8 -Boligområde, Klarborgvej, Pandrup

Formål

Formålet med kommuneplantillægget er udvide rammeområde 23.B2, således der sikre den nødvendige overensstemmelse mellem Kommuneplan 2021 og Lokalplan 23-015

Ændringer med dette kommuneplantillæg

Størstedelen af lokalplanområdet ligger inden for Kommuneplanens rammeområde 23.B2. Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelsen, idet den resterende del af lokalplanområdet ikke er rammeudlagt.

Rammeområde 23.B2 udvides med ca. 1,4 hektar hvoraf kun en mindre del af området jf. lokalplanen udlægges til boligformål.

Udvidelse af eksisterende rammeområde fremgår af nedenstående kort

Forhold til retningslinjer i Kommuneplan21

Retningslinje 1.1.5 Arealer til byudvikling

En del af lokalplanområdet er udpeget til byudvikling, der omfatter arealforbrug til boligformål, erhvervsformål. Centerformål, offentlige formål, tekniske anlæg, havneformål og lignende. For at sikre byernes tætte og let opfattelige struktur i landskabet og for at minimere arealforbruget skal den fremtidige byudvikling ske i tilknytning til og i forlængelse af de eksisterende byområder. Pandrup er en af Jammerbugt Kommunes mange attraktive bosætningsbyer med et rigt og varieret udbud af butikker, samt faciliteter og institutioner inden for kultur, idræt og uddannelse.

Lokalplanområdet placeres i den østlige del af Pandrup, hvor der indenfor kort afstand er gode muligheder for butikker, indkøbsmuligheder, offentlige services m.m.

Lokalplanen vurderes at være med til at understøtte Pandrup som hovedby og attraktiv bosætningsby, idet planen er med til at skabe rammerne for et attraktivt boligområde i forlængelse af byen, og med kort afstand til diverse services.

Retningslinje 2.5.13 Landbrug – Område 13, Pandrup

Lokalplanområdet ligger inden for et udpeget område, hvor hensynet til jordbrugserhvervet skal varetages i balance med hensynet til de øvrige interesser i det åbne land. Jordbrugserhvervet skal prioriteres i samspil med planlægningsinteresserne i området, bl.a. byudvikling og nærrekreative områder ved Pandrup.

Lokalplanområdet er placeret i den østlige del af Pandrup, som en naturlig forlængelse af byen. Ydermere grænser området delvist op mod bymæssige funktioner, såsom boliger og dagligvarebutik. Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med retningslinjen, idet området delvist er udpeget til byudvikling. Samtidige vurderes de jordbrugsmæssige værdier er være begrænset grundet områdets umiddelbare omgivelser.

Retningslinje 2.3.2 Skovrejsning uønsket

Lokalplanområdet er udpeget som område, hvor skovrejsning er uønsket. Lokalplanen er i overensstemmelse med retningslinjen, idet lokalplanen udlægger området til boligformål.

Retningslinje 3.3.2 Beskyttelseszoner omkring kirker

Lokalplanområdet ligger inden for beskyttelseszone for Jetsmark Kirke. Jetsmark Kirke ligger mellem byerne Pandrup og Kås i det sydvestlige Vendsyssel, og med en afstand til lokalplanområdet på ca. 1.1 km.

Kirken er placeret på en lav morænebakke nær overgangen til fladt, marint forland (yoldia- og litorinaflade), der præger landskabet i det sydvestlige Vendsyssel. Den svagt hævede placering gør kirken synlig i landskabet over lange afstande.

Inden for nær- og fjernbeskyttelseszonerne omkring kirkerne kan der ikke udarbejdes lokalplan, meddeles landzonetilladelse eller opføres byggeri, medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i landskabet og (lands-) bymiljøet ikke herved tilsidesættes.

Lokalplanen vurderes ikke at få betydning for Jetsmark Kirkes synlighed i landskabet, grundet afstanden mellem kirken og lokalplanområdet, samt bebyggelse herimellem.

