Vurdering af grundvandsressourcens størrelse

Jammerbugt Kommune har givet tilladelse til at indvinde ca. 4.682.000 m3 grundvand pr. år. Vandværkernes indvindingen var i 2019 ca. 2.643.000 m3 grundvand. Tallene omfatter både almene vandværker og privat indvinding (erhverv og husholdninger). 

Statens nyeste opgørelse af den tilgængelige grundvandsressource (vandområdeplanen, juli 2016) peger på, at der ikke er problemer med overudnyttelse af grundvandet i Jammerbugt Kommune.

Kommunen skal sikre, at der ikke gives tilladelse til indvinding af grundvand, der medfører, at de fastsatte miljømål i vand- og naturplanerne ikke kan overholdes. Derfor vil kun en delmængde af den totale grundvandsressource være til rådighed for vandindvinding. 

Jammerbugt Kommune vil på denne baggrund altid vurdere påvirkningen af vandmiljøet og grundvandsafhængige naturtyper, inden kommunen giver tilladelse til at indvinde grundvand. Jam- merbugt Kommune anvender et beslutningsstøtteværktøj som hjælp til disse vurderinger.

Endelig vil Jammerbugt Kommune sikre, at anlæg til lokal afledning af regnvand (LAR) ikke sker i områder, hvor nedsivning af overfladevand kan være problematisk for kvaliteten af grundvandet.

Grundvandsstanden i grundvandsmagasinerne i Jammerbugt Kommune er generelt enten stabil eller stigende og afsænkningerne omkring kildepladserne er kontrollerede. Sådan har det ikke altid været. I 1970'erne og frem til 90'erne erkendte man problemet og der blev på landsplan indført en afgift på ledningsført vand efter målt forbrug. Dette kombineret med en stor indsats med etablering af vandbesparende installationer samt fokus på opsporing og udbedring af lækager i vandværkernes ledningsnet har betydet, at vandforbruget i dag er væsentligt mindre end i slutningen af 1980'erne og i 1990'erne (se figuren herunder).

Almene vandværkers årlige indvinding i Jammerbugt Kommune.