2 - Aflastningsområde, Aabybro

Redegørelse

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er at øge den eksisterende ramme til udvalgsvarebutikker indenfor aflastningsområdet samt udvide afgrænsningen af denne. Samtidig ønskes mindre tilpasninger af kommuneplanrammerne, så de er bedre i overensstemmelse med de faktiske forhold samt lokalplanlægningen.

 

Ændringer med dette tillæg

Ændring af bestemmelser for rammeområde 27.E4

Den mindste tilladte miljøklasse i rammeområde 27.E4 er 2. I den eksisterende lokalplan 27-032, som gælder for det meste af rammeområde 27.E4, er tilladt virksomheder i ned til miljøklasse 1. Samtidig tillader lokalplanen flere anvendelser, som kan være indplaceret i miljøklasse 1 fx butikker, spisesteder og undervisning. Kommuneplantillægget ændrer derfor miljøklassen til minimum 1. Ændringen vurderes ikke at få væsentlig betydning for nabovirksomheder i højere miljøklasser, da lokalplanen i forvejen tillader aktiviteter i miljøklasse 1, og der er eksisterende aktiviteter i området (HF&VUC NORD), som kan have betydning for, hvor meget virksomheder må støje mv.

Den maksimal tilladte bygningshøjde øges til 9,2 m.

Den tilladte bebyggelsesprocent hæves fra 40% til 50%. Alle de omkringliggende erhvervsrammer tillader en bebyggelsesprocent på 50% med undtagelse af 27.E3 for Søparken, som ligeledes tillader en bebyggelsesprocent på 40%. 27.E3 er dog udlagt til kontor-, TV-, medie, udstillingsvirksomhed samt hotelformål, hvorfor rammeområde 27.E3 skiller sig ud i forhold til de øvrige.

Maksimal bebyggelsesprocent

Rammen 27.E4 giver mulighed for store udvalgsvarebutikker, men der er ikke fastsat den maksimale bruttoetageareal for de enkelte butikker jf. planlovens § 11b, stk. 1, nr. 7. Den maksimale butiksstørrelse fremgår dog af kommuneplanens retningslinje 1.2.1, hvor der er fastsat en maksimal butiksstørrelse på 4.000 m2 for udvalgsvarer. Denne grænse indskrives i 27.E4.

Lokalplan 1.43 gælder for en del af rammeområde 27.E4. Lokalplan 1.43 giver mulighed for en mindre dagligvarebutik i forbindelse med en servicestation, og der er efterfølgende givet byggetilladelse til og opført en butik på 172 m2. Det ønskes fortsat, at der skal være mulighed for servicestation med tilknyttet butik. Hvorfor dagligvarebutik tilføjes til områdets anvendelse samt der fastsættes en maksimal butiksstørrelse på 172 m2 til dagligvarer.

Ændring af afgrænsning af rammeområder

Afgrænsningen mellem rammeområderne 27.E4 og 27.E5 ændres. Arealet er en del af lokalplan 27-032, som udlægger det til bl.a. undervisningsformål, hvilket ikke er i overensstemmelse med 27.E5. Hvorfor 27.E4 udvides, så der er overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen.

Rammeområde 27.R10 udvides som vist nedenfor. Arealet er en del af lokalplan 1.43, men er i dag ikke omfattet af kommuneplanens rammer. Arealet var i forrige kommuneplan en del af rammeområde 27.E4, men blev taget ud i forbindelse med Komuneplan21.

Ændring af retningslinje 1.2 Detailhandel

Arealrammerne og butiksstørrelserne i skema 1.1 jf. retningslinje 1.2.1 ændres for aflastningsområdet. 

By  Centerområdetype  Arealramme [m2] Maks. butiksstørrelse, dagligvarer [m2] Maks. butiksstørrelse, udvalgsvarer [m2] Maks. butiksstørrelse, SPV [m2]
Aabybro   Aflastningsområde 11.000   172 4.000  4.000 

 

Afgrænsningen af aflastningsområdet jf. retningslinje 1.2.6 udvides som vist nedenfor. Området til butikker med særligt pladskrævende varegrupper reduceres tilsvarende.

