1.1.6 Omdannelse og fortætning af bymiljøer

I eksisterende boligområder kan fortætning ske efter følgende principper og minimumsgrundstørrelser:

 • I boligområder kan tillades parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse
  • Grunde til parcelhuse skal have en minimumsstørrelse på 700 m² pr. boligenhed.
  • Grunde til dobbelthuse skal have en minimumsstørrelse på 400 m² pr. boligenhed (800 m² pr. dobbelthus), hvis de opføres i et område bestående af parcelhuse, ekskl. eventuel adgangsvej og -sti og inkl. eventuel andel af fællesareal. Dobbelthuset skal udformes, så det tilpasser sig enfamiliehusenes udtryk.
  • Grunde til dobbelthuse skal have en minimumsstørrelse på 250 m² pr. boligenhed, hvis de opføres i et område bestående af tæt-lav bebyggelse, ekskl. eventuel adgangsvej og -sti og inkl. eventuel andel af fællesareal.
  • Grunde til tæt-lave boliger (dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse) skal have en minimumsstørrelse på 250 m² pr. boligenhed, ekskl. eventuel adgangsvej og -sti og inkl. eventuel andel af fællesareal.
 • Fortætning skal tilpasses områdets karakter, skala og struktur.
 • Der skal etableres gode, anvendelse og brugbare opholdsarealer til boligerne.
 • Ved byomdannelse skal placering af ny bebyggelse tilpasses det enkelte område under hensyntagen til eksisterende byggeri, bevaringsværdig bebyggelse, kulturmiljøer, natur og udsigtspunkter.
 • Offentlige grønne arealer, torve og pladser skal udvikles så de fremmer ophold og aktivitetsmuligheder.

Fortætning af eksisterende boligområder

Mange boligområder, særligt områder udbygget før 1980, indeholder nedslidte og utidssvarende boliger. Der opleves interesse for at fortætte disse områder ved at nedrive en eller flere nedslidte boliger og erstatte dem med f.eks. rækkehuse eller dobbelthuse. Fortætning af boligområderne er hensigtsmæssig i forhold til en mere bæredygtig udnyttelse af vores arealer og fremmer et mere varieret boligudbud i boligområderne, der giver bedre mulighed for at blive boende i boligområderne i forskellige livsfaser.
Fortætning af de eksisterende områder skal ske i respekt for det enkelte områdes struktur, skala og byggestil. Er et boligområde overvejende bebygget med lave etplanshuse, bør der således ikke tillades fortætning med rækkehusbebyggelse i to etager. Ligger boligerne med facaderne mod vej, bør et fortætningsprojekt følge denne linje mv.
Tæt-lave boliger er særligt attraktive for dem, der ikke har ønske om eller kan overkomme den store grund og have. Det skal dog sikres, at der til hver bolig etableres solrige udearealer som terrasse eller en mindre have. Opholdsarealerne vurderes ud fra deres udformning og placering på grunden samt om de er solrige, indeholder grønne elementer og kvaliteten i materialer. De individuelle udearealer kan reduceres i størrelse, hvis der i stedet etableres fælles udendørs opholdsarealer.
Der er fastsat minimums grundstørrelser, der skal sikre, at der til boligerne er tilstrækkelig plads til etablering af opholdsarealer, parkering mv.

Opførelse af mere end 3-6 boliger kan efter konkret vurdering kræves lokalplanlagt.