2.3.1 Skovrejsning

Statisk kort

2.3.1 Skovrejsning

Kortet viser områder, der er udpeget til ”Skovrejsning” (positivområderne).

Inden for skovrejsningsområderne kan Jammerbugt Kommune anbefale, at der rejses ny skov.

Forud for etablering af ny skov, skal der tages stilling til, om der i forbindelse med skoven skal etableres faciliteter til brug for outdooraktiviteter. Det skal i en plan for skovrejsnings-området angives, hvor de eventuelle faciliteter for outdooraktiviteter skal placeres.

Skovrejsningsområderne er de områder, hvor rejsning af ny skov særligt fremmes. Jammerbugt Kommune vil fremme en aktiv beskyttelse af kommunens grundvands-ressourcer ved hjælp af skovrejsning. Vi vil forbedre spredningsmulighederne og skabe sammenhænge for det vilde dyre- og planteliv. Vi vil arbejde for at skabe store sammenhængende skovområder. Vi vil ligeledes arbejde for nye små skove i landskabet og i byen, som kan være med til at give bynær natur og skabe rekreative værdier.

Der kan plantes skov i alle områder, der ikke er udpeget som områder, hvor skovrejsning er uønsket.

I områder, der er udpeget til skovrejsning, kan der være arealer, der ikke må tilplantes. Det kan være på grund af hensyn, der skal tages efter anden lovgivning, for eksempel beskyttede naturtyper og beskyttelseslinjer.

Jammerbugt Kommune ser gerne, at der i nye skove etableres outdoorfaciliteter, som fx stier, parkeringspladser, opholdsarealer m.m. Retningslinjen skal derfor sikre, at der tages højde for etableringen af evt. outdoorfaciliteter, inden skoven tilplantes, så der ikke efterfølgende skal fældes og fjernes skov for at etablere de nødvendige faciliteter.