5.1 Klimatilpasning

Jammerbugt Kommune vedtog i 2013 den første Klimatilpasningsplan og i Kommuneplan21 opdateres udpegningen. De væsentligste forventede ændringer af vejrforhold er:

  • Mere regn. Vi får mere regn om vinteren og mindre om sommeren. Om sommeren får vi både tørkeperioder og kraftigere regnskyl.
  • Mildere vintre. Vintrene vil blive mildere og fugtigere. Det betyder, at planternes vækstsæson kan blive forlænget.
  • Varmere somre. Somrene bliver varmere, og der kan komme flere og længere hedebølger.
  • Højere vandstand. Der forventes en generel vandstandsstigning i havene omkring Danmark.
  • Mere vind. Vi kan forvente flere kraftige storme.
  • Større skydække. Vi får generelt et svagt stigende skydække og stigningen vil være størst om vinteren.

Klimatilpasningsplanen skal være med til at forebygge konsekvenserne ved det ændrede klima.

Du kan se Klimatilpasningsplanen via dette link.

Jammerbugt Kommune har lavet en indledende kortlægning af, hvilke områder der bliver berørt ved kraftigere regnskyl. Kortlægningen er baseret på en strømningsberegning ud fra en terrænmodel af kommunen, hvorved lavninger i terrænet er kortlagt som potentielle oversvømmelsesområder. Kortene skal opfattes som en screening, der giver et overblik over mulige risikoområder i kommunen. Angivelsen af risikoområder betyder ikke nødvendigvis, at der er problemer nu eller i fremtiden, da kortene udelukkende er lavet ud fra vand på overfladen, og der er ikke taget hensyn til absorbering i jorden, dræn eller kloakering. I forbindelse med konkrete sager om oversvømmelser bør det pågældende område undergå en nærmere analyse, hvor der tages hensyn til netop disse forhold.

Kortlægningen af potentielle risikoområder skal tages med forbehold, men kortlægningen må forventes at angive en stor del af de områder, hvor der kan forekomme høj vandstand på terræn ved kraftigere regnskyl.

Når nye kloakker dimensioneres tages der højde for de varslede klimaændringer. På grund af klimaændringerne vil afløbssystemerne fremover blive udsat for kraftigere belastning under regn end hidtil. Indførelse af ny dimensioneringspraksis for kloakker betyder, at nye kloakker sikrede mod oversvømmelse, som de hidtidige dimensioneringsregler set over de næste mange år. Dog kan overbelastning af kloakanlæg under kraftige regn- og tordenbyger finde sted.

Udover de nye dimensioneringsregler for nye kloakanlæg arbejder Jammerbugt Forsyning A/S målrettet med separering af kloaksystemet, således at regn- og spildevand løber i hver sin kloakledning. På den måde ledes regnvand uden om renseanlægget og samtidig giver det en langt mindre risiko for, at vandet står op i kloakkerne og oversvømmelse af kældre. Du kan læse mere i spildevandsplanen her

Når vandhåndtering indarbejdes tidligt i planlægningen, vil det være muligt at begrænse evt. skader på bygninger og infrastruktur forårsaget af terrænnært grundvand og overfladevand. Vand skal betragtes som en ressource og ikke en udfordring. Når regnvand håndteres på overfladen kan vandet være med til at skabe nye og spændende områder.

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Forsyning A/S ønsker at lave et administrationsgrundlag for arbejdet med vandhåndtering i planlægningsprocessen. Administrationsgrundlaget underbygger en helhedsorienteret forståelse af vandplanlægningen.