Natura 2000

Lokalplanområdet ligger uden for Natura 2000-områder. Lokalplanområdet ligger ca. 5 km vest og syd for de nærmeste Natura 2000-områder, som er Natura 2000-område nr. 12 Store Vildmose, samt Natura 2000-område nr. 216 Saltum Bjerge. Områderne rummer et værdifuldt fugle- og dyreliv og en del sjældne planter.

Grundet afstanden til lokalplanområdet vurderes det, at området udlagt til boligformål ikke vil påvirke fugle- og dyreliv og de sjældne planter i Natura 2000-områderne, samt at Natura 2000-områderne ej heller vil påvirke realiseringen af nærværende lokalplan.

Bilag IV arter i forhold til EF-habitatdirektivet, Rødliste eller fredning

Dyre- og plantearter i forhold til EF-habitatdirektivet, rødliste eller fredning er i henhold til direktivet særligt beskyttet, uanset om de forekommer inden for eller uden for et af de udpegede Habitatområder (Natura 2000-område). En række dyr og planter, der er omfattet af Habitatdirektivets Bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i lokalplanområdet eller umiddelbart udenfor. På baggrund af faglig rapport nr. 635, 2007 Håndbog om dyrearter på Habitatdirektivets Bilag IV fra Danmarks Miljøundersøgelser samt kommunens øvrige kendskab vurderes umiddelbart, at der ved eller på og omkring arealet kan være

  • Vandflagermus
  • Spidssnudet frø
  • Odder
  • Markfirben

Odder er optaget på rødlisten 1997 som sårbar. Rødlisten 1997 er en fortegnelse over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akut truede, sårbare eller sjældne i den danske natur. Jammerbugt Kommune har ikke konkret kendskab til registrering af nogle af de nævnte arter på og omkring arealet. Jammerbugt Kommune er ikke bekendt med forekomster af andre planter eller dyr omfattet af artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlister på, eller umiddelbart op til, arealet.

Jammerbugt Kommune vurderer derfor, at projektet indenfor lokalplanområdet ikke vil have negativ indflydelse på de nævnte arter, fordi der ikke ændres på vandhuller, vandløb, fortidsminder, sten- og jorddiger eller andre potentielle levesteder for padder og krybdyr. Der fjernes ikke gamle bygninger i lokalplanområdet, som evt. kan være levested for flagermus. Der fældes ikke meget store træer inden for området. Det vurderes derfor, at der ikke sker fysiske ændringer i forbindelse med projektet inden for lokalplanområdet, der kan være til skade for Bilag IV-arter.

Miljøvurdering af planer og programmer

"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)" opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Kommuneplantillægget er omfattet af lovens § 8.

Jammerbugt Kommune har foretaget en screening af kommuneplantillægget i forhold til kriterierne angivet i lovens bilag 3. Kommunen har herefter vurderet, at kommuneplantillægget ikke er omfattet af kravet om at udarbejde en miljøvurdering, da planen ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, jf. § 8, stk. 2 og § 10.

Der er ved afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering lagt vægt på, at:

  • at der foretages en naturlig bebyggelsesmæssig videreudvikling af Pandrup By i tilknytning til eksisterende bebyggelse,
  • at den nye bebyggelse indpasses de omkringliggende omgivelse i forhold til det arkitektoniske udtryk, der kendetegner Pandrup by,
  • at påvirkningen af grønne områder og beplantning, dyre og planteliv samt biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelsesinteresser i forbindelse med anlægsarbejdet er lokal og kortvarig og vurderes ikke at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet,
  • At de arkæologiske interesser varetages i henhold til Museumslovens bestemmelser.

Nye rammer, der udlægges ved tillæggets vedtagelse:

23.B2 - Pandrup Sydvest

Rammer, der aflyses ved tilllæggets vedtagelse:

23.B2 - Pandrup Sydvest