Indledning

Jammerbugt Kommune har i Kommuneplan 2021 beskrevet mål om, at Jammerbugts vandforsyning skal baseres på uforurenet grundvand og af grundvandet skal beskyttes.

Desuden er grundvandsbeskyttelsen en statslig interesse, hvilket indebærer, at der i kommuneplanlægningen skal tages hensyn til grundvandet. Hvis der gennemføres arealudlæg af grundvandstruende karakter skal der udarbejdes en redegørelse.

Denne grundvandsredegørelse er udført på et overordnet niveau for hele Jammerbugt Kommune. Grundvandsredegørelsen er udarbejdet på baggrund af de krav, der stilles i "Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger udenfor disse."

Når der i fremtiden planlægges for nye arealudlæg til virksomhedstyper eller anlæg, der medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet, vil der blive gennemført en lokal grundvandsredegørelse, som tillæg til denne grundvandsredegørelse.

Jammerbugt Kommune vil også udarbejde tillæg til grundvandsredegørelsen, hvis det planlægges for arealanvendelser, som vurderes at medføre en øget fare for forurening af grundvandet i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

I de lokale grundvandsredegørelser vil der blive taget konkret stilling til alternative placeringsmuligheder, samt hvilke bestemmelser, der skal ind i fremtidige planer for at beskytte grundvandet bedst muligt.