Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Staten korlægger grundvandets sårbarhed mod forurenende stoffer. På baggrund af den statslige sårbarhedskortlægning laver kommunen planer for, hvordan grundvandet konkret skal beskyttes. 

I Jammerbugt Kommune har Naturstyrelsen afleveret 5 grundvandskortlægninger og Jammerbugt kommune har vedtaget indsatsplaner for alle områderne med særlige drikkevandsinteresser (OSD) i kommunen.

Område Statskortlægning Grundvandsbeskyttelsesplan vedtaget
Øland 2006 2011
Gjøl 2001 2006
Thorup/Ellidsbøl 2010 2012
Aabybro 2012 2016
Pandrup/Tingskoven 2013 2020

De vedtagne grundvandsbeskyttelsesplaner kan findes på dette link.

Kommunen skal friholde områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande udenfor for OSD for udlæg af nye arealer i kommuneplanen til erhvervsformål eller anlæg eller ændret arealanvendelse af eksisterende kommuneplanlagte arealer, der medfører en øget fare for forurening af grundvandet.

Når kommunen vurderer udlægget, kan man lægge vægt på, om planlægningen omfatter virksomhedstyper, der sælvanligvis har oplag af, anvender eller frembringer forurenende stoffer eller stofgrupper, der er mobile i forhold til grundvandet.

I forlængelse af den statslige grundvandskortlægning, er der også udpeget arealer som er følsomme indvindingsområder. Disse områder dækker ca. 10 % af Jammerbugt Kommune.

Inden for de følsomme indvindingsområder vurderer staten, at der er brug for en særlig indsats for at sikre drikkevandsinteresserne. I forhold til byudvikling betyder det, at de følsomme indvindingsområder i vides muligt omfang skal friholdes for forureningsmæssige påvirkninger.

Det er muligt for kommunalbestyrelsen at fravige kravet om at holde sig uden for OSD og indvindingsoplande, hvis det i en redegørelse for kommuneplanlægningens forudsætninger, jf. planlovens § 11e, er godtgjort, at der er en særlig planlægningsmæssig begrundelse for placeringen, herunder, at lokalisering uden for de nævnte områder er undersøgt og ikke fundet mulig, og at faren for forurening af grundvandet kan forebygges.

Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de planer for grundvandsbeskyttelse, der er vedtaget, bliver gennemført. Samtidig skal de retningslinjer, der er givet i en indsatsplan efter vandforsyningsloven anvendes, når der skal træffes afgørelser om grundvandsbeskyttelse. Det betyder, at retningslinjer givet i Indsatsplaner ikke kan hindres af målsætninger og retningslinjer i kommuneplanen.