5.5 Tekniske anlæg

Tekniske anlæg er en nødvendig del af infrastrukturen. De er i kraft af deres størrelse og miljøpåvirkninger tydelige elementer i landskabet og i byrummene.

Betegnelsen tekniske anlæg dækker over master, antenner, el-ledninger og andre tekniske driftsanlæg.

Planlægningen for tekniske anlæg skal være så fleksibel, at den kan rumme nye tiltag i et moderne samfund særligt på områder som kommunikation og energiforsyning.

Der må forventes mange nye tekniske anlæg i de kommende år; kendte såvel som helt nye anlægstyper.

Tekniske anlæg kan virke dominerende og være til gene for omgivelserne. Derfor skal tekniske anlæg indarbejdes i det omgivende miljø, og hensynet til landskabs- og naturværdier skal prioriteres højt.

I byzonen skal tekniske anlæg placeres, så de udgør mindst mulig visuel påvirkning af bymiljøet.