5.5.3 Antenne- og telemaster

Antallet af antennemaster til radio-, telefon- og fjernsynstransmission m.v. skal begrænses mest muligt. Nye antenner skal så vidt muligt anbringes på eksisterende master eller andre høje bygningselementer.

Antennemaster skal udformes, så de tager størst mulig hensyn til omgivelserne.

Ved planlægning af antennemaster i en afstand af 5 km fra forsvarets flyvestationer skal der, for ikke at give anledning til luftfartshindringer, gennemføres en forudgående visualiserings­­undersøgelse og vurdering af flysikkerheden og tele­kommunikations­forholdene. Antennemaster må ikke placeres, før det ved undersøgelse er godtgjort, at placering og højde af anlæggene ikke giver anledning til luftfartshindringer.

Når der meddeles tilladelser til nye master skal der altid stilles krav om, at masten også stilles til rådighed for andre selskabers antenner. Der stilles ligeledes krav om, at masten tages ned igen senest et år efter endt brug til det formål, der er givet tilladelse til.

Nye antennemaster skal fortrinsvist placeres i bymæssig bebyggelse og de skal undgås i særlige værdifulde naturområder og i kystnærhedszonen, hvor der er visuel kontakt til kysten.

Antallet af master begrænses ved, at nye antenner placeres i eksisterende master og andre høje bygningselementer, samt ved at masterne nedtages efter endt brug.

Nye antenner bør således så vidt muligt placeres på høje bygninger i bymæssig bebyggelse eller på eksisterende, større tekniske anlæg i det åbne land. Opstilling af nye master i det åbne land vil forudsætte, at ansøgeren kan dokumentere, at det ikke er muligt at opnå tilnærmelsesvis samme dækning ved én eller eventuelt flere placeringer i bymæssig bebyggelse eller på eksisterende, høje bygningselementer (f.eks. skorstene, siloer, højspændingsmaster eller andre tekniske anlæg) eller ved en anden, mindre skæmmende placering. Placeres masten alligevel i det åbne land, kan der stilles vilkår om etablering af afskærmende beplantning, for så vidt angår den nederste mastedel og kabine.