1.1.5 Arealer til byudvikling

Statisk kort

1.1.5 Arealer til byudvikling

Egentlig byudvikling kan kun finde sted ved hovedbyer og landsbyer jf. byrollemønster på kortet, og i udlæg i direkte tilknytning til eksisterende by. Planlægningen skal sikre sammenhængende byområder med klare grænser mellem by og land, og byudviklingen skal ske i direkte tilknytning til eksisterende byområder efter princippet indefra og ud.

Arealforbruget til byformål skal begrænses mest muligt, og det skal vurderes om, der er mulighed for byomdannelse og fortætning.

Ved udlæg af areal til byformål skal der tages hensyn til områder med særlige interesser, fx naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser, landskabelige og kulturhistoriske værdier, landbrugsinteresser, råstofinteresser samt grundvandsressourcer. Desuden skal der tages hensyn til den eksisterende og planlagte overordnede infrastruktur. Byudvikling skal tilrettelægges på en måde, der giver den bedste mulighed for hensigtsmæssig udnyttelse af infrastrukturen, herunder mulighed for kollektiv trafikbetjening.

Egentlig byudvikling omfatter arealforbrug til boligformål, erhvervsformål, centerformål, offentlige formål, tekniske anlæg, havneformål og lignende. Huludfyldning og afrunding af landsbyer betegnes ikke som byvækst.

For at sikre byernes tætte og letopfattelige struktur i landskabet og for at minimere arealforbruget skal den fremtidige byudvikling ske i tilknytning til og i forlængelse af de eksisterende byområder. Byudviklingen skal samtidig sikre sammenhængende byområder med klare grænser mod det omgivende åbne land.

Formålet med at sikre klare grænser mellem by og land, og dermed hindre spredt byudvikling er at værne om landskabelige værdier, bykvaliteter og hensyn til landbrugserhvervet.

I planlægningen bør der udvises tilbageholdenhed med nyudlæg af arealer til byformål, hvor den eksisterende rummelighed forekommer tilstrækkelig.

Ved tilrettelæggelse af byudviklingen skal der tages hensyn til mulighederne for kollektiv trafikbetjening. Planlægning af byudviklingen skal tilgodese mulighederne for bedst muligt at udnytte allerede foretagne investeringer i infrastrukturanlæg.