Sammenfattende redegørelse

Indledning

Der er i henhold til miljøvurderingslovens afsnit II1 udarbejdet en miljøvurdering i forbindelse med revisionen af Helhedsplan 2017-2029 for Jammerbugt Kommune, som efterfølgende udmøntes i Kommuneplan 2021-2033. Miljøvurderingen redegør for kommuneplanens sandsynlige væsentlige indvirkning på natur, miljø, og mennesker, samt for hvordan påvirkningerne kan afværges og hvilken overvågning, der skal gennemføres.

Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Jammerbugt Kommune og den tilhørende miljørapport var i offentlig høring i perioden fra 3. september til 29. oktober 2021.
Denne sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen er et bilag til den endelige Kommuneplan 2021-2033 for Jammerbugt Kommune og er udarbejdet i henhold til § 13 stk. 2 i lov om miljøvurdering.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planer, der er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), skal der udarbejdes en sammenfattende redegørelse, der omfatter følgende punkter:

 • hvordan miljøhensyn er integreret i planen,
 • hvordan miljørapporten og de udtalelser, der er kommet i offentlighedsfasen, er taget i betragtning,
 • hvorfor den vedtagne plan er valgt på baggrund af de rimelige alternativer, der også har været behandlet, og
 • hvordan væsentlige miljøpåvirkninger af planen påtænkes overvåget.

Der udarbejdes en sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af Forslag til Jammerbugt Kommuneplan 2021-2033. Redegørelsen er udarbejdet af COWI A/S i samarbejde med Jammerbugt Kommune.

1Lov nr. 973 af 25.06.2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Integration af miljøhensyn

Forslag til Jammerbugt Kommuneplan 2021-2033 er en revision af Helhedsplan 2017-2029. Kommuneplanforslaget er miljøvurderet i forhold til de ændringer, der er foretaget i det gældende plangrundlag. Miljørapporten og Ikke-teknisk resumé har været offentliggjort sammen med planforslaget.

Miljøvurderingen er udført sideløbende med udarbejdelse af forslaget til revision af kommuneplanen, og det har været muligt at ændre/fravælge løsninger, der ville få en uacceptabel påvirkning af miljøet.

Kommuneplanen udgør de overordnede rammebetingelser for fremtidige projekter og arealanvendelse i Jammerbugt Kommune. Miljørapporten peger på, hvilke parametre, der som minimum skal indgå, hvis det ved detailplanlægning vurderes, at der skal foretages en miljøvurdering for at undgå uacceptable miljøpåvirkninger. Miljøhensynet er derfor en integreret del af planen.

Miljøvurdering

Miljøvurderingen har bidraget til at afdække de sandsynlige miljøkonsekvenser og de relevante problemstillinger i forbindelse med udarbejdelsen af planforslaget. Miljøvurderingen har sat fokus på en række miljøfaktorer i relation til forskellige temaer i kommuneplanen, som indledningsvist blev vurderet at kunne få konsekvenser for miljøet.

Miljøvurderingen tager afsæt i de ændringer, der foretages i forhold til Helhedsplan 2017-2029 for Jammerbugt kommune. Der er således ikke tale om en miljøvurdering af planforslagets samlede indhold. Som udgangspunkt for vurderingen blev der gennemført en planmæssig scoping, hvor de planmæssige ændringer er identificeret. Ændringerne omfatter dels nye og justerede retningslinjer inklusive arealudpegninger og dels nye og ændrede rammebestemmelser og arealudlæg. På baggrund af et afgrænsningsnotat og høring af berørte myndigheder blev det fastlagt, at miljørapporten skulle omfatte emnerne:

 • Natur; bilag IV-arter, planlagt natur, naturområder og biotoper
 • Vand; grundvandsbeskyttelse
 • Befolkning; solenergianlæg
 • Landskab; landskabsinteresser og visuelle konsekvenser
 • Kulturarv; kirker og deres omgivelser og værdifulde kulturmiljøer

Miljørapporten har således omfattet en vurdering af, hvordan planforslaget kan påvirke disse miljøfaktorer.

Kommuneplanens retningslinjer for natur, vand, landskab mm. indeholder i sig selv afværgeforanstaltninger for beskyttelse af miljøet og mennesker, herunder til lokalplaners bestemmelser om anvendelse og konkrete beskyttelsestiltag, samt retningslinjer for håndtering af lokale forhold.

På baggrund af vurderingerne i miljørapporten er der ikke foreslået afværgeforanstaltninger. Der foreslås således ikke yderligere afværgeforanstaltninger end fastsat i kommuneplanen og sektorlovgivningen.

Alternativer

Miljøvurderingens 0-alternativ fastlægges som den situation, at forslag til ny kommuneplan ikke vedtages og at plangrundlaget i Helhedsplan 2017-2029 for Jammerbugt kommune (med tillæg) videreføres.

