1.1.11 Støjbelastede arealer

Statisk kort

1.1.11 Støjbelastede arealer

Støjbelastede arealer må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres mod støjgener.

Der er jf. kort  udpeget støjkonsekvensområder omkring lufthavne/flyvepladser, vindmøller, særlige erhvervsområder, skyde- og motorbaner, overordnede veje m.m., hvor der ikke må planlægges for støjfølsom arealanvendelse.

Støjbelastede arealer er arealer, hvor skydebaner, motorbaner, vindmøller, virksomheder, veje eller flyvepladser larmer så meget, at der er en mulig konflikt. Støjbelastede arealer kan også være områder, der må forventes at blive belastet med støj fra aktiviteter, der kan placeres i områder i nærheden.

Støjfølsomme arealanvendelser er f.eks. boliger, institutioner, sommerhuse og campingpladser. Andre arealanvendelser, hvor ro og fred er et væsentligt element i stedets totaloplevelse kan også være forureningsfølsomme. Som eksempel kan nævnes rekreative områder, hvor støjmæssig uforstyrrethed er en væsentlig baggrund for udpegningen af det pågældende område som et rekreativt område.

For at sikre og forbygge konflikter mellem forurenende virksomheder og forureningsfølsom arealanvendelse, udpeges der en række vejledende konsekvensområder. Konsekvensområder er som udgangspunkt vejledende, og har til formål at danne en bufferzone mellem forurenende virksomheder og forurenings- og støjfølsomme arealanvendelser.

I disse konsekvensområder skal det gennem den konkrete sagsbehandling afdækkes, hvilken arealanvendelse, der er plads til. Udpegningen af konsekvensområderne kan påvirke planlægningen væsentligt og direkte hindre, at ønskede projekter kan gennemføres.