5.6.8 Parkering

Der skal etableres parkeringspladser efter bestemmelserne i Jammerbugt Kommunes parkeringsvedtægt med mindre, at andet er angivet i lokalplanen for det pågældende område.

Jammerbugt Kommunes parkeringsvedtægt fastlægger, hvilke krav der er til opfyldelse af behovet for anlæg af parkeringspladser i forbindelse med bebyggelse. Det drejer sig både om udformning af parkeringspladser og antal parkeringspladser, som fastsættes efter bebyggelsestype.

Parkeringsvedtægten gælder for alle områder, hvor der ikke er udarbejdet en lokalplan, som fastsætter konkrete bestemmelser om parkeringen. Ved konkrete projekter kan der ansøges om dispensation fra parkeringsvedtægten.

Ved nye arealanvendelser er der fokus på at sikre tilstrækkelige parkeringsmuligheder. Såfremt der ikke kan etableres de fornødne parkeringspladser i direkte tilknytning til en ejendom, er der oprettet en parkeringsfond, hvortil der kan indbetales bidrag for de manglende parkeringspladser. Kommunen benytter parkeringsfondsmidlerne til etablering af nye parkeringspladser i området.