Der har ikke i planlægningsprocessen været præsenteret egentlige plan-alternativer, der har indgået i miljøvurderingen. I forhold til potentielle miljøpåvirkninger, som følge af nye og ændrede retningslinjer og arealudlæg til byudvikling mm., foreslås mulige hensyn og tiltag, der kan betragtes som justeringsforslag til de konkrete forhold. Disse betragtes ikke som egentlige alternativer, der skal underkastes særskilt miljøvurdering.

0-alternativet er medtaget i miljøvurderingen som referenceramme, for at kunne sammenholde konsekvenserne af en udvikling uden vedtagelse af forslag til ny kommuneplan. Kommuneplan 2021-2033 for Jammerbugt Kommune indeholder en række nye og ændrede tiltag, der skal sikre udviklingsmuligheder, samt at den fremtidige udvikling sker på et bæredygtigt grundlag og med fokus på at forbedre borgernes levevilkår. Disse hensyn vil ikke blive varetaget i samme udstrækning i et 0-alternativ, der alene viderefører Helhedsplan 2017-2029 for Jammerbugt Kommune.

Behandling af høringssvar

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har på sit møde den 26. august 2021 vedtaget at sende forslag til Kommuneplan 2021-2033 med tilhørende miljøvurdering i offentlig høring i perioden fra 3. september til 29. oktober 2021. Kommuneplaneforslaget har været offentliggjort i henhold til planlovens §§ 24 og 25.

Høring

I høringsperioden er der i alt modtaget 179 skriftlige indlæg til kommuneplanforslaget, heraf 6 fra offentlige myndigheder, forsyningsvirksomheder og lignende, 158 er fra borgere og virksomheder og 15 er fra interesseorganisationer, foreninger og netværk.

Der er udarbejdet en hvidbog med et katalog, der indeholder et resumé af de forskellige høringssvar og behandlingen af disse. Hvidbogen indgår som bilag ved Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af kommuneplanen. Ingen af de indgivne høringssvar refererer direkte til miljørapporten, men flere omhandler de plantiltag og arealer, der er miljøvurderet.
På baggrund af bemærkningerne har forvaltningen foreslået en række ændringer/tilføjelser til kommuneplanforslaget, som fremgår af følgende gennemgang af bemærkninger. Det vurderes, at ændringerne ikke giver anledning til yderligere miljøvurdering.

Forvaltningen vurderer dermed, at der ikke er tale om ændringer, som har en karakter eller et omfang, der udløser en fornyet høring af planforslaget eller en supplerende høring af enkelte dele.

Høringssvar fra myndigheder

Der er foretaget følgende justeringer fra planforslag til endelig plan som følge af bemærkninger fra myndigheder:

 • Grønt Danmarkskort
  • Under temaet Det åbne land justeres arealudpegninger til Retningslinjerne 2.1.1 Grønt Danmarkskort og 2.1.3 Særligt værdifulde naturområder så den hidtidige udpegning suppleres med eksisterende Natura 2000-områder på land.
  • Under temaet Det åbne land opdateres redegørelsesteksten til retningslinje 2.1.1 Grønt danmarkskort med supplerende tekst om grundlag for udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort samt vurdering af planens påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder og internationalt beskyttede arter.
  • Under temaet Det åbne land opdateres redegørelsesteksten til retningslinje 2.1.1 Grønt Danmarkskort med tilføjelse af følgende tekst vedr. udpegningen af Grønt Danmarkskort i relation til forsvarets aktiviteter:
   ”Udpegning til Grønt Danmarkskort vil ikke indebære nye restriktioner for hverken Forsvarsministeriets nuværende eller fremtidige aktiviteter i nationalt og international beskyttede naturområder eller i andre områder, der måtte blive omfattet af Grønt Danmarkskort. Dette gælder uanset, at der uden for Forsvarsministeriets arealer er hensigten, at kommunerne ved deres administration af planloven eller anden lovgivning skal lade hensynet til en udpegning af et areal Grønt Danmarkskort indgå i kommunes vurdering af, om der kan give tilladelse til det ansøgte.”
 • Landskab
  • Under temaet Det åbne land justeres arealudpegningen for Retningslinje 2.2.1 Bevaringsværdige landskaber så udpegningen svarer til den hidtidige udpegning af Særligt værdifulde landskaber i Helhedsplan17.
 • Klimatilpasning
  • Under temaet Klima, energi & infrastruktur erstattes Retningslinje 5.1.1 Arealer i fare for oversvømmelse i sin helhed med følgende tekst:
   Arealer i fare for oversvømmelse skal friholdes for ny bebyggelse, byudvikling, fortætning af eksisterende by, særlige tekniske anlæg eller ændret arealanvendelse mv., medmindre der planlægges for tilstrækkelige afværgeforanstaltninger.
   Arealer i fare for oversvømmelse fra havvandsstigninger, nedbør og vandløb vises på kort.”
 • Tekniske anlæg
  • Under temaet Klima, energi & infrastruktur justeres Retningslinje 5.5.1 Naturgasledninger og højspændingsforbindelser med en beskrivelse af eltransmissionsanlæg og de begrænsninger de afføder i arealanvendelse omkring anlæggene.
   Desuden justeres kortmaterialet så aktuelle data om eltransmissionsanlæg fremgår af retningslinjekortet.
 • Lufthavne
  • Under temaet Klima, energi & infrastruktur tilrettes Retningslinje 5.7.2 ift. de vejledende retningslinjer for begrænsninger i arealanvendelse inden for sikkerhedszonerne omkring Flyvestation Aalborg. Følgende tekst erstattet de hidtidige retningslinjer for sikkerhedszonerne:
   For at mindske risikoen for fuglekollisioner, er der som udgangspunkt nedenstående begrænsninger og hensyn ved etablering, retablering eller oprensning af anlæg, der kan tiltrække fugle i zonerne A-D, der er angivet på kortet.
   Vejledende retningslinjer for zonerne:
  • Zone A: Anlæg, der kan tiltrække fugle, må ikke etableres eller retableres i zonen.
  • Zone B: Anlæg med en vandoverflade over 300 m², eller øvrige anlæg der kan tiltrække fugle, må ikke etableres eller retableres i zonen. Ved etablering eller retablering af anlæg med en vandoverflade mindre end 300 m², skal placeringen ske under hensyntagen til kyster og øvrige vådområder.
  • Zone C: Anlæg med en vandoverflade over 1000 m², eller øvrige større anlæg der kan tiltrække fugle, må ikke etableres eller retableres i zonen. Ved etablering eller retablering af anlæg med en vandoverflade mindre end 1000 m², skal placeringen ske under hensyntagen til kyster og øvrige vådområder.
  • Zone D: Anlæg, der kan tiltrække fugle, kan etableres eller retableres i zonen.
 • Konkrete Rammer
  • Forslag til rammeområde 06.E1 i Bejstrup revideres så rammeområdet udvides til samlet 5,7 ha som vist på nedenstående kort.

