Miljøklasser

Fastsættelse af miljøklasser for et område har til formål at minimere risikoen for, at der opstår miljøkonflikter mellem miljøbelastende arealanvendelse (erhverv) og miljøfølsom arealanvendelse (boliger). Ved planlægning for miljøfølsom arealanvendelse skal man således tage hensyn til de fastsatte miljøklasser i tilstødende erhvervsområder. Det sker ved at sikre den nødvendige minimumsafstand mellem to anvendelser, jf. miljøklasserne. Det samme gælder naturligvis for den omvendte situation, hvor virksomheder kommer tæt på boliger. Miljøklasserne for de enkelte virksomhedstyper er ofte fastlagt som et interval, f.eks. 2-4. Vurderingen af miljøklasser bør altid suppleres med en konkret vurdering af miljøbelastningen fra eksisterende virksomheder, før der gennemføres planlægning for miljøfølsom arealanvendelse i de tilstødende områder.

Kommunen kan på baggrund af en konkret vurdering af eksisterende virksomheders miljøbelastning planlægge for følsom arealanvendelse tættere på et erhvervsområde end minimumsafstanden angiver. I så fald skal det dokumenteres at støj- og lugtgrænser overholdes eller der skal etablering af forureningsbegrænsende foranstaltninger så grænserne overholdes. Der skal være opmærksomhed på, at virksomhederne udviklingsmuligheder begrænses, og miljøklasserne for erhvervsområdet bør nedsættes, så der er overensstemmelse mellem miljøklasserne og den faktiske afstand.

Tildeling af miljøklasser har ikke umiddelbar virkning for eksisterende virksomheder. Eksisterende virksomheder kan være i en højere miljøklasse end planlægningen lægger op til. De kan fortsætte uændret, hvis de er lovligt etableret inden indførelsen af miljøklasserne og overholder de relevante miljøkrav. Ved indretning af en ny virksomhed i området eller bygningen, skal rammebestemmelserne og miljøklasser respekteres.

I skemaet Erhvervskategorier ses inddelingen af erhverv i miljøklasser. Jo højere tal, jo større miljøpåvirkning.

Se også retningslinjeafsnit 4 om Erhverv & Turisme.