 

Forhold til retningslinjer i Kommuneplan21

1.1.10 Beskyttelseszoner langs overordnede veje

Arealudlæg til byudvikling, herunder erhverv, tekniske anlæg m.v., kan normalt ikke ske i en beskyttelseszone omkring eksisterende og planlagte overordnede veje. Beskyttelseszonen omfatter arealerne i en afstand af 150 meter fra overordnede veje.

Der er omkring Aalborgvej udpeget en 150 meter beskyttelseszone, som dækker den sydlige del af området omkring Teknologiparken og Nordstjernevej. Eftersom kommuneplantillægget ikke udlægger nye arealer til erhverv, vurderes tillægget ikke at være i strid med retningslinje 1.1.10.

1.1.11 Støjbelastede arealer

Det meste af planområdet er registreret som støjbelastet af erhverv. Støjbelastede arealer må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener. Kommuneplantillægget giver ikke mulighed for mere støjfølsomme anvendelser, og vurderes derfor ikke at være i strid med retningslinjen.

2.1.7 Lavbund og potentielle vådområder

Hele planområdet ligger indenfor et område udpeget som lavbund. Arealer, hvor der er udpeget lavbund, skal så vidt muligt friholdes for større anlæg. Området er dog allerede byggemodnet, hvorfor kommuneplantillægget ikke har betydning for evt. lavbundsprojekter.

 

Detailhandelsredegørelse

Jf. planlovens § 5n kan der udenfor bymidter udlægges arealer til aflastningsområder i byer, hvor der er et tilstrækkeligt kundegrundlag, bl.a. for at give plads til butikker, som ikke uden videre kan placeres i bymidten samt butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varer eller varer, som frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold.

Afgrænsning af aflastningsområder skal ske ud fra hensynet til at sikre optimale konkurrenceforhold ved koncentration og variation i udbuddet af butikker samt god tilgængelighed for alle trafikarter.

I forbindelse med planlægningen for et aflastningsområde og ved udvidelse af et aflastningsområde skal redegøres for det kundegrundlag, som etableringen af nye butikker baseres på, det opland, som aflastningsområdet henvender sig til og påvirkningen af butiksforsyningen.

Kommuneplanen - og ændringer hertil - skal ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger, herunder

 1. en vurdering af omfanget af det eksisterende bruttoetageareal til butiksformål i bymidten, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig pladskrævende varer og aflastningsområder fordelt på hovedbutikstyper og disses omsætning,
 2. en vurdering af behovet for nybyggeri eller omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål,
 3. en vurdering af nr. 1 og 2 i relation til målene for detailhandelsstrukturen, herunder en angivelse af, hvilket opland der forudsættes betjent af de butikker, der kan placeres inden for de udlagte arealer,
 4. oplysning om, hvordan planlægningen tilgodeser målene for den kommunale hovedstruktur, herunder hvordan forslaget fremmer konkurrence og et varieret butiksudbud i de mindre og mellemstore byer samt bymiljøet i de områder, der foreslås udlagt til butiksformål, og
 5. en angivelse af tilgængeligheden for de forskellige trafikarter til de udlagte arealer til butiksformål.

Herudover skal der for aflastningsområder redegøres for det kundegrundlag, som etableringen af nye butikker baseres på, og det opland, som aflastningsområdet henvender sig til, samt en vurdering af,

 1. hvordan det planlagte aflastningsområde kan styrke konkurrencen med et større vareudvalg og lavere priser til fordel for forbrugerne,
 2. hvordan det planlagte aflastningsområde kan påvirke butiksforsyningen i bymidten i de mindre oplandsbyer og i landdistrikterne, og
 3. hvordan det planlagte aflastningsområde, bl.a. set i forhold til kommunens størrelse, forventes at påvirke byens samlede oplandseffekt i forhold til nabokommuner.

Der er i forbindelse med udarbejdelsen af nærværende kommuneplantillæg lavet en detailhandelsredegørelse til belysning af ovenstående. Detailhandelsredegørelsen er vedlagt som bilag.

Det vurderes, at planlægningen for en udvidelse af aflastningsområdet er i overensstemmelse med målene for detailhandlen i Kommuneplan 2021 for Jammerbugt Kommune. Udvidelsen af aflastningsområdet i Aabybro skaber rum til arealkrævende butikker, herunder kapitalkædebutikker inden for øvrige udvalgsvarer, som mangler i Aabybro i dag.