  • Forslag om udvidelse af rammeområde 20.E1 - Drøvten ved Gjøl udgår og rammeområdet videreføres uden ændringer fra Helhedsplan17.
  • For rammeområde 16.T1 tilføjes en bemærkning omkring begrænsninger i arealanvendelse omkring eltransmissionsanlæg

Høringssvar fra offentligheden

Der er foretaget følgende justeringer fra planforslag til endelig plan som følge af bemærkninger fra offentligheden:

 • Landsbyafgrænsning
  • Under temaet Byer og Byudvikling ændres udvides arealudpegningen for retningslinje 1.1.2 Udvikling af landsbyer så matr.nr. 5ti, Hvolgård, Øland inddrages i afgræsning for Østerby på Øland.
 • Grønt Danmarkskort og Natur
  • Under temaet Det åbne land justeres arealudpegningen for retningslinjerne 2.1.1 Grønt Danmarkskort og 2.1.3 særlig værdifulde naturområder så del af matr.nr. 1y Den nordvestlige Del, Vedsted udtages af udpegningen jf. nedenstående illustration

 • Konkrete rammer
  • Forslag til rammeområderne 13.S9 og 25.S5 for nye sommerhusområder udtages af kommuneplanforslaget.
  • Rammeområde 09.BE2 vedtages uden ændring i forhold til KP17. I kommuneplanforslaget var foretaget en teknisk ændring af rammeområdet. Den tekniske ændring udgår af den endelige kommuneplan.
  • Rammebestemmelser for rammeområde 27.B10 justeres så minimums grundstørrelse ændres fra min. 1400 m2 til min. 1000 m².

Tekniske tilretninger

Administrationen har ved gennemgang af kommuneplanen og via interne henvendelser fundet en række forhold, der rettes og præciseres i Kommuneplan 2021-2033. Det drejer sig om præciseringer af tekst i hovestruktur, retningslinjer og rammer samt tilretninger af geometrier for rammeområder. Der er tale om tilretninger, der ikke har indflydelse på det planlægningsmæssige indhold i kommuneplanen:

Konklusion

Miljøvurderingen af Forslag til Kommuneplan 2021- 2033 har, som tidligere beskrevet, taget afsæt i de ændringer, der er fortaget i forhold til den nugældende Helhedsplan2017 – 2029.

De ovenfor nævnte ændringer er foretaget på baggrund af høringssvarene til Miljøvurderingen, og har ikke en karakter, der giver anledning til yderligere miljøvurdering end allerede fortaget af Forslag til Kommuneplan 2021 - 2033.

Ændringerne har, som nævnt, til formål at ajourføre geometrier, præcisering af retningslinjer, opdatere lovgivning og lignende rettelser, der er vurderet ikke at kunne få konsekvenser for miljøet og dermed ikke udløser ny miljøvurdering.

Overvågningsprogram

Overvågning kan generelt beskrives som en aktivitet, der består i at følge interesseparametrene, hvad angår størrelsesorden, tid og rum. Målet med overvågning er at identificere uforudsete negative virkninger.

Der er ikke opstillet et særskilt overvågningsprogram for kommuneplanen. Opfølgningen vil primært ske i forbindelse med udarbejdelse og administration af lokalplaner, gennem byggesagsbehandling og ved administration af sektorlovgivningen.