2.2.1 Bevaringsværdige landskaber

Statisk kort

2.2.1 Bevaringsværdige landskaber

I de bevaringsværdige landskaber, der er vist på kortet, skal hensynet til at beskytte eller forbedre landskabets karaktergivende strukturer og elementer vægtes højt.

Byggeri, vindmøller samt større veje og tekniske anlæg må kun ske, hvis det er driftsmæssigt nødvendigt for landbrugserhvervet eller kan begrundes ud fra væsentlige samfundsmæssige hensyn, og det ud fra en konkret planmæssig vurdering kan ske uden at forringe de karakteristiske landskabsværdier, som ligger til grund for udpegningen.

Byggeri og anlæg skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til opretholdelsen af landskabets karakter og oplevelsesmuligheder.

De bevaringsværdige landskaber er kommunens mest unikke og markante landskaber. Disse landskaber har ofte en særlig status, ikke bare lokalt, men også nationalt og internationalt. Derfor skal særligt disse landskaber bevares og styrkes ved helt at undgå, at der opføres slørende eller forstyrrende elementer i dem.

Indenfor de bevaringsværdige landskaber skal landskabets karaktergivende strukturer og elementer vægtes høj. Landskabets karakteristiske træk må ikke svækkes eller udviskes, ændringer i landskaber skal beskytte eller styrke landskabets karakter og oplevelses-muligheder.

Større byggeri og anlæg må kun ske inden for de bevaringsværdige landskaber, hvis de er nødvendige for landbrugserhvervsdrift, eller de er væsentligt ud fra et samfundsmæssigt hensyn. Dette kan være tilfældet med vindmøller, infrastrukturprojekter og lignende, men skal vurderes ud fra det konkrete tilfælde. Hvis der er nødvendighed for byggeri og anlæg, må de kun placeres inden for de bevaringsværdige landskaber, hvis det kan ske uden forringelse af de karakteristiske landskabsværdier, som ligger til grund for udpegningen. Det kan være muligt at opdele og tilpasse projekter til landskabet samt at genoprette karakteriser landskabselementer som beplantning, udsigtsmuligheder eller lignende som styrker landskabets karakter i forbindelse med et projekt.

Mindre byggeri og arealanvendelse inden for de bevaringsværdige landskaber må kun ske, hvis det er tilpasset landskabets karakter. Rekreative aktiviteter og støttepunkter vil i kraft af deres lille skala ofte kunne indpasses i landskabet uden større bearbejdning.

De bevaringsværdige landskaber bindes sammen af kommunens større sammenhængende landskaber, der således beskytter mod, at overgangene og de karakteristiske sammenhænge mellem landskaberne sløres.