2.4.9 Kystsikring i særlige tilfælde

Der kan kun i særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse. Undtaget er trafikhavneanlæg og anden overordnet infrastrukturanlæg.

Afprøvning af nye kystbeskyttelsesmetoder kan ved konkret vurdering i Kommunalbestyrelsen anbefales etableret i visse områder. Kystbeskyttelsesanlæg kan dog etableres, hvis en eller flere grundejere ønsker det, og Jammerbugt Kommune som myndighed kan give tilladelse.

Jammerbugt Kommune vil understøtte en planlægning, der sikrer kystlandskaberne som nationale interesseområder. Kommunen vil derfor være med til at sikre, at kyststrækningerne fortsat bevarer deres karakter og helhed, så efterfølgende generationer kan opleve de relativt uberørte kystlandskaber.

For at understøtte kyststrækningernes karakter og helhed skal hensynet til kysternes naturlige dannelsesprocesser indgå i sagsbehandlingen for nybyggeri helt tæt på kysten. Kystsikring skal vægtes i forhold til muligheden for at flytte byggeri og anlæg længere ind i landet. Der bør kun, hvis der er en særlig begrundelse, åbnes op for, at der kan opføres byggeri helt tæt på kysten.