Oplandet til det udvidede aflastningsområde i Aabybro vurderes at svare til Jammerbugt Kommune. Aflastningsområdet forventes at holde noget af handlen indenfor Jammerbugt Kommune frem for de handlende kører til fx Aalborg.

Der er god tilgængelighed til området i kraft af beliggenheden i Teknologiparken ved det overordnede vejnet. Kørende kan nemt komme til område via Aalborgvej og Østergade, hvor der også er cykel-/gangsti. Der er busstoppested ved Østergade ud for aflastningsområdet, hvorved det også er nemt at komme til området med offentlig transport.

Udbygningen af aflastningsområdet forventes at så en mindre effekt på konkurrencen. Konkurrenceeffekten som følge af udbygning af aflastningsområde i Aabybro forventes ikke anderledes på længere sigt end på kort sigt. Udbygninger andre steder kan dog forstærke konkurrencen.

Butiksforsyningen i bymidten forventes ikke at blive på anden vis af aflastningsområdet på længere sigt. Udvidelsen af aflastningsområdet øger risikoen for lukning af butikker i nærområdet med overlap i varesortimentet, men der kan også opstå helt lokale synergieffekter i aflastningsområdet, som for enkelte nærliggende butikker vender effekterne til det positive. En kritisk masse i aflastningsområdet vurderes desuden som værende endnu vigtigere på længere sigt.

Udbygningen af aflastningsområdet forventes at styrke handelsbalancen. Aabybros handelsbalance på udvalgsvarer forventes at falde på længere sigt medmindre detailhandlen udvikles, f.eks. gennem udbygninger.

 

Natura 2000-områder og Bilag IV-arter

Natura 2000-områder

Planområdet ligger udenfor Natura 2000-områder. Planområdet ligger ca. 2,5 km sydvest for Natura 2000-område nr. 12 – ”Store Vildmose”. Området rummer et værdifuldt fugle- og dyreliv og en del sjældne planter.

Det vurderes, at fugle- og dyreliv og de sjældne planter i Natura 2000-området ikke vil blive påvirket af realiseringen af nærværende kommuneplantillæg.

Bilag IV arter i forhold til EF-habitatdirektivet, Rødliste eller fredning

Dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV er i henhold til direktivet særligt beskyttet, uanset om de forekommer inden for et af de udpegede habitatområder (Natur 2000-område) eller udenfor.

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted ved arealet.

På baggrund af faglig rapport nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV fra Danmarks Miljøundersøgelser samt kommunens øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at der ved eller på og omkring arealet kan være:

 • Odder
 • Markfirben
 • Spidssnudet frø
 • Vandflagermus.

Odder er optaget på rødlisten 1997 som sårbar. Rødlisten 1997 er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akut truede, sårbare eller sjældne i den danske natur. Jammerbugt Kommune har ikke konkret kendskab til registrering af nogle af de nævnte arter på og omkring arealet. Jammerbugt Kommune er ikke bekendt med forekomster af andre planter eller dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på eller umiddelbart op til arealet.

Jammerbugt Kommune vurderer, at projektet ikke vil have negativ indflydelse på de nævnte arter og deres levesteder, fordi der ikke ændres på vandhuller, vandløb, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder og krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus. Det vurderes derfor, at der ikke sker fysiske ændringer i forbindelse med arealanvendelse, der kan være til skade for bilag IV-arter.

Planen vurderes derfor ikke at have negativ indflydelse på de nævnte arter.

 

Miljøvurdering

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Kommuneplantillægget er omfattet af lovens § 8.

Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af kommuneplantillægget i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 8, stk. 2 og § 10.

Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på, at

 • Det vurderes at planen ikke får væsentlig indvirkning på natur, miljø eller rekreative værdier.
 • Der er tale om mindre ændringer i et område allerede inddraget til erhverv.
 • Planens primære formål er at øge arealrammen til butiksformål i et området, som allerede anvendes til aflastningsområde.

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

27.R10 - Land-art
27.E4 - Teknologiparken
27.E5 - Ny Aabyvej

Rammer, der aflyses ved tilllæggets vedtagelse:

27.R10 - Land-art
27.E5 - Ny Aabyvej
27.E4 - Teknologiparken