Kommuneplan21 gør det muligt at realisere en lang række nye anvendelser og anlæg i Jammerbugt Kommune som beskrevet i planstrategien ”Sammen mod 2030” og handlingskatalog’21.

Kommuneplan21 er en samlet oversigt over, i hvilken retning Jammerbugt Kommunes udvikling skal gå de næste 12 år. Blandt andet når det kommer til boformer, byroller, uddannelsesmuligheder, landskaber og meget mere.

Geografisk er vi en stor kommune med unikke byer og landområder. Hvert sted i kommunen har en rolle at fylde ud og en grund til at eksistere. Hvert sted har forskellige udviklingsmuligheder og behov for forskellige udviklingstempi. Med Kommuneplan21 ønsker Kommunalbestyrelsen at sikre, at udviklingen af Jammerbugt Kommunes byområder, landdistrikter og natur sker ud fra en helhedsbetragtning – både på tværs af fagområder og på tværs af geografi, lokalsamfund og landskab.

I Jammerbugt Kommunes vision og planstrategi er der peget på en række emner, som kommunalbestyrelsen sammen med andre har fokus på at arbejde med.
Visionen har sat nye ord på, hvad der kendetegner Jammerbugt Kommune. Hvilke muligheder og styrker vi skal udvikle og de forskellige oplevelser, kommunen byder på.
I planstrategien er visionen foldet ud med flere målsætninger og eksempler på tiltag, som er konkretiseret i handlingskataloget. Der er afholdt borgermøde i Aabybro, hvor borgere, foreninger og virksomheder er fremkommet med ideer til nye handlinger.
I Handlingskataloget et bredt udvalg af handlinger og indsatser foldet ud, og det er angivet hvordan kommunalbestyrelsen sammen med andre forventer at igangsætte nye tiltag og aktiviteter i 2021 og årene frem.

På nuværende tidspunkt fremlægges Kommuneplan21, der med fysiske rammer sætter geografi på handlingerne og sikrer det fysiske plangrundlag i form af strukturer, retningslinjer og rammer for nye anlæg og byggeri. Kommuneplanen arbejder med en 4 årig og 12 årig tidshorisont.

Kommunalbestyrelsens handlinger og fysiske rammer kan dog ikke stå alene. Det er fortsat vigtigt, at borgere, foreninger, erhvervsliv og gæster i Jammerbugt Kommune deltager og involverer sig, så nye tiltag og indsatser kan realiseres.

 

Mogens Gade
Borgmester