2.2.2 Større, sammenhængende landskaber

Statisk kort

2.2.2 Større, sammenhængende landskaber

Indenfor de større sammenhængende landskaber, der er afgrænset på kortet, skal beskyttelse og udvikling af landskabsværdierne vægts høj.

De større sammenhængende landskaber skal så vidt muligt friholdes for tekniske anlæg, der kan påvirke landskabet. Der kan ske byudvikling i respekt for landskabsværdierne. Øvrigt byggeri og anlæg, herunder erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri for jordbrug, skal placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabets skala og karaktertræk. Terrænregulering, som råstofgravning og jordvolde, der ændrer den landskabelige karakteristik, må ikke finde sted.

Større sammenhængende landskab er landskaber, der grundet nogle geologiske dannelser, nogle arealanvendelsesmæssige forhold eller nogle oplevelsesmæssig forhold indgår i værdifulde sammenhænge.

De større sammenhængende landskaber kan bestå af landskaber med store udsigter, geologiske dannelser, landskaber i forbindelse med større ådale samt lange ubebyggede kyststrækninger, store områder med plantager og natur. I større sammenhængende landskaber kan der indgå områder, der ikke nødvendigvis rummer store landskabsværdier, men fungerer som sammenbinding af de bevaringsværdige landskaber.

Udpegningen af større sammenhængende landskaber har til formål at sikre landskabsperspektivet i større skala og sammenhænge.

De større sammenhængende landskaber skal friholdes for større tekniske anlæg, som kan sløre den landskabelige sammenhæng, der findes i det enkelte udpegede område.

Udpegningen af større sammenhængende landskaber skal understøtte, at landskabsværdierne ses i en større sammenhæng, end det er tilfældet med udpegningen af ”bevaringsværdige landskaber”, som ofte er fragmenterede afgrænsede områder. De større sammenhængende landskaber kan derfor skabe bedre sammenhæng mellem de bevaringsværdige landskaber.