2.5.9 Område 9, Nørre Økse

I dette område må der ikke etableres anlæg eller ske arealinddragelser, der på væsentlig måde begrænser muligheden for landbrugsdriften.

Driftsbygninger og -anlæg til store husdyrbrug kan indpasses i området, indenfor de områder der er markeret med blå farve på ovenstående kort.

Bygninger placeres i klynger eller alternativt bindes sammen med beplantning eller andet, der bidrager til, at bebyggelsen fremstår samlet.

Jordbrugserhvervet prioriteres højt i området og vil i de kommende år kunne fortsætte på det nuværende niveau. Der er flere steder i området, hvor der er plads til udvikling. Området er i dag et dyrket område uden væsentlige rekreative og naturmæssige interesser. Lokalt kan der være risiko for oversvømmelser. Centrale dele af området omkring den tidligere Nørre Økse Sø er tørlagt ved hjælp af pumper. Der er få planlægningsinteresser i området, dog er der planlagt for vindmøller omkring den tidligere Nørre Økse Sø. Dog skal driften tage højde for en lav frihedsgrad i forhold til afstrømning til Limfjord i henhold til de nuværende statslige modelberegninger. Der er middel udvaskning af kvælstof i henhold til de nuværende statslige modelberegninger, da jordtypen er marint sand og ler.

Området udpeges til driftsbygninger og -anlæg til store husdyrbrug, idet store gårdanlæg generelt størrelsesmæssigt spiller godt sammen med de store vidder i området.

Området rummer værdifulde landskabsområder, hvorfor kortet indeholder positiv-udpegninger for store driftsbygninger, som ikke er i konflikt med udpegningen af værdifulde landskabsområder.

Det er vigtigt, at driftsbygninger og tilhørende anlæg på en landbrugsejendom opleves som et sammenhængende gårdanlæg, hvor de enkelte bygninger ikke fremstår løsrevet fra helheden. Bygninger og anlæg, der opføres med en afstand på under 20 meter mellem sig, vurderes som udgangspunkt for at være en samlet helhed.

Beplantning anvendes ofte til at dække for bygninger, men i de meget åbne landskaber, hvor gårdene ligger mere frit kan øget beplantning sløre det karakteristiske åbne udtryk i landskabet. Derfor bør beplantning omkring nye anlæg bruges til at sammenbinde bebyggelsen, og ikke til at skjule den.