for udlæg af nye sommerhusområder, såfremt udlægget ligger i tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse og ikke strider mod natur- og landskabsinteresser.

Indenfor kystnærhedszonen må der ikke ske nyudlæg af sommerhusområder, og eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål.

Det er muligt at udlægge nye sommerhusområder uden for kystnærhedszonen. Nye sommerhusområder skal ligge i tilknytning til eksisterende bymæssige bebyggelse og skal overholde kommuneplanens øvrige retningslinjer på bl.a. natur-, landskabs- og miljøområdet. Udlæg af nye sommerhusområder kræver redegørelse for behovet for nye sommerhuse i området.

Udlæg af nye sommerhusområder kan ikke ske inden for kystnærhedszonen, der som udgangspunkt er en 3 km zone fra kysten og ind i landet, medmindre det sker via et landsplandirektiv og efterfølgende udlægges i kommuneplanen. Mindre ændringer af afgrænsningen af eksisterende sommerhusområder kan dog accepteres, hvis det er begrundet i lokalplanlægning og harmonerer med de særligt værdifulde landskabs- og naturinteresser og er af underordnet betydning i forhold til de nationale planlægningsinteresser i kystområderne.

De eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål medmindre ændringer er i overensstemmelse med et landsplandirektiv.